Otvorenie nového cestného mosta v Trenčíne

image 72168 25 v2

Urbanizácia mesta Trenčín a rozvoj jeho dopravnej infraštruktúry sú vo veľkej miere ovplyvňované prírodnými danosťami, a to riekou  Váh a výbežkom Trenčianskej vrchoviny s Trenčianskym hradným bralom. Tieto prírodné prekážky rozdeľujú mesto na tri samostatné časti, ktoré sa stýkajú v  centre mesta. Celý objem dopravy, ktorý prechádzal z jednej časti mesta do druhej doteraz viedol iba cez jeden dopravný uzol – východné predmostie mostu cez Váh. Táto skutočnosť spôsobovala vážne dopravné problémy v centre mesta, ako aj na samotnom moste, ktorý bol doteraz jediný v meste a v blízkom okolí.

Ten už dlhšiu dobu kapacitne nevyhovuje a v prípade dopravnej nehody dochádza k úplnému zablokovaniu dopravy. Z  uvedeného dôvodu sa zrealizoval juhovýchodný obchvat mesta Trenčín v nadväznosti na diaľnicu D1. Trasa pokračuje úzkym priestorom medzi Leteckými opravovňami a miestnou časťou Trenčianske Biskupice až do mimoúrovňovej križovatky s  cestou II/507. Táto časť od napojenia na diaľničný privádzač v km 0,00 až po km 2,4 tvorí I. etapu juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín, ktorý bude mať pozitívny vplyv na odľahčenie existujúceho mosta cez Váh a centra mesta.

Stavbu realizovalo združenie spoločností ZIPP Bratislava, spol. s.r.o. a STRABAG s.r.o. v termíne 03/2011 až 03/2015. Počas realizácie prác bol stavebný dozor, ktorý vykonávala spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o konfrontovaný s viacerými problémami týkajúcimi sa predovšetkým majetkoprávneho vysporiadania, či myšlienky zmeniť oceľový most za železobetónový. Úzkou spoluprácou zástupcov objednávateľa (Slovenská správa ciest), zhotoviteľa, projektanta a stavebného dozoru sa ale napokon všetky problémy podarilo vyriešiť.

Hlavnými stavebnými objektami sú SO 101-01 Preložka cesty I/61 v celkovej dĺžke 2,4 km, na ktorej sú zrealizované štyri mostné objekty s dominantným stavebným objektom SO 202, ktorý premosťuje Biskupický kanál, rieku Váh a  inundačné územie Váhu. Most v celej svojej dĺžke rešpektuje ochranné pásmo Letiska Trenčín a nad Biskupickým kanálom výhľadovo rozšírený plavebný gabarit s rozmermi 50,0 x 7,0 m. Oceľová konštrukcia je navrhnutá ako komorový nosník premennej výšky s nábehmi smerom k podperám. Výška priečneho rezu v poli je 2,5 m, nad podperou 6,0 m.

Súčasťou stavby sú aj dve mimoúrovňové križovatky – prvá v časti Biskupice a druhá v mieste napojenia na cestu II/ 507, tri okružné križovatky, rozšírenie cesty II/507 na štvorpruh, prekládka ul. Ľ. Stárka, obslužná komunikácia Zámostie, príjazdová komunikácia, vrátane parkoviska pre 180 osobných áut pre LOT, prekládky inžinierskych sietí (vodovody, kanalizácie, STL plyny, NN, VN, káblov operátorov, verejného osvetlenia) a protihlukové steny. Ako vyvolaná investícia sa zrealizovalo úrovňové križovatkové napojenie miestnej komunikácie ul. Zlatovská na preložku cesty I/61 v staničení 0,200 preložky.

Zmluvná cena diela bez DPH bola 27.849.002,85 €. Navýšenie ceny o cca. 12% (Dodatky 1-5 k ZoD) predstavuje 3.427 390,30 €, čiže celková cena diela je 31.276.393,15 €. Nakoľko na tento projekt bola alokovaná rezerva vo výške 10% zmluvnej ceny, konečné navýšenie ceny diela nad túto rezervu bolo  vo výške 643.490,02 €.

Toto významné stavbárske dielo, ktorého páska bola prestrihnutá dňa 25.03.2015 významným spôsobom vylepší dopravnú situáciu mesta Trenčín, čím pozitívne ovplyvní komfort obyvateľov tohto regiónu.  

www.amberg.sk

Komentáre