Stavba roka 2018 – vyhlásenie súťaže

Stavba roka 2018 – vyhlásenie súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia,
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Únia miest Slovenska,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

 

v y h l a s u j ú

24. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2018.

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz
stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov).

HODNOTENIE STAVIEB – prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie. Porota spoločne vykoná obhliadku každej stavby, ktorá podľa technickej dokumentácie. Porota hodnotí urbanistické a architektonické riešenie, stavebno‐technické riešenie,
vhodnosť použitia materiálov a výrobkov (ich remeselné a profesionálne zvládnutie pri zhotovení diela), realizáciu stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela.

C E N Y – Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom STAVBA ROKA. Porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii „Budovy“ a v kategórii „Inžinierske stavby“. Hlavná cena sa udeľuje z nominácií na hlavnú cenu, ktorými sú stavby ocenené cenami vyhlasovateľov a cenami za
celospoločenský prínos.

Ceny vyhlasovateľov súťaže vrátane cien za celospoločenský prínos udelí porota tým stavbám, ktoré okrem splnenia súťažných podmienok osobitným spôsobom napĺňajú, kritériá súťaže:
– Cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva,
– Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska,
– Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie,
– Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby,
– Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby,
– Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby,
– Cena za nápaditý architektonický koncept,
– Cena bytový/rodinný dom roka.

V 24. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 10. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2018. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 27. 3. 2019 v Incheba EXPO ARENE v Bratislave. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2018.

SPÔSOB PRIHLÁSENIA STAVBY – zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do súťaže STAVBA ROKA 2018 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 300,‐ € (tristo eur). Prihlasovateľom stavby môže byť FO alebo PO, ktorá sa zúčastnila na príprave a realizácii stavby.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2017 do 30. novembra 2018.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 30. november 2018.
Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 20. december 2018.

Viac informácií nájdete na: www.stavbaroka.eu/portfolio/vyhlasenie‐sutaze‐2018/

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2018 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže:
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA ‐ ABF SLOVAKIA
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
T: ++421 903 246 628, ++421 917 490 401
e‐mail: mail@stavbaroka.eu, abf@abfslovakia.sk
www.stavbaroka.eu, www.abfslovakia.sk