vnutorne prostredie administrativnej budovy
Galéria(17)

Vnútorné prostredie administratívnej budovy

Partneri sekcie:

V súčasnosti je trendom stavať administratívne budovy s celozasklenými fasádami, ktoré sú značne ovplyvnené extrémnymi solárnymi ziskami cez sklenené konštrukcie v letnom období a sálavým chladom od okien v zimnom období. To všetko môže spôsobiť lokálnu tepelnú nepohodu.

4b 1 big image
obr5 big image
obr6 big image
obr7 big image
obr8 big image
obr9 big image
obr10 big image
obr11 big image
 Použitím progresívnej techniky prostredia budov však možno zabezpečiť vnútorné prostredie, ktoré bude minimalizovať tieto vplyvy a zabezpečovať optimálnu vnútornú klímu. Tá by mala priaznivo pôsobiť na zamestnancov, a tým zvyšovať ich pracovnú výkonnosť a zároveň by mala byť energeticky efektívna. Jedným zo systémov, ktoré umožňujú splniť tieto požiadavky je vysokoteplotné chladenie/ nízkoteplotné vykurovanie (VTCH/NTV). Patrí medzi veľkoplošné sálavé systémy, pri ktorých je podiel sálavej a konvekčnej zložky až 80 % ku 20 %. To umožňuje prirodzenejšie rozloženie teplôt vo vnútornom priestore, čo má vplyv na pocit komfortu, ktorý sa dostaví už pri výrazne vyššej (chladenie)/nižšej (vykurovanie) teplote teplonosnej látky. Jednou z hlavných výhod systému je, že nedochádza k zvýšenej rýchlosti prúdenia vzduchu v dôsledku intenzívnejšieho prúdenia zo vzduchotechniky, ani k nebezpečenstvu vzniku lokálnej tepelnej nepohody či prievanu. Článok sa zaoberá stanovením tepelného komfortu vo vybranej miestnosti administratívnej budovy s aplikovaným systémom VTCH/NTV prostredníctvom experimentálnych meraní a validáciou simulačného riešenia v programe Ansys Fluent. Zároveň sa zistené výsledky porovnávajú s požiadavkami noriem STN EN 15 251 a CR 1752.

Administratívna budova so systémom VTCH/NTV
Budova, ktorá je v prevádzke od roku 2009, má dva samostatné bloky: blok A má päť poschodí, blok B má osem poschodí. V budove je aplikovaný systém kapilárnych rohoží – chladiacich sietí – s priemerom 5 mm, ktoré sú umiestnené pod omietkou stropnej konštrukcie (typ F podľa STN EN 15 377) (obr. 1). Kapilárne potrubia s priemerom 5 mm sú umiestnené vo vzdialenosti 30 mm od spodnej strany dosky nosnej plochy priamo na betóne. Potrubia sú usporiadané v moduloch, potrubný koniec je pripevnený na kovovú mriežku a vybavený tvarovkami.

Obr. 1  Systém s kapilárnymi rohožami
1 – vrstvy podlahy, 2 – vyrovnávacia vrstva, 3 – akustická izolácia, 4 – nosná vrstva, 5 – rúrky, 6 – vrstva omietky
Obr. 2  Prístroj Data logger S3120 na zaznamenávane teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu

Experimentálne posúdenie vnútorného prostredia
Vybraná miestnosť, v ktorej sa uskutočnili merania, sa nachádza v bloku A na typickom nadzemnom podlaží, je severne orientovaná (na elimináciu solárnych ziskov počas simulá­cie) a nachádza sa v nej jedno pracovné mies­to s počítačom, monitorom a tlačiarňou.

Na merania sa použili prístroje Data logger so záznamníkom teploty vzduchu (obr. 2) rozmiestnené v obytnej zóne človeka – na pracovnom mieste (miesto A), na stojacom mieste (miesto B) – a v strede miestnosti (miesto 2). Z dôvodu zadávania okrajových podmienok sa merali aj teploty na prívode do kapilárnych rohoží v danej miestnosti, v dvojitej podlahe a v medzipriestore dvojitej zasklenej fasády (miesto 1). Rozloženie nábytku v miestnosti je zobrazené na obr. 3a, rozmiestnenie prístrojov vidieť na obr. 3b. Všetko sa zadávalo rovnako aj do numerickej simulácie. Merania sa realizovali v dňoch 21. až 28. júla 2009 na zachytenie letného obdobia a v dňoch 25. novembra až 9. decembra 2011 na zachytenie zimného obdobia. Na budove sa nachádza vlastná meteostanica, z ktorej sa pri simuláciách brali exteriérové teploty, ďalej sa brala do úvahy teplota v systéme nízkoteplotného vykurovania a teplota vzduchotechniky, ktorá slúži na prívod čerstvého vzduchu do miestnosti.

