Partneri sekcie:

Založenie stavby pred zhotovením muriva z vápennopieskových tehál

image 99566 25 v2

Murivo z vápennopieskových tehál sa zakladá na vysokopevnostnú cementovú ručnú murovaciu maltu so zvýšenou šmykovou pevnosťou v tlaku 20 N/mm2. Minimálna pevnosť v tlaku zakladacej malty je 10 N/mm2 (v závislosti od statických požiadaviek na stavbu). 

Minimálna hrúbka vrstvy zakladacej malty realizovaná v jednej vrstve je po zatvrdnutí 10 mm. Maximálna hrúbka vrstvy nanesená v jednej vrstve je po zatvrdnutí 30 mm. V prípade potreby väčšej hrúbky vrstvy na vyrovnanie nerovností je potrebné naniesť maltu vo viacerých vrstavách po 20 mm, a to vždy až po zatvrdnutí predchádzajúcej vrstvy. Prvý rad vápennopieskových tehál sa kladie do zakladacej malty a pomocou vodováhy a gumového kladiva sa koriguje jeho poloha do roviny.

Na výškové založenie prvého radu muriva je možné použiť tzv. zakladaciu súpravu. Alternatívou zakladania s využitím zakladacej súpravy je výškové založenie rohov, keď sa zakladá roh v najvyššom nameranom mieste na minimálnu vrstvu malty. Vrstvy malty v ostatných rohoch musia zabezpečiť požadovanú rovinu. Nasleduje murovanie medzi založenými rohmi pomocou murárskej šnúry a vodováhy. Východiskový bod sa určí nivelizáciou. Je ním namerané najvyššie miesto. Pomocou skrutiek, vodováhy a nivelačného prístroja sa nastaví minimálna výška maltovej vrstvy a potrebná rovina. Približne 2 m od prvej zakladacej súpravy sa umiestni druhá. Medzi tieto dve zakladacie súpravy sa položí dlhá hliníková sťahovacia lata.

Murovacia malta sa pripraví v bubnovej kontinuálnej miešačke alebo v miešacej nádobe pomocou nízkootáčkového elektrického miešadla zmiešaním suchej zmesi s predpísaným množstvom vody (4,5 až 5,2 l vody/40 kg). Mieša sa, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Pripravená malta sa nanesie murárskou lyžicou do stredu pripraveného priestoru medzi dve zakladacie súpravy. Malta sa najlepšie rozprestiera po celej dĺžke ohraničenej zakladacími súpravami. Hliníkovou latou sa rozprestrie na kraje.

Prvá vápennopiesková tehla sa kladie priamo do malty. Začína sa vždy od väzby rohov, pri murive s hrúbkou 240 mm polovičným prvkom s rozmermi 240 × 115 × 123 mm. Tehla sa položí do čerstvého maltového lôžka a zarovná sa pomocou vodováhy a napnutej murovacej šnúry. Pripraví sa murovacia tenkovrstvová malta (lepidlo) v takom množstve, aby ju bolo možné spracovať do predpísaného času (min. 1,5 h.). Malta sa pripraví rovnomerným sypaním suchej zmesi do odporúčaného množstva vody (6,5 až 7 l vody/25 kg) pri miešaní nízkootáčkovým elektrickým miešadlom. Mieša sa, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Zubovou stierkou sa nanesie na hornú časť polovičnej tehly v hrúbke 5 mm a rozprestrie sa na celú šírku. Na polovičnú tehlu sa do maltového lôžka položí ďalší polovičný prvok.

Pritlačením tehly sa hrúbka lepidla stlačí na 2 mm. Pomocou vodováhy sa skontroluje rovina uloženia. Polohu tehly možno korigovať gumeným kladivom do 8 minút po položení. Pokračuje sa nanesením lepidla zubovou stierkou na bočnú stranu spojených polovičných prvkov a potom sa priloží vápennopiesková tehla s rozmermi 248 × 240 × 248 mm. Malta na ložnej škáre sa musí naniesť až k obidvom lícam steny, ale nesmie presiahnuť cez hrany tehál, preto je potrebné prebytočnú maltu, ktorá vyteká z ložnej škáry, stiahnuť murárskou lyžicou. Tehly sa postupne kladú od rohov a ostenia do strán po celom obvode stavby. Zvislé škáry prvkov so systémom pera a drážky sa nemaltujú. 

01 | Zakladacia súprava
Na pripravenú základovú dosku sa v mieste budúceho obvodového muriva nataví asfaltový pás v šírke muriva. Na výškové založenie prvého radu muriva sa použije zakladacia súprava.

02 | Nastavenie hrúbky malty
Pomocou skrutiek, vodováhy a nivelačného prístroja sa nastaví minimálna hrúbka maltovej vrstvy a potrebná rovina.

03 | Nastavenie šírky
Následne sa na zakladacej súprave nastaví šírka maltového lôžka, ktorá sa rovná šírke obvodového muriva.

04 | Druhá súprava
Približne 2 m od prvej zakladacej súpravy sa umiestni druhá. Medzi tieto dve zakladacie súpravy sa položí dlhá hliníková sťahovacia lata.

05 | Zakladacia malta
V bubnovej kontinuálnej miešačke alebo v miešacej nádobe sa pomocou nízkootáčkového miešadla pripraví murovacia malta zmiešaním suchej zmesi s vodou (4,5 až 5,2 l vody/40 kg). Mieša sa, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek.

