Partner sekcie:
  • Stavmat

Spoločnosť Xella Slovensko vydala odbornú príručku statika

image 72396 25 v1

Výrobca pórobetónu Ytong, spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r.o., vydalo odbornú publikáciu, ktorá by mala statikom a projektantom pozemných stavieb uľahčiť projektovanie stavieb z pórobetónu Ytong. Obsah publikácie sa zameriava predovšetkým na riešenia nevystužených murovaných zvislých a vodorovných nosných konštrukcií z materiálov Ytong a Silka, navrhnutých podľa európskych a slovenských noriem – Eurokódov. Pre murované konštrukcie je stanovená časť Eurokód EC 6, označená ako norma radu STN EN 1986.

Príručka obsahuje zásady pre navrhovanie muriva všeobecne a prehľad noriem navrhovania konštrukcií – Eurokódy, s ich dopadom na použitie muriva Ytong. Tieto normy stanovujú odolnosť v sústredenom zaťažení a privodorovnom tlaku kolmom na rovinu steny. Ďalej sú tu vzorové príklady statických výpočtov zaťaženia a návrhu nosných stien a príklady stanovenia odolnosti muriva vo zvislom smere pre vybrané typy pevnosti a hrúbky muriva Ytong a Silka.

„Zásadná súčasť nášho prístupu k zákazníkom je portfólio odborných služieb a poradenstvo. Snažíme sa byť nápomocní a poskytovať podporu v jednotlivých krokoch plánovania a výstavby. Svoje skúsenosti sme sa rozhodli využiť pri napísaní tejto príručky, ktorá vychádza zo skutočných potrieb projektantov a súčasnej stavebnej praxe“, povedal k vydaniu Statiky Ing. Martin Mihál, vedúci technického úseku Xella Slovensko. Príručka je k dispozícii v elektronickej podobe na webe výrobcu www.ytong.sk, kde je možné zažiadať aj o tlačenú podobu.

Komentáre