Počas meraní sa robili aj termovízne snímky (obr. 4), na ktorých sú znázornené povrchové teploty.
Výsledky experimentálneho merania a CFD simulácie sa potom zhrnuli pre letné aj zimné obdobie.

Obr. 4  Termovízne snímky chladiaceho/vykurovacieho stropu s povrchovými teplotami
a) letné obdobie, b) zimné obdobie

Výsledky pre letné obdobie (VTCH)
Pri experimentálnych meraniach a prostredníctvom simulačného programu sa vypočítali teploty vnútorného vzduchu v miestnosti podľa obr. 5. Do úvahy bolo treba vziať aj presnosť meracieho prístroja Data logger, ktorá je ±0,4 °C. Exteriérová teplota sa pohybovala v meranom období okolo 30 až 32 °C. Teploty vzduchu zodpovedajú I. kategórii nor­my STN EN 15 251 na chladenie v kanceláriách s ľuďmi so sedavou aktivitou (1.2 met) a cha­rakteristickým letným oblečením 0.5 clo.


Obr. 5  Teplota vnútorného vzduchu v letnom období – chladenie
a) priestorové výsledky, b) z výsledkov simulácie vyplýva, že pri určených meraných/simulovaných bodoch dochádza k významnej zhode

Teplota vnútorného vzduchu v miestnosti v mieste sediacej osoby sa pohybovala okolo 23,5 až 24 °C, čo zodpovedá meraniam v sku­točnej kancelárii, ako aj požiadavkám normy. Čo sa týka obytnej oblasti človeka, v časti kancelárie na pracovnom mieste bola teplota vnútorného vzduchu 23,9 °C, z čoho sa dá dedukovať, že systém chladenia v spolupráci s konštrukciou budovy dobre eliminuje veľké zaťaženie od solárnych ziskov z exteriéru (obr. 6).


Obr. 6  Teplota vnútorného vzduchu z programu Ansys Fluent v charakteristických rezoch miestnosti


Obr. 7  Stredná radiačná teplota z programu Ansys Fluent v charakteristických rezoch miestnosti


Obr. 8  Rýchlosť prúdenia vzduchu z programu Ansys Fluent v mieste sediacej osoby (y) a prívodnej výustky (x)

Jedným z najdôležitejších parametrov pri sálavom spôsobe chladenia je stredná radiačná teplota. Sálavý strop redukuje nepríjemné teplé sálanie od dvojitej prevetrávanej zasklenej fasády, v ktorej sa priemerná teplota počas meraní pohybovala okolo 28 °C, a zabezpečuje tepelnú pohodu vo vnútornom prostredí. V miestnosti sa v mieste sediacej osoby pohybovala stredná radiačná teplota okolo 23,2 až 24,2 °C, pričom pri fasáde bola teplota mierne vyššia (obr. 7). Rýchlosti prúdenia vzduchu v miestnosti v obytnej zóne človeka neprekročili hodnotu 0,12 m/s, čo zodpovedá požiadavkám kategórie A tech­nického predpisu CEN CR 1752 (obr. 8).

Nízka rýchlosť prúdenia vzduchu je jednou z najväčších výhod systému nízkoteplotného vykurovania/vysokoteplotného chladenia, keďže vzduchotechnika slúži pri takomto vykurovaní/chladení len na prívod čerstvého vzduchu do miestnosti. Vzduch sa privádza do miestnosti z prívodnej výustky pri strope, pohybuje sa popri sálavom strope smerom k fasáde, kde sa ochladzuje, padá do obytnej oblasti človeka a distribuuje sa po celej miestnosti (obr. 9).

Privádzaná teplota bola počas meraní 26 °C (rovnaká teplota sa zadala aj do programu) a množstvo privádzaného vzduchu bolo 124,39 m3/hod. Rýchlosti prúdenia prívodného vzduchu boli veľmi malé.


Obr. 9  Vektory a dráha prúdenia prívodného vzduchu v miestnosti


Obr. 10  Teplota vnútorného vzduchu v zimnom období – vykurovanie
a) priestorové výsledky, b) z výsledkov simulácie vyplýva, že pri určených meraných/simulovaných bodoch dochádza k významnej zhode

Výsledky pre zimné obdobie (NTV)
Na obr. 10 sú zobrazené teploty vnútorného vzduchu v miestnosti namerané pri experimentálnych meraniach a vypočítané pri CFD simulácii. Teploty sú podobné. Exteriérová teplota sa pohybovala v meranom období na úrovni okolo 0 až 0,4 °C. Teploty vzduchu zodpovedajú prvej a druhej kategórii normy STN EN 15 251 na vykurovanie v kancelá­riách s ľuďmi so sedavou aktivitou 1.2 met.

Teplota vnútorného vzduchu v miestnosti v mieste sediacej osoby bola okolo 23 až 23,5 °C, čo zodpovedá meraniam v skutočnej kancelárii, ako aj požiadavkám normy (obr. 11).