06 | Nanesenie malty
Pripravená malta sa nanesie murárskou lyžicou do stredu pripraveného priestoru medzi dve zakladacie súpravy.

07 | Rozprestieranie malty
Malta sa rozprestiera najlepšie po celej dĺžke ohraničenej zakladacími súpravami.

08 | Rozprestieranie ku krajom
Hliníkovou latou sa „strhne“ až na kraje – šírku budúceho obvodového muriva.

09 | Malta v kolmom smere
Rovnakým spôsobom sa nanesie zakladacia malta od rohu v kolmom smere na už rozprestretú maltu.

10 | Založenie rohu
Prvá vápennopiesková tehla sa kladie priamo do malty. Začína sa vždy od väzby rohov, pri murive s hrúbkou 240 mm polovičným prvkom s rozmermi 240 × 115 × 123 mm. Prvok sa položí do čerstvého maltového lôžka a zarovná sa pomocou vodováhy a napnutej murovacej šnúry.

11 | Kontrola rovnosti
Vodováhou sa skontroluje rovnosť uloženia polovičného prvku do zakladacej malty, a to vo zvislom aj vodorovnom smere.

12 | Korekcia polohy
Poloha prvku sa skoriguje pomocou vodováhy a gumeného kladiva.

13 | Tenkovrstvové lepidlo
Na hornú časť polovičnej tehly sa nanesie zubovou stierkou tenkovrstvové lepidlo v hrúbke 5 mm a rozprestrie sa na celú šírku.

14 | Druhý rohový prvok
Na polovičnú tehlu sa do maltového lôžka položí ďalší polovičný prvok. Pritlačením tehly sa hrúbka lepidla stlačí na 2 mm.

15 | Kontrola uloženia prvku
Pomocou vodováhy sa skontroluje rovina uloženia. Polohu tehly možno korigovať gumeným kladivom do 8 minút po položení.

16 | Murárska šnúra
Nasleduje murovanie medzi založenými rohmi pomocou murárskej šnúry a vodováhy.

17 | Malta na bočnú škáru
Zubovou stierkou sa na bočnú stranu spojených polovičných prvkov nanesie tenkovrstvové lepidlo.

18 | Prvá tehla prvého radu
Priloží sa prvá tehla obvodového muriva. Malta sa musí na ložnej škáre naniesť až k obidvom lícam steny, ale nesmie presiahnuť cez hrany tehál. Prebytočná malta sa stiahne murárskou lyžicou.

19 | Korekcia polohy – vodorovný smer
Vodováhou sa skontroluje rovnosť uloženia prvku vo vodorovnom smere….

20 | Korekcia polohy – zvislý smer
… a aj vo zvislom smere. Gumeným kladivom sa v prípade potreby upraví poloha.

21 | Tenkovrstvové lepidlo
Na bočnú hranu uložených polovičných tehál a prvej tehly prvého radu sa nanesie zubovým hladidlom tenkovrstvové lepidlo v šírke obvodového muriva.

22 | Druhá tehla prvého radu
Na lôžko z tenkovrstvového lepidla sa pritlačí tehla v kolmom smere, čím sa vytvorí roh obvodového muriva. Tehly sa postupne kladú od rohov a ostenia do strán po celom obvode stavby. Zvislé škáry prvkov so systémom pera a drážky sa nemaltujú.

Info o materiáli:

» Vysokopevnostná cementová ručná murovacia malta so zvýšenou šmykovou pevnosťou určená na murovanie a zakladanie stavebných konštrukcií z vápennopieskového muriva.

Čo budete potrebovať:

Murovacia malta
PROFIMIX ZM 920 murovacia malta na VPC a betónové bloky
spotreba: 21,5 kg/m2 (12 mm hrúbka), papierové vrece, 40 kg 9,84 €

Murovacia tenkovrstvová malta
Lepidlo SX – murovacia malta tenkovrstvová na VPC a betónové bloky
spotreba: 3,6 kg/m2 (3 mm hrúbka), papierové vrece, 25 kg 7,95 €

Polovičná vápennopiesková tehla
KMB SENDWIX 2DF-LD
rozmery (d. × š. × v.):240 × 115 × 123 mm,
spotreba: 33 ks/m2, ks 0,72 €

Vápennopiesková tehla
KMB SENDWIX 8DF-LD
rozmery (d. × š. × v.):248 × 240 × 248 mm,
spotreba: 16 ks/m2, ks 2,46 €

Náradie a pomôcky
zakladacia súprava
nivelačná súprava
murárska šnúra
vodováha
gumené kladivo
hliníková sťahovacia lata
bubnová kontinuálna miešačka
nízkootáčkové elektrické miešadlo
plastová nádoba
murárska lyžica
zubové hladidlo

TIP

Kapsy na ľahšiu manipuláciu
Každý blok má na sebe kapsu na jednoduchšiu manipuláciu a kladenie.

Medzera v murive
Pri postupe od rohov do strán môže ostať v murive medzera na dokončenie radu. Túto medzeru je možné zaplniť presne odrezaným kusom zo základného prvku. Pri dodržaní pôdorysného modulu 125 mm už pri navrhovaní stavby však nie je rezanie alebo sekanie tehál potrebné. Rad možno zostaviť pomocou kombinácie jednotlivých prvkov murovacieho systému.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy KM Beta
FOTO: KM Beta

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2018.