Pohľad do prednáškovej sály SANHYGA 2019 Hotel Magnólia Piešťany

Sanhyga 2019

Počas dvoch jesenných slnečných dní 10 a 11.októbra 2019 sa konala 24. medzinárodná vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky „SANHYGA 2019 – Vodovody, kanalizácia, plynovody“ už tradične v hoteli Magnólia v srdci kúpeľného mesta Piešťany.

Konferencie sa zúčastnilo 24 prednášajúcich z Čiech, Rakúska, Maďarska a Slovenska z univerzitného prostredia, realizácie a projektovania zdravotnej techniky. Partnermi konferencie bolo 14 renomovaných firiem, ktoré vystavovali a prezentovali svoje najnovšie výrobky a technológie, generálnym partnerom konferencie bola firma Geberit. Konferencia je usporiadaná Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia.

Program tohtoročnej konferencie analyzoval problematiku zdravotnej techniky na aktuálne témy: Kvalita vody pre ľudskú spotrebu, úprava pitnej vody, priebehy odberov studenej a teplej vody v bytových domoch, príprava teplej vody, kanalizačné systémy, využitie zrážkovej a sivej vody, realizácia ZTI, plynovody a odberné plynové zariadenia.

Z prednášok zaujali príspevky ohľadom hygieny a kvality pitnej vody (doc. Peráčková, Ing. Juhošová, doc. Pospíchal), zásobovanie budov vodou (doc. Kapalo, Ing. Vavřička, Ing. Krajčík) navrhovanie zariadení pre využitie zrážkovej a sivej vody (prof. Vranayová, Ing. Vrána, Ing. Žabička, Ing. Plotěný), navrhovanie zariadení ZTI a skúsenosti z praxe ( Ing. Jágerská, Ing. Jánošková) , využitie odpadového tepla v bazénových hospodárstvach (prof. Takács, Ing. Predajnianska) a tematika plynovodov a plynových odberných zariadení (Ing. Koubková, Ing.Pilát, Ing. Víchová, Ing. Herda) a pod.

Na spoločenskom večeri 24. ročníka SANHYGY 2019 bola slávnostne odovzdaná cena SSTP v oblasti zdravotnej techniky – cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2019 Ing. Branislavovi Kollárovi, ktorému cenu odovzdala doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., podpredsedníčka Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia.

Odovzdanie ceny SSTP prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2019
Odovzdanie ceny SSTP prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2019 Ing. Branislavovi Kollárovi (zľava: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., Ing. Branislav Kollár, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.) |

Ing. Branislav Kollár je známou osobnosťou v odbore zdravotnej techniky. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave na odbore Pozemné stavby pracoval v rokoch 1982-1991 ako odborný asistent na Katedre TZB. Neskôr pracoval ako projektant TZB vo firme IPEC, s.r.o. a v rokoch 2006 až 2017 zastával funkciu obchodno-technického poradcu vo f. Geberit, kde sa podieľal hlavne na výpočtoch podtlakových odvodnení striech systémom Pluvia. V súčasnosti pôsobí ako senior projektant zdravotnej techniky vo f. ENVEA , s.r.o. Medzi jeho významné realizácie patria napr. podtlakové systémy Pluvia na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, City Arena Trnava, Volkswagen Bratislava, Cinema center Bory Mall, Bratislava a iné. Ďalšie realizované projekty ZTI boli napr. kúpeľný dom Thermia Piešťany, hotel vo Fischamende Rakúsko, hotel Zlatý lev vo Ľvove, Nové byty Ružinov Bratislava, a mnohé iné zaujímavé projekty. V súčasnosti Ing. Branislav Kollár spolupracuje s Katedrou TZB na SvF STU v Bratislave tiež ako oponent záverečných diplomových prác pre zameranie zdravotná technika.

K oceneniu Ing. Branislavovi Kollárovi srdečne blahoželáme!

24. ročník Sanhygy charakterizoval pozitívny ohlas účastníkov na zaujímavý program a tradičná príjemná atmosféra. Ďakujeme všetkým, ktorí sa jej zúčastnili, dúfame, že si odniesli zaujímavé informácie a poznatky v našom odbore a už teraz sa tešíme na jubilejný 25. ročník konferencie SANHYGA 2020.

Za prípravný výbor 24. konferencie Sanhyga 2019
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
odborný garant konferencie

032906l