Stredná radiačná teplota bola v zimnom období v mieste sediacej osoby na úrovni okolo 22 až 24,0 °C, pričom pri fasáde bola teplota nižšia. Sálavý strop redukuje chladné sálanie od dvojitej zasklenej fasády, v ktorej sa priemerná teplota pohybovala iba na úrovni 4 °C, a zabezpečuje tepelnú pohodu vo vnútornom prostredí (obr. 12).


Obr. 11  Teplota vnútorného vzduchu z programu Ansys Fluent v charakteristických rezoch miestnosti


Obr. 12  Stredná radiačná teplota z programu Ansys Fluent v charakteristických rezoch miestnosti

Rýchlosti prúdenia vzduchu v miestnosti v obytnej zóne človeka sa pohybovali do 0,15 m/s, čo zodpovedá požiadavkám kate­górie A technického predpisu CEN CR 1752. Vzduchotechnika slúži pri takomto vykurovaní/chladení len na prívod čerstvého vzduchu do miestnosti. Vzduch sa privádza do miestnosti z prívodnej výustky pri strope, pohybuje sa hore pri sálavom strope, kde sa ešte viac ohrieva a padá dole ochladzovaný od vonkajšej fasády, čím tiež zmierňuje jej nepriaznivý vplyv (obr. 14).

Privádzaná teplota bola počas meraní 24 °C (rovnaká sa zadávala aj do programu) a množstvo privádzaného vzduchu bolo 124,39 m3/hod (obr. 13).


Obr. 13  Rýchlosť prúdenia vzduchu z programu Ansys Fluent v mieste sediacej osoby (y) a prívodnej výustky (x)


Obr. 14  Vektory a dráha prúdenia prívodného vzduchu v miestnosti

Záver
Systémy vysokoteplotného chladenia/nízkoteplotného vykurovania predstavujú dobrý spôsob, ako zabezpečiť priaznivú tepelnú pohodu v administratívnych budovách s celoročnou prevádzkou. Teplota vzduchu aj rýchlosť prúdenia vzduchu zodpovedajú najvyšším požiadavkám európskych noriem. V letnom aj v zimnom období je nepriaznivý horúci/chladný vplyv zasklenej fasády výborne eliminovaný sálavou zložkou vysokoteplotného chladenia/nízkoteplotného vykurovania, ako aj správnym návrhom smeru, objemu a rýchlosti prúdu privádzaného vzduchu. Ako zdroj chladu (v letnom období)/tepla (v zimnom období) je v budove tepelné čerpadlo, čím sa stáva budova aj environmentálne efektívna. Ďalšou výhodou systému je energetická efektívnosť. Pri porovnaní s výsledkami CFD simulácie sa parametre tepelnej pohody veľmi približujú nameraným parametrom. Preto možno konštatovať, že numerická simulácia sa dá použiť už v projekčnej fáze stavby na predikciu riešenia sálavého spôsobu vykurovania/chladenia, polohy sálavej plochy a umiestnenia prívodných a odvodných výustiek vzduchotechniky. Následne vo fáze prevádzky budovy poslúži na posúdenie a optimalizáciu prevádzky a regulácie systému, v prípade problémov aj na detekciu, názornú prezentáciu nerovnomerností parametrov tepelnej mikroklímy, a tak pomôže prispieť k ich následnému riešeniu.

Obrázky: autorka
Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/1052/11.

Literatúra
1.    Babiak, J. – Olesen, B. – Petráš, D.: Low Temperature Heating and High Temperature Cooling. Rehva Guidebook No. 7 Forssan, Rehva, 2007.
2.    Šikula, O. – Hirš, J.: Analysis of the Behavior of the Cooling Ceiling in an Office Room with a View of Thermal Comfort. In: Proceedings The 23rd IIR International Congress of Refrigeration. Prague: International Institute of Refrigeration IIR/ IIF, 2011.
3.    Ďurišová E. – Petráš, D.: Evaluation of Indoor Air in Office Building in Bratislava – in Summer and Also in Winter Period. Indoor Air 2011. Austin, Texas, USA, 5. – 10. 6. 2011.
4.    Ďurišová, E. – Petráš, D.: Evaluation of Indoor Environment in Office Building with Low Temperature Heating and High Temperature Cooling System. The REHVA European HVAC Journal, ročník 48.
5.    Ďurišová, E.: Prevádzka systému nízkoteplotného vykurovania/vysokoteplotného chladenia z hľadiska tepelnej pohody. In: TOPENÁŘSTVÍ INSTALACE, 1/2012.
6.    STN EN 15 251 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – Kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika.
7.    EN ISO 7726 Ergonómia tepelného prostredia. Prístroje na meranie fyzikálnych veličín (ISO 7726: 1998).

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.