Digitalizácia stavebníctva

Nosným prvkom stavebnej reformy je digitalizácia. Začína fungovať portál územného plánovania

Dlho očakávaná a rozsiahla stavebná reforma prináša predovšetkým zrýchlenie a zefektívnenie stavebných procesov a jasné určenie lehôt v stavebnom konaní. Jej prvá etapa sa začne v apríli tohto roka a prinesie viacero zmien.

Jej jadrom je elektronizácia, od 1. apríla 2024 začne pod gesciou centrálneho Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR fungovať portál územného plánovania, ktorý sa o rok rozšíri o oblasť výstavby. Nadväzujúcou časťou je digitalizácia, pretože do roku 2032 úrad počíta s digitálnym obrazom krajiny a digitálnymi územnými plánmi všetkých miest a obcí.

Občania určite ocenia vznik regionálnych úradov pre územné plánovanie a výstavbu, unifikáciu rozhodnutí aj nový režim vysporiadania sa s čiernymi stavbami.

Od 1. apríla tohto roka vznikajú regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu v krajských mestách, spolu ide o 8 nových úradov – v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Budú vykonávať pôsobnosť na úseku územného plánovania a štátnej stavebnej správy. Kontaktné údaje sú k dispozícii na webovej stránke úradu.

Úrad v roku 2024 počíta s tým, že na regionálnych úradoch bude pracovať približne 200 zamestnancov, väčšina z nich budú zamestnanci delimitovaní z okresných úradov v sídle kraja z odborov výstavby a bytovej politiky.

Informačný systém sprístupnia po etapách.
Informačný systém sprístupnia po etapách. | Zdroj: Shutterstock

Poriadok v procesoch                                                                                                 

Množstvo jednotlivých, na seba nadväzujúcich a často vzájomne sa podmieňujúcich procesov sa zlúči do jedného integrovaného konania podľa princípu „jedno konanie, jedno rozhodnutie“. To odstráni administratívnu záťaž z hľadiska konajúcich orgánov stavebníkov aj verejnosti.

Zrýchlenie procesu povoľovania stavieb bude možný aj preto, lebo sú stanovené jasné lehoty, kedy sa má aký úkon vykonať, a tiež preto, lebo sa skrátili lehoty na rozhodovanie v prípade projektu bez rozporov.

Od apríla má fungovať portál územného plánovania

Na komunikáciu účastníkov územného plánovania, teda fyzických osôb a dotknutých právnických osôb, orgánov územného plánovania (obcí, miest a krajov), dotknutých orgánov štátnej správy a Úradu pre územné plánovanie a výstavu SR, bude od 1. apríla slúžiť nový informačný systém – portál územného plánovania, ktorý poskytne užívateľom 13 formulárov. O rok neskôr, od 1. apríla 2025, pribudne v jeho rámci oblasť výstavby, pretože účinnosť zákona o výstavbe parlament odložil.

Rok 2024 využije úrad na aplikáciu nového zákona. „Pre úplnosť treba pripomenúť, že pre spomínané posunutie účinnosti nového zákona o výstavbe na rok 2025 naďalej platí zákon č. 50/1976 Zb., ktorý prešiel novelizáciou,“ pripomenul úrad.

Informačný systém sprístupnia po etapách

Prvá etapa (verzia 1.0) zastrešuje portálovým riešením úsek územného plánovania. Výsledkom výskumu, ktorý Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR realizuje s Technickou univerzitou v Košiciach, bude okrem iného aj detailná funkčná špecifikácia ďalších verzií informačného systému. Informačný systém bude v budúcnosti rozšírený o oblasť výstavby, čo súvisí s odkladom účinnosti zákona o výstavbe (pôjde o verziu 2.0). Plánom je do roku 2032 postupné rozšírenie informačného systému do podoby plne digitalizovaných procesov v oblasti územného plánovania a výstavby.

ZDROJ: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martin Hypký k tomu uviedol, že informačný systém spĺňa cieľ digitalizácie. „Napríklad pôjde o zavedenie jednotných formulárov na žiadosti, stanoviská a rozhodnutia, zavedenie zdieľaného úložiska a funkcie doručovania a podpisovania v rámci Ústredného portálu verejnej správy. Informačný systém bude používateľsky jednoduchý a prehľadný,“ konštatoval.

Pre prax sú dôležité vyhlášky

Od 1. apríla 2024 bude teda účinná novela stavebného zákona a zákon o územnom plánovaní č. 201/2022. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR intenzívne pripravoval vyhlášky, ktoré sú nevyhnutné pre aplikáciu zákona o územnom plánovaní v praxi.

K 7. marcu tohto roka boli schválené vyhlášky o obsahu a forme žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti, vyhláška o vzoroch formulárov používaných informačným systémom územného plánovania a výstavby, vyhláška o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia.

V legislatívnom procese sa nachádza vyhláška o územnotechnických požiadavkách na výstavbu. Vyhláška o štandarde a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov už prešla medzirezortným pripomienkovacím konaním.

Školenia a diskusie o stavebnej reforme

Schválenie novej stavebnej legislatívy v roku 2022 prinieslo do oblasti územného a stavebného konania množstvo zásadných zmien, keďže ide o najväčšiu reformu stavebnej legislatívy za posledných bezmála 50 rokov.

Úrad zorganizoval desiatky školení pre projektantov, architektov, stavebníkov, developerov, štátne inštitúcie, samosprávy, ako aj ostatné zainteresované subjekty, aby vysvetlil zmeny, ktoré nová legislatíva prináša.

Okrem školení organizuje diskusný formát Ranný plán, na ktorom so zástupcami jednotlivých dotknutých oblastí diskutuje o aspektoch každej časti stavebnej reformy. Doteraz sa uskutočnili štyri takéto stretnutia a ďalšie úrad pripravuje.

Článok bol uverejnený v časopise ASB 3/2024