Ako rozoznať kvalitnú firmu od nekvalitnej?

Ako rozoznať kvalitnú firmu od nekvalitnej?

V stavebnej praxi sa často stretávame s tým, ako ťažko je rozpoznať kvalitnú stavebnú firmu od nekvalitnej. Kvalitu práce na rozdiel od nekvality nemožno posudzovať podľa právnej formy, preto sa často vedú spory, ako ich objektívne zhodnotiť. Prinášame vám názor Stanislava Čižmárika, predsedu Cechu stavbárov a riaditeľa spoločnosti Strestav s. r. o., ktorý zatriedil firmy do kategórií A až F s jasne rozpoznateľnými znakmi.*

Kategória A

Do tejto kategórie zaraďujeme spoločnosti, ktoré majú nielen technikov na kontrolu realizácie prác, ale aj na posúdenie kvality pôvodného projektu a v prípade, že je pôvodný projekt nesprávny, vypracujú kvalifikované vlastné realizačné riešenie. Takéto firmy vedia vypracovať aj návrh realizácie rekonštrukcie. Na to treba mať kvalifikovaných technikov, ktorí majú dostatok vedomostí a skúseností na prieskum pôvodného stavu, odobrať vzorky materiálov a posúdiť celkový stav konštrukcií. Na takúto firmu sa môžu s dôverou obrátiť investori aj s tými najproblematickejšími rekonštrukciami stavieb.

Kategória B

V tejto kategórii zrejme pracuje väčšina malých a stredných firiem. Majú svojich technikov na kontrolu a riadenie výroby a skúsených remeselníkov na realizáciu prác. Predpokladá sa, že práce vykonajú kvalitne, ak je projekt na vykonanie prác bezproblémový. Nemajú však odborných technikov na vypracovanie odbornej realizačnej výkresovej dokumentácie. V prípadoch, keď je dokumentácia nedokonalá alebo úplne chýba, činnosť takejto firmy je obmedzená na požadovanie vypracovania dokumentácie od investora (objednávateľa).

Kategória C

Ide o firmy s jediným stavebným technikom v ich vedení. Takáto firma môže pracovať kvalitne. Problémy však nastávajú vtedy, keď treba naraz vykonať administratívne práce, kontrolu na stavbe, spracovať nové ponuky a zároveň zabezpečovať objednávky materiálov atď. V takých prípadoch sa dostavia výkyvy kvality, čo môže ohroziť najmä väčšie akcie. Samozrejme, že kvalita a odborná vyspelosť v tomto prípade jediného stavebného technika určujú kvalitu práce celej firmy.

Kategória D

Sem možno zaradiť remeselného živnostníka s ďalšími živnostníkmi bez začlenenia odborného stavebného technika vo firme. Takéto zoskupenie môže dobre vykonávať remeselné činnosti. Väčšie a komplexné práce obsahujúce celú škálu stavebnej činnosti je však už problematické realizovať, lebo absencia dozoru stavebného technika môže viesť k nekvalite prác. Vychádzame z toho, že živnostník – fyzická osoba má v tejto kategórii vzdelanie SOU v určitom remesle a nemá stredoškolské odborné vzdelanie (ak by ho mal, patrí do kategórie C).

Kategória E

Sem zaraďujeme samostatne pracujúceho a riadne registrovaného remeselného živnostníka, ktorého prácu však potom už nikto nekontroluje. Môže pracovať kvalitne, ale pri väčších prácach je jeho činnosť už veľmi pochybná, lebo chýba stavebný technik, ktorý by kvalitu stavebných prác garantoval. Kvalitnú prácu v tejto kategórii možno odvádzať napríklad pri jednotlivých remeselných prácach (klampiar, obkladač, kúrenár). Komplexná rekonštrukcia domu je však už problematická.

Kategória F

V tejto kategórii vlastne ani nejde o firmy. Patria sem fyzické osoby, ktoré pracujú bez živnostenského listu, neplatia dane ani odvody, preto ich činnosť je vždy lacnejšia ako v prípade regulárnych firiem. Odborne ich prácu zvyčajne nikto nekontroluje. Získavajú zákazky najmä na rodinných domoch a odmenu za prácu si nechávajú vyplatiť priamo na ruku. Takéto skupiny často pracujú načierno u jedného živnostníka, ktorý, samozrejme, nepriznáva celý obrat.V takých prípadoch je nekvalita prác bežná a zákazníci sa ťažko dopracujú k náprave chýb na stavebnom diele.

Na podrobnejšie rozlišovanie firiem je vhodné použiť pridávanie hviezdičiek za plusové hodnotenia:

  • za dlhodobo kvalitne vykonávané práce bez dodatočných závažných reklamácií,
  • za to, že firma pracuje podľa riadenia kvality prác v zmysle certifikácie ISO 9001,
  • za používanie výlučne špičkových a trhom overených technológií,
  • za začlenenie firmy do odborných združení, cechov a prácu v nich.

Záver

Možno nie všetci budú s autorom tohto článku vo všetkom súhlasiť, preto očakáva reakciu odbornej verejnosti na svojej e-mailovej adrese: strestav@strestav.sk. Autor vopred ďakuje za všetky ohlasy na tému zatrieďovanie firiem. Spoločne tak pomôžeme zákazníkom stavebných firiem zorientovať sa v tejto neľahkej problematike.

Text: Stanislav Čižmárik

*Triedenie je zamerané na malé a stredné stavebné firmy, najmä do 50 zamestnancov. Pre firmy s väčším počtom zamestnancov pracujú desiatky technikov a tam kritériá hodnotenia použité v článku prestávajú platiť.

KategórieAktuálne