Partner sekcie:
 • Stavmat

Základné druhy a vlastnosti fóliových izolácií

Základné druhy a vlastnosti fóliových izolácií

Termoplastické izolačné fólie sa v súčasnosti vyrábajú viacerými overenými technológiami, medzi ktoré patrí aj valcovanie jednotlivých vrstiev s následnou lamináciou do výslednej hrúbky. Táto technológia tiež umožňuje úpravu fólie na rôzne účely. Jednotlivé lamely môžu obsahovať prísady zabezpečujúce napr. UV stabilitu, odolnosť proti pôdnym mikroorganizmom či ropným produktom, príp. rozdielnu farebnosť. Pri valcovaní do výslednej hrúbky sa môžu zapracovať i ďalšie vrstvy, ktoré zabezpečujú mechanicko-fyzikálne vlastnosti, ako je pevnosť, rozmerová stálosť a prieťažnosť. Takto vyrobené izolačné fólie možno rozdeliť na homogénne (nevystužené) a heterogénne (vystužené).

Homogénne fólie

Výslednú hrúbku izolačnej fólie tvorí viacero jednotlivých lamiel z mPVC, ktoré sa môžu odlišovať farebne, príp. rôznymi vlastnosťami (napr. chemickou odolnosťou). Najväčšie zastúpenie majú homogénne fólie v systémoch pre spodné a špeciálne izolácie. Vzhľadom na to, že v nich nie sú žiadne pevnostné mriežky, dosahujú jednosmernú prieťažnosť v priemere 300 %. Pre porovnanie, pri fóliách na báze vysokohustotného polyetylénu (PE-HD) sa zistila prieťažnosť až 1 000 %.

Málo spomínaným parametrom pri homogénnych mPVC fóliách je multiaxiálna prieťažnosť – t. j. súčasné namáhanie v priečnom aj pozdĺžnom smere –, ku ktorej dochádza pri vtláčaní oblého predmetu, napr. kameňa, do fólie, a dosahuje až 200 %. Skúška multiaxiálnej prieťažnosti prebieha tak, že sa fólia uzavrie pod kruhovú prírubu a potom sa tlakuje vodou (obr. 1).

Zaujímavosťou je, že vyššie spomínané fólie na báze PE-HD dosahujú multiaxiálnu prieťažnosť iba 20 %, čo je len zhruba jedna desatina multiaxiálnej prieťažnosti fólií na báze mPVC.

Pri kritike mPVC fólií ako strešných hydroizolácií sa často spomína ich tendencia zmršťovať sa, pričom sa ale neuvádza, či k zmršťovaniu dochádza pri heterogénnych, alebo pri homogénnych fóliách. Niektorí výrobcovia s dodatočným zmrštením hydroizolačnej fólie na streche vopred počítali a vo svojich konštrukčných predpisoch vytvorili pravidlá na zabezpečenie vnútorných síl v hydroizolačnom povlaku.

Poruchy v dôsledku zmršťovania, ktoré sa na zrealizovaných izolačných podkladoch vyskytli, spôsobovalo práve nedodržanie týchto pravidiel zo strany izolatérskych firiem. Aby sa vplyv ľudského faktora na funkčnosť hydroizolácie obmedzil, prestali homogénne fólie na strechách plniť funkciu hlavnej hydroizolačnej vrstvy. Dnes slúžia len ako doplnkový materiál na opracovanie detailov a dilatácií, pri ktorých sa využíva ich prieťažnosť a tvarovateľnosť.

 
Obr. 3 Následky nesprávne aplikovanej homogénnej fólie, ktorá sa nezabezpečila proti vnútorným silám Obr. 5 Mechanicky kotvená heterogénna mPVC fólia

Heterogénne fólie

Problémy pri aplikácii homogénnych hydroizolačných fólií na strechách iniciovali výrobu vystužených – heterogénnych – hydroizolačných fólií, ktoré sú rozmerovo stabilné a majú zanedbateľné dodatočné zmrštenie. Výslednú hrúbku heterogénnej izolačnej fólie tvoria okrem jednotlivých lamiel z mPVC rôzne pevnostné výstuže, ako je polyesterová mriežka, sklené vlákno, príp. kašírovaná geotextília na spodnej strane izolačnej fólie.

Strešné hydroizolačné systémy

Pri strešných fóliových hydroizolačných systémoch sa v súčasnosti používajú najmä heterogénne fólie s odlišne upravenými jednotlivými lamelami v kombinácii s pevnostnými vložkami a kašírovanými syntetickými geotextíliami.

