profesionalne upevnit ukotvit autesnit profil spolocnosti allmedia spol. s r. o.
Galéria(3)

Profesionálne upevniť, ukotviť a utesniť (Profil spoločnosti ALLMEDIA, spol. s r. o.)

Prvá hromadne vyrábaná rozperná kotva (hmoždinka) pozostávajúca z konopnej šnúry, napustenej krvou zo zvierat, do ktorej sa skrutkovala skrutka, bola patentovaná v roku 1913 v Londýne. V priebehu takmer jedného storočia sa jej tvar a materiál výrazne zmenili, funkcia však ostala rovnaká. V súčasnosti možno kotviť do rozličných podkladov vyhotovených z rozličných stavebných materiálov. Problematika kotvenia je pomerne rozsiahla, približne tak ako sortiment spoločnosti ALLMEDIA, spol. s r. o., ktorá sa špecializuje na danú oblasť. O trendoch nielen v oblasti kotvenia, ale aj náradia nám porozprával Mgr. Richard Slafkovský, riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti ­ALLMEDIA.

01 profil big image
03 profi big image
Spoločnosť ALLMEDIA bola založená tesne po roku 1989, teda v období, ktoré nebolo ešte veľmi naklonené podnikaniu a ktoré si vyžadovalo vysokú dávku odhodlania a entuziazmu. Keby ste sa obzreli do minulosti, urobili by ste niečo inak?
Firmu založili dvaja spoločníci Jozef Barčík a Rudolf Čierny v lete 1990 s cieľom presadiť sa na novovznikajúcom stavebnom trhu s ponukou náradia. V tomto období stačilo mať na rozbehnutie obchodu dobrý nápad a kontakty získané napríklad z veľtrhov a výstav.

Dovolím si tvrdiť, že s niektorými našimi produktmi sme dokonca vytvárali trh. Ako príklad môžem uviesť polyuretánové peny (PU-peny), s ktorými sme prišli v roku 1992. V súčasnosti je situácia v stavebníctve diametrálne odlišná a ťažko hodnotiť, čo by bolo možné urobiť inak. Každé rozhodnutie sa prijímalo na základe informácií a skúseností, ktoré boli k dispozícii v danom čase.

Tvorilo v začiatkoch gro vašej ponuky iba náradie a čo sa v priebehu viac ako dvadsiatich rokov, počas ktorých pôsobíte na trhu, zmenilo?
Okrem náradia sme začínali aj s ponukou kotviacej techniky a stavebnej chémie. V priebehu dvadsiatich rokov prešlo stavebníctvo obrovským vývojom v oblasti technológií, materiálov a pracovných postupov. Samozrejme, aj my sme sa snažili a snažíme reagovať na nové trendy. Dôkazom toho je šírka nášho sortimentu, ktorú tvorí viac ako 10 000 produktov zoradených v 4 líniách – kotviaca technika, stavebná chémia, náradie, pásky a fólie.

Ste slovenskou obchodnou spoločnosťou. Vo vašej ponuke však prevláda zahraničný sortiment. Znamená to, že na Slovensku nie sú výrobcovia, ktorí by sa zaoberali výrobou týchto produktov?

Pri viac ako 90 % produktoch je to skutočne tak. Buď sa na Slovensku nenachádzajú vhodní výrobcovia, alebo nedosahujú nami požadovanú kvalitu. Orientáciou na firmy v Nemecku, Holandsku, Taliansku, Veľkej Británii a USA sa snažíme ponúknuť zákazníkom maximálnu kvalitu.

Súčasťou slovenskej centrály vašej spoločnosti je Profi Centrum. S akým zámerom ste ho vytvorili?
Otvorením Profi centra sme začali novú etapu v histórii firmy. Presťahovanie centrály do novej budovy nám umožnilo zákazníkom ponúknuť nový predajný formát. Takto má každý možnosť vybrať si priamo v predajni z celého nášho sortimentu. Zároveň sa nám podarilo centralizovať všetky oddelenia spoločnosti pod jednu strechu, čo prispelo k zlepšeniu firemných procesov.

