image 93233 25 v1
Galéria(5)

Výstavba rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša

Úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša je súčasťou rýchlostnej komunikácie na trase Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Košice. Novobudovaný úsek rýchlostnej cesty sa na východnom konci pri obci Vígľaš-Pstruša plynulo pripojil k úseku rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň, čím vznikol ucelený úsek rýchlostnej cesty s dĺžkou približne 20 km. 

02 NDS
05 NDS
01 NDS
03 NDS
04 NDS

Zhotoviteľom stavby bolo združenie „Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša“, vedú­cim účastníkom združenia bola firma Corsán – Corviam Construcción, S.A., Madrid a účastníkom Chemkostav IS, s. r. o., Michalovce.

Technické parametre stavby

Predmetný úsek rýchlostnej cesty je vybudovaný v zmysle STN 73 6101 v kategórii R24,5/120, križovatky sú vybudované v zmysle STN 73 6102. Kategórie preložiek, úprav a rekonštrukcií ostatných komunikácií a ciest sú vybudované v zmysle platných technických predpisov a noriem. Celková dĺžka úseku je 7,850 km.

Rýchlostná cesta R2 sa začína v staničení 0,000 v mimoúrovňovej križovatke Zvolenská Slatina, kde sa v budúcnosti napojí úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ. Trasa vedie Zvolenskou kotlinou po jej južných pahorkovitých svahoch, na konci stavby prechádza údolím rieky Slatina s rovinatým územím. Koniec úseku je situovaný pred mimoúrovňovou križovatkou Pstruša, za ktorou pokračuje úsek R2 Pstruša – Kriváň.

Celkový rozsah stavby

Predmetný úsek rýchlostnej cesty má 92 stavebných objektov. Hlavným cestným stavebným objektom bola rýchlostná cesta R2 kategórie R24,5/120, ďalej to boli privádzač (z cesty I/16 na rýchlostnú cestu) kategórie R11,5/80 a mimoúrovňová križovatka Zvolenská Slatina.

Na úseku rýchlostnej cesty sa nachádza 7 mostných objektov, z toho 6 priamo na rých­lostnej ceste R2, a jeden nadjazd nad rýchlostnou cestou. Mostné objekty premosťujú prírodné prekážky – korytá potokov Hradná, Slatinský, Rybný, Vígľašský potok a rieky Slatina – a umelé prekážky – cestu II/591, miestnu komunikáciu vo Vígľaši, poľné cesty, trať ŽSR č. 115 Zvolen – Fiľakovo a melioračné kanály.

Predmetný úsek rýchlostnej cesty má 92 stavebných objektov. Hlavným cestným stavebným objektom bola rýchlostná cesta R2 kategórie R24,5/120.

Cestné objekty

Rýchlostná cesta R2 je vybudovaná ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie R 24,5/120. Kategórii rýchlostnej cesty zodpovedajú aj parametre smerového, výškového a šírkového usporiadania v zmysle STN 73 6101.
Šírkové usporiadanie je takéto:
• jazdný pás: 2 × 3,50 m
• vnútorný vodiaci prúžok: 0,50 m
• vonkajší vodiaci prúžok: 0,25 m
• spevnená krajnica: 2,50 m
• stredný deliaci pás: 3,00 m
• nespevná krajnica: 0,50 m

Voľná šírka jazdného dopravného pásu je 11,25 m. Pripájacie a odbočovacie pruhy križovatkových vetiev sú zrealizované podľa STN 73 6102 na šírku 3,50 m.
Mimoúrovňová križovatka Zvolenská Slatina zabezpečuje prepojenie cesty I. triedy (I/16) s rýchlostnou cestou R2. Smerové vedenia jednotlivých križovatkových vetiev tvoria kružnicové oblúky s prechodnicami v parametroch v zmysle noriem STN 73 6101 a STN 73 6102, ktoré sa na začiatku a konci napájajú na príslušné komunikácie. Križovatkové vetvy sú v zmysle STN 73 6102 jednosmerné jednopruhové s voľnou šírkou 7,50 m a obojsmerné dvojpruhové s voľnou šírkou 9,00 m.

Konštrukcia vozovky cestných objektov podľa STN 73 6114 je netuhá živičná, pre dopravné zaťaženie triedy I., veľmi ťažké.

