image 82838 25 v1
Galéria(10)

Študentská súťaž riešila obytnú zónu v Breste

V polovci apríla sa uskutočnilo národné kolo XII. ročníka medzinárodnej anonymnej študentskej architektonickej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2016. Jeho témou bola vízia obytnej zóny v pasívnom štandarde v meste Brest v Bielorusku. 

RODINNE DOMY
situacia
SITUACIA2
TUTO DAT
koncept1
koncept2
koncept arch
TUTO DAT 1

Zadaním XII. ročníka študentskej súťaže je mestská časť Krasny Dvor, ktorá sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Brest, asi 7 km od jeho centra. Lokalita leží na južnom brehu rieky v tichom prostredí a je situovaná na jednej z hlavných rozvojových osí mesta v blízkosti predpokladaného centra mestského a nadmestského významu. Časť územia je v súčasnosti zastavaná bývalými vojenskými blokmi, ktoré budú počas novej výstavby asanované.

Úlohou účastníkov súťaže bolo ponúknuť víziu komunitnej obytnej zóny na okraji obvodu Krasny Dvor, navrhnúť tu dva typy bývania v pasívnom štandarde a urbanistickú štruktúru v podobe veľkostne definovaných modulov. Urbanistický koncept lokality predpokladá, že územie bude riešené na princípe delených modulov v ortogonálnej mriežke. Modul predstavuje plánovací územný element s plochou 15 – 20 ha, ohraničený hlavnými dopravnými tepnami. K hlavným požadovaným znakom zástavby patrí regulácia výškovej hladiny navrhovanej zástavby, zvýšenie hustoty a intenzity osídlenia, využitie podlaží parteru na služby, vzdelávanie a doplnkové funkcie bývania. V rámci súťažných podmienok boli definované dva moduly obytnej zástavby. Prvý modul je definovaný obytnou zástavbou s  jedným až tromi nadzemnými podlažiami. Druhý modul má tvoriť obytná zástavba s tromi až piatimi nadzemnými podlažiami, garážami v podzemnom podlaží a s možnosťou umiestnenia doplnkových funkcií bývania na prvé nadzemné podlažie.

Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská divízia firmy Isover a Fakulta architektúry STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé tri návrhy z národných súťaží, sa bude konať 25. – 28. mája 2016 v Minsku.

1. miesto – autori: Ema Kiabová, Roman Ruhig, 6. ročník, SvF a 5. ročník, FA STU BA

Z hodnotenia poroty: Predložený návrh komplexne rieši celé územie a rešpektuje podmienky zadanej regulácie územia v podobe dvoch definovaných modulov. V návrhu je čitateľný analytický prístup. Vyriešenie architektúry požadovaných domov do definovaných modulov je podporené analýzou týchto štruktúr. Architektonický výraz obidvoch typov požadovaných domov vykazuje jednotný rukopis. Návrh preferuje riešenie verejného priestoru pred riešením architektúry, čo je podporené zeleným konceptom, vodným prvkom a prepojením modulov ponad hlavnú komunikáciu pomocou zelených plôch.

2. miesto – autori: Viktor Kasala, Anna Juríčková, Lucia Kovárová, 5. ročník, FA STU BA

Z hodnotenia poroty: Prínosom návrhu je dobre vyriešený urbanizmus so správnou gradáciou výškovej hladiny zástavby a vytvorením mestského bulváru s vylúčením hromadnej dopravy. Požadovaná regulácia je prispôsobená navrhovanému riešeniu. Návrh je spracovaný s evidentnou hierarchiou priestorov, gradáciou mestských verejných priestorov a dobrou urbanistickou kompozíciou. Navrhované územie pôsobí urbanisticky celistvo.

3. miesto – autori: Dávid Kruliac, Jozef Spurný, 4. ročník, FA STU BA


Z hodnotenia poroty: Prednosťou návrhu je architektonicky zaujímavo vyriešený bytový bodový dom. Vo výraze domov by bolo vhodné výrazovo zjednotiť rodinný a bytový dom. Urbanistický koncept je šablónovitým opakovaním vyriešených typových domov bez zdôraznenia hierarchie verejných priestorov.

TEXT: RED