Je Profi centrum súčasťou aj vašich ostatných prevádzok vo Zvolene, Ružomberku a Prešove?
Zatiaľ nie je, ale uvažujeme nad jeho zriadením na pobočke v Prešove a v dcérskej spoločnosti v Brne. V Ružomberku a vo Zvolene je kontakt so zákazníkmi – obchodnými partnermi zabezpečený prostredníctvom technických poradcov.

V roku 2006 ste sa rozhodli vstúpiť aj na český trh, čo je logický krok, keďže tento trh je omnoho väčší ako slovenský. Spravidla sa ale možno stretnúť s opačným garde, keď česká firma expanduje na Slovensko. Môže byť slovenská firma úspešná v Čechách?
Úspech firmy na novom trhu závisí od toho, ako dokážu jej predstavitelia preniesť úspešný koncept podnikania do novej krajiny a zároveň ho prispôsobiť lokálnym podmienkam. Nám sa tento koncept prvé roky darilo napĺňať, v súčasnosti však tiež pociťujeme dosah svetovej krízy na české stavebníctvo.

fólie,oknáKotvenie rozperkou možno označiť za mechanický spôsob. V stavebnej praxi sa bežne využívajú aj chemické kotvy. V čom spočíva ich hlavný princíp?
Ide o beznapäťové kotvenie, pri ktorom sa oceľové kotviace prvky vlepujú do podkladovej konštrukcie pomocou rôznych typov chemických mált na báze epoxidov. V porovnaní s expanzným mechanickým kotvením vzniká v podklade menšie pnutie, preto ich možno použiť na kotvenie s kratšími osovými a okrajovými vzdialenosťami.

Od prvého typu rozperky (hmoždinky) z konopnej šnúry patentovaného v roku 1913 ubehlo už takmer 100 rokov. Aká je súčasnosť?
Ponuka rozperiek kopíruje ponuku stavebných materiálov. Znamená to, že určitý typ rozperky je určený do určitého stavebného materiálu. Postupným vývojom vznikli tri línie. Rozperné kotvy určené do plných stavebných materiálov, uzlovacie rozperky určené do dutých a pórovitých mate­riá­lov a samozávrtné, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie pri kotvení do sadrokartónu alebo tepelnej izolácie.

Správne zrealizované ukotvenie vyžaduje predchádzajúcu prípravu podkladu. Logicky teda disponujete aj mechanickým a elektronickým náradím. Aké sú trendy v tejto oblasti?

Všeobecným trendom v oblasti elektronáradia je prechod k multifunkčnosti, vďaka ktorej možno jeden druh náradia použiť na viacero činností. Neustále stúpa aj záujem o akumulátorové náradie, s vyššou bezpečnosťou a nezávislosťou od napájacieho zdroja energie na stavenisku.

Uprednostňujú obchodní partneri multifunkčnosť alebo skôr špecializované náradie určené na jeden typ úkonu?
Určite sa nájde skupinka zákazníkov, ktorí si potrpia na špecializované náradie s plným príslušenstvom. Väčšina stavebníkov však oceňuje viac možnosť používať menší počet druhov náradia, určených na viacero činností, čo prispieva k zníženiu prevádzkových a servisných nákladov.

Aby sa predchádzalo haváriám v podobe odpadnutých častí zateplenia, mal by sa pre každú stavbu pripraviť kotviaci plán. Umožňuje to váš program podpory navrhovania vybraných kotiev?
Program je vhodný na navrhovanie kotiev MKT, určených na vysoké zaťaženie. Jednoduchým zadaním vstupných parametrov (typ kotvy, typ betónu, rozmery podkladu a kotveného prvku) a požadovaných zaťažení do programu možno ľahko zistiť, ktorý typ kotvy a s akým priemerom treba použiť. Jeho slovenská verzia je dostupná na bezplatné stiahnutie na našej internetovej stránke. Zo strany statikov, ktorí ho používajú, máme naozaj dobré ohlasy.