Zloženie vozovky je takéto:
• asfaltový koberec mastixový modifikovaný SMA 11 40 mm
• spojovací postrek katiónaktívny emulzný modifikovaný PS CP (0,25 kg/m2)
• asfaltový betón pre ložnú vrstvu modifikovaný ACL 16-I  50 mm
• spojovací postrek katiónaktívny emulzný modifikovaný PS CP (0,25 kg/m2)
• asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu ACP 22-I  90 mm
• infiltračný postrek katiónaktívny emulzný PI CBP (0,80 kg/m2)
• cementom stmelená vrstvaCBGM C5/6 200 mm
• nestmelená vrstva zo štrkodrvinyUM ŠD 31,5 200 mm

Celková hrúbka vozovky min. 580 mm
Odvodnenie je riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom a zahŕňa odvedenie zrážkových vôd z vozoviek, cestných svahov a priľahlých pozemkov. Celý úsek rýchlostnej cesty je vybavený cestnou kanalizáciou umiestnenou v strednom deliacom páse, do ktorej sú zaústené uličné vpusty. Všetky vody z vozovky sa prečisťujú v odlučovačoch ropných látok, až následne vyúsťujú cez priekopy do recipientov.

Mostné objekty

V rámci stavby sú vybudované tri doskové mostné konštrukcie z dodatočne predpätého betónu (objekty 203-00, 205-00 a 209-00), ktoré pôsobia v pozdĺžnom smere ako spojitý nosník, ďalšie dva mosty sú vybudované ako doskové jednopoľové spriahnuté konštrukcie, pozostávajúce z tyčových predpätých prefabrikátov a železobetónovej spriahovacej dosky (objekty 206-00 a 208-00), jeden mostný objekt predstavuje flexibilnú oceľovú presypanú konštrukciu (objekt 204-00) a jeden mostný objekt je dodatočne predpätý nosník s 10 poľami – v priečnom reze je to jednokomorový nosník (objekt 210-00). Piliere, ako aj krajné opory mostov sú založené hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach Ø 900 a Ø 1 200 mm.

Rýchlostná cesta R2 je vybudovaná ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie R 24,5/120.

Zárubné múry

Pri zárubných múroch ide o konštrukcie z klincovanej zeminy s torkrétom, obklad líca je na celej ploche z lomového kameňa uloženého v betóne. Zvislá vzdialenosť klincov je 1,35 m, vodorovná 2,0 až 2,5 m, sklon vrtov (od horizontálnej roviny) je 20°, klince sú v jednotlivých etážach vystriedané. Na povrchu svahu sú cez kotevné hlavy klincov prichytené KARI-siete, ktoré sú opatrené torkrétom s hrúbkou 100 mm. Obklad líca v sklone 2 : 1 je založený na samostatnom plošnom základe.

Protihlukové steny

Spodnú stavbu protihlukových stien v násype a záreze tvoria pilóty s Ø 620 mm a dĺžkou 2,0 a 2,5 m. Stĺpy tvoria nosníky HEA 160, ktoré sú zabetónované do základov vystužených pilót a na mostoch kotvené do rímsy chemickými kotvami. Parapet na telese cesty je železobetónový, na mostoch hliníkový. Výplň tvoria odrazivé a priehľadné panely, ktoré sú zasunuté medzi stĺpmi. Transparentná výplň je s vodorovnými pruhmi čiernej farby v hliníkovom ráme. Výplň je bezúdržbová.

Súčasťou stavby sú aj zárubné múry.

Záver

Úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša bol spustený do premávky 16. mája 2017.
V rámci výstavby rýchlostnej cesty bolo potrebné preložiť viaceré energetické vedenia, telekomunikačné vedenia, vodovodné potrubia, plynovody, upraviť križujúce vodné toky, miestne komunikácie či napojenia na existujúce komunikácie. Spolu išlo o 49 stavebných objektov, ktoré patrili medzi vyvolané investície.
Pri vykonávaní zemných prác bolo objavené aj väčšie množstvo nevybuchnutej munície z obdobia 2. svetovej vojny a množstvo črepín a iných súčastí munície.

TEXT: Ing. Jana Račková
FOTO: NDS, a. s.

Jana Račková je špecialista – hlavný inžinier stavby. Pôsobí na investičnom odbore NDS v Banskej Bystrici.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 3/2017.