BE Service polka

Výrazné vylepšenie tepelnej bilancie budovy prostredníctvom obnovy okien

Okrem bežne používaného spôsobu výmeny starých okien za nové, keď sa realizuje ich úplné odstránenie, je možné použiť aj spôsob výmeny okenných rámových konštrukcií pomocou rekonštrukčného rámu.

V poslednom období sme zaznamenali zvýšený nárast požiadaviek na obnovu obvodových plášťov budov. Prevažne ide o budovy, kde boli zabudované základné rámové alebo fasádne výplne otvorov – okná a dvere –približne pred 15 až 20 rokmi. Ich parametre už zďaleka nespĺňajú súčasné normatívne požiadavky a v kontexte celkovej energetickej bilancie budovy prispievajú výraznou mierou k negatívnemu hodnoteniu.

Zvyčajne ide o prvé PVC okná, pri ktorých stavebná hĺbka zabudovaných rámov neprekračovala 60 mm a izolačné dvojsklá dosahovali parameter súčiniteľa prechodu tepla zasklenia viac ako Ug = 1,4 W/(m2 . K). V prípade hliníkovej konštrukcie je pri použití identického izolačného dvojskla celková hodnota súčiniteľa prechodu tepla celého okna Uw vzhľadom na nepriaznivejšie parametre profilov oproti PVC oknám ešte výrazne horšia.

Len na porovnanie, v súčasnosti sa štandardne zabudovávajú či už PVC, alebo aj Al okná s izolačným trojsklom s hodnotou súčiniteľa prechodu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2 . K) a celková hodnota UW týchto konštrukcií je nižšia ako 1,0 W /(m2 . K). Výrobky s takýmito parametrami sa výraznou mierou podieľajú na znižovaní celkovej energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie) jednotlivých budov.

Pre prevádzkovateľa budovy je najefektívnejšie, keď sa výmena výplní stavebných otvorov za okná s lepšími parametrami uskutoční v čo najkratšom čase, ideálne za plnej prevádzky budovy. Zväčša ide o budovy, kde sú finálne interiérové aj exteriérové povrchy (omietky, pripojovacie detaily) v dobrom stave a za normálnych okolností by sa nerobili nanovo.

Užívatelia sa totiž veľmi ťažko zmierujú s faktom, že ich funkčné priestory budú konfrontované s búracími prácami, prašnými a mokrými procesmi, ktoré sprevádza dlhá časová výluka, spôsobená potrebnými technologickými procesmi pri štandardnej výmene okien.

Rekonštrukčný rám

Jedným z možných riešení je výmena okenných rámových konštrukcií pomocou rekonštrukčného rámu. Takýto spôsob obnovy výraznou mierou eliminuje všetky spomínané nežiaduce prvky a značne urýchľuje proces výmeny okien.

Tab. Porovnanie procesov potrebných pri výmene okien štandardným spôsobom a použitím rekonštrukčného rámu
Tab. Porovnanie procesov potrebných pri výmene okien štandardným spôsobom a použitím rekonštrukčného rámu |

Na porovnanie uvádzame v tabuľke procesy potrebné pri výmene okien štandardným spôsobom a pomocou rekonštrukčného rámu. Výhodou rekonštrukčného rámu je okrem eliminácie mokrých procesov a kratšieho času realizácie aj variabilnosť použitia. Je možné aplikovať ho na pôvodné rámy nielen z bežne používaných stavebných materiálov (PVC (obr. 1), Al, drevo, oceľ), ale aj rôznych rozmerov (obr. 3 a 4).

Obr. 1 Jednoduchá schéma použitia rekonštrukčného rámu na pôvodný PVC rám
Obr. 1 Jednoduchá schéma použitia rekonštrukčného rámu na pôvodný PVC rám | Zdroj: B.E.Service, spol. s r. o.

V prípade Al konštrukcií je systém rekonštrukčných rámov riešený len úzkou skupinou systémových dodávateľov. Jedným z nich je napr. aj spoločnosť Schüco International KG, s ktorou spolupracujeme na vývoji univerzálneho profilového systému na aplikáciu Al rekonštrukčného rámu (obr. 2).

Obr. 2 Systémový rekonštrukčný rám z Al materiálov
Obr. 2 Systémový rekonštrukčný rám z Al materiálov | Zdroj: Schüco International KG

Ekonomické hľadisko

Je prirodzené, že väčšina investorov, ako aj prevádzkovateľov zohľadňuje pri svojich investíciách do obnovy obvodových plášťov aj ekonomické hľadisko.

Obr. 3 Príklad výmeny okna pomocou rekonštrukčného rámu – okno s pôvodným Al otočným krídlom
Obr. 3 Príklad výmeny okna pomocou rekonštrukčného rámu – okno s pôvodným Al otočným krídlom | Zdroj: B.E.Service, spol. s r. o.

Na základe doterajších skúseností môžeme potvrdiť, že k množstvu nesporných výhod pri výmene okien prostredníctvom rekonštrukčného rámu patria aj nižšie finančné náklady na samotnú obnovu (tento typ výmeny je zväčša oproti štandardnej výmene okien približne o 20 % lacnejší) a z dlhodobého hľadiska ide o významnú úsporu nákladov na energiu, a to vzhľadom na výrazne vylepšené tepelnotechnické parametre výrobkov.

Obr. 4 Príklad výmeny okna pomocou rekonštrukčného rámu – okno s rekonštrukčným rámom a novým PVC krídlom
Obr. 4 Príklad výmeny okna pomocou rekonštrukčného rámu – okno s rekonštrukčným rámom a novým PVC krídlom | Zdroj: B.E.Service, spol. s r. o.

Rekonštrukčný rám môže byť v súčasnosti jednou z alternatív na obnovu obvodových plášťov s prihliadnutím na ekonomické, časové a aj environmentálne hľadisko.

www.beservice.sk