V roku 2010 ste sa stali členmi združenia SLOVENERGOokno, ktoré zaviedlo systém vzdelávania  zameraného na správnu montáž a utesnenie okien a dverí. Témou školenia vo vašej firme sú tesniace systémy, vlastnosti a aplikácie. Je o takýto typ vzdelávania záujem alebo sa požiadavky platných noriem ešte stále v praxi podriaďujú nižšej cene montáže?

Záujem zo strany montážnych firiem každým rokom rastie. Situácia sa výrazne zlepšila po nadobudnutí platnosti normy STN 733134 v januári 2010, v ktorej sa uvádzajú požiadavky na styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Na trhu je však, bohužiaľ, ešte stále veľa firiem, ktoré sa snažia túto normu obísť. Dôvodom je tlak na cenu v dôsledku pomerne veľkej konkurencie. Preto robíme osvetu aj medzi bežnými spotrebiteľmi, ktorým sa snažíme vysvetliť výhody kvalitne realizovanej montáže, a na praktických príkladoch demonštrovať dôsledky podcenenia predpísaných postupov.

Aj napriek tomu, že v prípade rozperky ide o pomerne malý prvok s rozmermi len niekoľko centimetrov, stal sa vo vašom prípade súčasťou viacerých veľkých významných stavieb. Čo všetko ste už ukotvili?

Naša kotviaca technika sa stala súčasťou konštrukčných celkov viacerých obchodných, administratívnych a polyfunkčných objektov. Spomeniem napríklad obchodné centrá Aupark a Polus City Center v Bratislave, City Business Centre a Apollo Business Centre v Bratislave, administratívny komplex Digital Park a Tower 115 v Bratislave. Pri týchto projektoch sa použila predovšetkým ťažká kotviaca technika, a to na ukotvenie fasád a technických zariadení budov. Zaujímavou referenciou je napríklad kotvenie dopravnej konštrukcie na Prístavnom moste v Bratislave, ktoré už koncom roka 2010 prešlo zaťažkávacím testom. Na tejto konštrukcii zostal doslova visieť vodič Národnej diaľničnej spoločnosti SR s autom so zdvihnutou zdvíhacou plošinou.

Súčasťou vašej ponuky sú aj tmely spĺňajúce štandardy pre environmentálne stavby v súlade s certifikáciou LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ale aj systém spätného odberu elektroodpadu. Je z vášho pohľadu trvalo udržateľný prístup dôležitý?

Určite áno. Podľa nášho názoru je to smer, ktorým by sa mala uberať každá ekologicky zameraná firma. Zároveň všetky výrobky, ktoré vyhovujú požiadavkám trvalo udržateľnej výstavby, považujeme za pridanú hodnotu pre našich zákazníkov, pre ktorých je environmentálne hľadisko dôležité.

Má podľa vášho názoru tento prístup šancu byť aj čosi viac ako iba marketingovým nástrojom výrobcov stavebných materiálov a výrobcov pôsobiacich v iných oblastiach hospodárstva?
Každý deň počúvame o katastrofických scenároch vykresľujúcich neudržateľnosť súčasného vývoja. Preto si myslím, že tento prístup si bude musieť osvojiť každý, kto bude chcieť prežiť bez negatívnych vplyvov na životné prostredie. Prechod k výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov bude od roku 2020 v rámci Európskej únie nutnosťou a s tým úzko súvisí aj environmentálny pohľad na stavbu.

Nezameriavate sa len na upevňovaciu a kotviacu techniku. Vo vašom sortimente možno nájsť aj napríklad vysokopevnostné zálievky. Aké bude ďalšie smerovanie vašej spoločnosti?
Neustále reagujeme na meniace sa potreby trhu, takže uvedenie špeciálnych betónových zmesí Pagel bolo len logickou ­reakciou na požiadavky našich zákazníkov. Budúcnosť vidíme vo väčšej orientácii na produkty súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie, ako aj produkty vhodné na realizáciu nízkoenergetických a pasívnych domov.

Mgr. Richard Slafkovský,
riaditeľ a spolumajiteľ
spoločnosti ALLMEDIA

Rozhovor spracovala: Andrea Dingová
FOTO: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.