Financovanie programov vedy a výskumu v Európe
Galéria(3)

Financovanie programov vedy a výskumu v Európe

V čase finančnej krízy a neustálych problémov v krajinách Európskej únie nachádzajú štrukturálne fondy čoraz väčšie využitie a popularitu. Štrukturálne fondy určené pre Slovensko však v poslednom čase zažívajú skôr akési útlmové obdobie. Nové výzvy sa neobjavujú, hodnotiace procesy sa predlžujú a finančné prostriedky sa ťažko získavajú.

Do povedomia Slovákov, najmä kompetentnej verejnosti, sa dostáva pre mnohých nový, pre niektorých dôverne známy 7. rámcový program, ktorý zastrešuje Európska komisia v Bruseli.

Siedmy rámcový program, pokračovanie 6. rámcového programu, je hlavný finančný nástroj na financovanie výskumu v Európe v programovom období rokov 2007 – 2013, primárne zameraný na vedu a výskum. Tento finančný nástroj tvorí päť špecifických programov.
 

Program SPOLUPRÁCA je zameraný na podporu výskumných aktivít, medzinárodnú spoluprácu. Pilierom tohto programu je spolupráca univerzít, výskumných centier, priemyselných podnikov a verejných inštitúcií v rámci Európy. Program MYŠLIENKY podporuje najlepších výskumníkov z celej Európy, ktorí sa zaoberajú hraničným výskumom v oblasti vedy a techniky. Program ĽUDIA sa zameriava na zvyšovanie odbornosti európskych pracovníkov vedy, výskumu a technických odvetví. Zvyšovať ich kvalitu pomáha podporou mobility, výmenou vedeckých pracovníkov medzi vedeckými odvetviami a medzi akademickou sférou a súkromným sektorom. Program KAPACITY prispieva k zvýšeniu a optimálnemu využitiu kapacít a inovácií v celej Európe, ich najvýhodnejšiemu a optimálnemu uplatňovaniu. Posledným programom je EURATOM, špeciálne zameraný na jadrový výskum.

Aktuálne prebieha 79 vyhlásených výziev v rámci celého 7. rámcového programu. Mnohé z nich sú zamerané na podporu malých a stredných podnikov (MSP).

Rozvoj výskumného potenciálu v konvergenčných a okrajových regiónoch EÚ (REGPOT 2011)

Cieľom výzvy REGPOT 2011 je posilnenie výskumných jednotiek založených v konvergenčných regiónoch EÚ, ktoré potrebujú nové znalosti a podporu na svoj rozvoj, vďaka čomu by sa mohla zlepšiť odborná pripravenosť tamojších výskumníkov tak, aby sa mohli úspešne zúčastňovať na aktivitách na úrovni EU.

Do výzvy vstupuje jeden predkladateľ (single proposal), ktorý bude potrebovať minimálne troch partnerov z troch rôznych krajín EÚ alebo asociovaných krajín. Spolupráca medzi partnermi je prevažne na bilaterálnej báze.

Činnosti, ktoré spadajú do uvedenej výzvy, sú takéto:
1. Výmena znalostí a skúseností prostredníctvom medzinárodnej dvojstrannej výmeny vedeckých pracovníkov medzi uchádzačom a minimálne tromi špičkovými a skúsenými partnerskými organizáciami.
V praxi by malo ísť o organizovanie rôznych konferencií, stretnutí, workshopov seminárov, školení, o stáže výskumných pracovníkov, výmenné pobyty – vycestovanie vedeckých pracovníkov  do partnerskej organizácie alebo naopak.
2. Nábor skúsených výskumných pracovníkov. Podporuje sa aj návrat vedcov, ktorí opustili krajinu, ale aj prístup skúsených inžinierov, vedcov a technikov k novonadobudnutým zariadeniam.
3. Modernizovanie, vývoj a nákup nových výskumných zariadení pre uchádzača do výšky 30 % (maximálne 45 %) z rozpočtu projektu. V tomto prípade nejde o celú cenu zariadení, ale len o odpisy počas trvania projektu.   
4. Organizovanie workshopov, konferencií a podporných aktivít na šírenie vedomostí, budovanie kontaktov a lepšie zviditeľnenie na národnej a európskej úrovni.
5. Nepovinnou činnosťou je určenie výskumnej kvality a potenciálu pracoviska uchádzača nezávislými expertmi z Európskej komisie (EK). Táto kvalita sa určí do 6 mesiacov po implementácii akčného plánu. Táto činnosť sa bude vykonávať prostredníctvom vlastného pracovného balíka, navyše s rozpočtom do 100 000 eur. Táto činnosť nie je povinná, ale odporúča sa. Predlžuje trvanie projektu, a tým aj možnosť odpisov zariadení a refundáciu mzdy nových zamestnancov.