Práve pri strešnej fólii sa naplno využíva skladanie z lamiel s rôznymi úpravami (UV stabilita, odolnosť proti pôdnym mikroorganizmom, proti priamemu styku s asfaltom a pod.). Ako príklad môžeme uviesť skladbu hydroizolačnej strešnej fólie hrubej 3,0 mm, ktorá je určená na lepenie do roztavenej pôvodnej asfaltovej hydroizolácie (obr. 7):

 • lamela odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom vrátane kyslých dažďov,
 • nosná lamela bez UV stability,
 • lamela odolná proti priamemu styku s asfaltom,
 • kašírovaná syntetická textília zabezpečujúca fixáciu v asfaltovom podklade.
Obr. 6 Kombinácia priťažení heterogénnej fólie dlažbou a vegetačnou vrstvouObr. 7 Lepenie heterogénnej fólie do roztavenej asfaltovej izolácie

Podľa spôsobu zabezpečenia proti účinkom vetra by sa dali heterogénne hydroizolačné fólie rozdeliť do troch skupín.

Mechanické kotvenie s obnaženou hydroizolačnou mPVC fóliou:

 • hrúbka 1,2 až 2 mm (odporúča sa min. 1,5 mm),
 • pevnostná mriežka (polyesterová mriežka, sklené vlákno – rúno).

Zaťaženie vrstvou štrku, dlažbou na podložkách a v štrkovom lôžku, vegetačnou vrstvou:

 • hrúbka 1,2 až 1,5 mm,
 • pevnostná mriežka (polyesterová mriežka, sklené vlákno – rúno, príp. kašírovaná syntetická geotextília),
 • protiplesňová úprava, odolnosť proti pôdnym mikroorganizmom,
 • odolnosť proti prerastaniu koreňmi rastlín,
 • pri pojazdných strechách je potrebné zvážiť odolnosť izolácie proti ropným produktom,
 • existujú strešné fólie bez UV odolnosti, ktoré treba do strešného plášťa zabudovať medzi betónové súvrstvie, ako sme už spomenuli vyššie.

Lepenie do pôvodnej roztavenej asfaltovej hydroizolácie:

 • hrúbka 1,5 mm,
 • kašírovaná geotextília,
 • lamela odolná proti priamemu styku s asfaltom (pri lepení disperznými lepidlami nie je potrebná).

Systém izolácie spodnej stavby

Spodným fóliovým izoláciám dominujú homogénne izolačné fólie v hrúbkach od 0,6 mm do 3 mm, s jednotlivými lamelami hrubými približne 0,5 mm. Jednotlivé lamely sú vo väčšine typov izolačných fólií identické, príp. farebne odlíšené. Zemnú vlhkosť možno izolovať hrúbkou 0,6 mm, gravitačnú a stekajúcu vodu hrúbkou 1,0 mm a pri tlakovej vode je nutná hrúbka minimálne 1,5 mm. Použitie väčšej hrúbky ovplyvňuje aj samotné mechanické namáhanie počas zabudovania, príp. zvýšené radónové namáhanie.

Odolnosť proti prerastaniu koreňmi rastlín je daná už samotnou technológiou výroby valcovaním s následnou lamináciou vrstiev a materiálovou bázou mPVC, preto sa väčšinou jednotlivé typy fólií neupravujú špeciálne na tento účel a vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky STN na odolnosť proti koreňom rastlín. Izolačné fólie určené na spodné stavby nie sú odolné proti UV žiareniu.

Pri zabudovaní sa vkladajú medzi netkané syntetické geotextílie s minimálnou plošnou hmotnosťou 300 g/m2, ktoré ich chránia z oboch strán. Pretože sú spravidla lacnejšie než strešné hydroizolačné fólie, často sa stretávame so snahou použiť ich v strešných skladbách, kde je fólia zabudovaná, ako je napr. skladba so štrkovým zásypom, skladba s opačným poradím vrstiev alebo s vegetačnou vrstvou. Takýto postup sa však neodporúča. Dalo by sa o ňom uvažovať len v prípade, ak sa izolačná fólia zabuduje medzi betónové súvrstvie tak ako v spodnej izolácii, pri dodržaní minimálnej hrúbky fólie 1,5 mm.

Zásobníky pitnej vody, jazierka, bazény

Na záhradné jazierka sú určené UV stabilné, homogénne izolačné fólie hrubé 1 až 1,5 mm. Pri bazénoch sa používajú aj homogénne fólie bez pevnostnej mriežky v hrúbkach 1,5 až 2 mm, heterogénne fólie na izoláciu bazénov sú zvyčajne vystužené polyesterovou pevnostnou mriežkou. Izolačné fólie z mPVC nemožno použiť na vytvorenie zásobníkov s pitnou vodou, pretože by mohlo dôjsť ku kontaktu pitnej vody s mPVC izoláciou. Na tento účel sú určené izolačné fólie na báze PE-HD, príp. FPO.

Jednotlivé fólie sa môžu líšiť technológiou výroby, vlastnosťami i vhodnosťou použitia. Uvedené parametre sa nemusia u všetkých výrobcov zhodovať, preto sa pri aplikácii konkrétneho typu fólie treba riadiť pokynmi príslušného výrobcu.

Marek Gahír
Foto: autor

Autor je odborným technikom v spoločnosti FATRA IZOLFA, a. s.

Komentáre