Proces podávania návrhu sa začína tým, že výskumné centrum (uchádzač) musí poskytnúť dôkazy o excelentnosti svojho výskumného potenciálu, o vedúcej pozícii v danej výskumnej oblasti. Návrh projektu by mal zahŕňať aj kompletnú SWOT analýzu (silné a slabé stránky, možnosti a hrozby). Na jej báze by mal uchádzač vypracovať akčný plán zameraný na ďalší vývoj alebo posilnenie výskumných kapacít. Na kvalitu tohto plánu sa bude klásť veľký dôraz. Musí zodpovedať cieľom projektu a SWOT analýze. Musí definovať dlhodobú vysokokvalitnú výskumnú stratégiu a reflektovať budúcu perspektívu danej vedeckej oblasti. Stratégia prezentovaná v akčnom pláne sa zahrnie do spolupráce s partnerskými výskumnými organizáciami.

Výskum v prospech MSP

Cieľom výzvy je podporovať inovačné kapacity európskych malých a stredných podnikov a ich prínos k vývoju nových technológií výroby produktov a získavaniu nových trhov prostredníctvom pomoci pri iniciovaní výskumu, zvyšovaním ich výskumného úsilia, rozširovaním ich kontaktov, lepším využívaním výsledkov výskumu a získavaním technologického know-how, preklenúť rozdiely medzi výskumom a inováciami prostredníctvom spolupráce na európskej úrovni.

Žiadateľom môže byť akýkoľvek malý a stredný podnik okrem výskumných centier, výskumných ústavov, zmluvných výskumných organizácií a konzultačných firiem. Partnerom môže byť právnická osoba vykonávajúca výskum a technický rozvoj, napríklad univerzita, výskumná organizácia, priemyselná spoločnosť či malý, alebo stredný podnik zameraný na výskum.

Počet účastníkov na projekte musí byť minimálne 5, maximálne 10, zúčastniť sa musia 3 malé a stredné podniky z 3 členských alebo asociovaných krajín a 2 právnické osoby vykonávajúce výskum nezávisle od týchto podnikov.

V rámci výzvy poskytuje Európska komisia nenávratný finančný príspevok vo výške 50 % oprávnených nákladov v činnosti Výskum a technický rozvoj a v predvádzacích aktivitách a nenávratný finančný príspevok vo výške 100 % oprávnených nákladov v ostatných aktivitách vrátane manažmentu.

Oprávnenými aktivitami financovanými výzvou Výskum v prospech MSP sú:

  • Výskumná činnosť a aktivity technologického rozvoja odrážajúce kľúčové zameranie projektu zacielené na značný pokrok nad rámec stanovených najmodernejších technológií vrátane ich vedeckej koordinácie
  • Názorné predvádzanie navrhnutých činností na preukázanie použiteľnosti novej technológie, ktorá poskytne potenciálnu ekonomickú výhodu, ale nemôže byť priamo komercializovaná
  • Riadiace aktivity (manažment) nad rámec riadenia jednotlivých pracovných aktivít, prepojenie všetkých častí projektu a udržiavanie spojenia s riadiacou agentúrou
  • Ostatné aktivity priamo súvisiace s cieľmi projektu, aktivity na rozšírenie výsledkov výskumu a príprava na ich uvedenie do praxe
  • Školiace aktivity výskumných pracovníkov a kľúčových zamestnancov vrátane manažérov a výkonných pracovníkov v priemysle a akýchkoľvek potenciálnych užívateľov poznatkov vygenerovaných projektom


Energeticky efektívne budovy

Výzva Energeticky efektívne budovy podporuje nové efektívne riešenia výroby energie, jej skladovania a použitia, vzťahujúce sa na vykurovanie a teplú vodu v existujúcich budovách, výrobu materiálov na nové energeticky úsporné stavebné komponenty s obmedzeným únikom energie, energeticky úsporné technológie pre budovy vrátane vybavenia a prístup geoklastrov k podpore cieľov európskej energetickej efektívnosti.

Oblasti a témy spadajúce do tejto výzvy: 

  • Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nová produkcia (materiály na nové energeticky efektívne stavebné komponenty s obmedzeným únikom energie, nové efektívnejšie riešenia výroby energie, jej uskladnenie a použitie vzťahujúce sa na vykurovanie a prípravu teplej vody v domácnosti v existujúcich budovách, energeticky úsporné technológie pre budovy vrátane vybavenia, prístup geoklastrov k podpore európskych cieľov energetickej efektívnosti)
  • Životné prostredie (technológie na zabezpečenie, monitorovanie a/alebo kontrolu vysokej kvality vnútorného prostredia najmä vo vzťahu k energeticky efektívnym budovám)
  • Energia (realizácia nových nízkoenergetických budov)
  • Informačné a komunikačné technológie (informačné a komunikačné technológie pre energeticky efektívne budovy a verejné priestory)

Konzorcium je zložené z minimálne troch právnických osôb nezávisle založené v troch rôznych členských alebo asociovaných krajinách.

Článok pripravil tím spoločnosti GP Consulting, s. r. o.


Kontakt:

GP Consulting, s. r. o.
Rudlovská cesta 2
974 01, Banská Bystrica
www.granty.sk

Konzultanti pre dotácie z Európskej komisie:

Ing. Jana Kohutová, kohutova@granty.sk, 0948 931 110
Bc. Miroslav Mader, mader@granty.sk, 0944 420 717

Zdroj:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rs
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=355
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=321
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=320