Pripravený na všetky možnosti: systém SCOT Weishaupt

Samokalibračný systém SCOT Weishaupt (Safety Combustion Technology) zabezpečuje aj pri rôznom zložení plynu optimálnu kvalitu spaľovania.

Zdroj: Weishaupt

Je to osvedčená a spoľahlivá technológia, ktorá poskytuje optimálnu účinnosť, úspornosť a funkčnú spoľahlivosť – v maximálnej miere nezávisle od miesta použitia alebo zloženia plynu, ktorý je v danom mieste k dispozícii.

Prednosti systému SCOT Weishaupt:
• Vhodné pre všetky druhy plynu (viď nižšie: budúcnosť plynu)
• Vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka permanentnému monitorovaniu spaľovania
• Nepretržite vysoká kvalita spaľovania vďaka priebežnému prispôsobovaniu
• Maximálna účinnosť
• Minimálne emisie

Budúcnosť plynu

Plyn je a zostane dôležitým palivom pri záso- bovaní energiou pre domácnosti a priemysel.
Pri kondenzačných kotloch Weishaupt je možné použiť takmer všetky druhy plynu a prímesí v najrôznejších pomeroch.
To znamená, že už dnes sú pripravené pre budúce požiadavky.

Bio zemný plyn (biometán)
Bioplyn vzniká pri rozklade biomasy bez prítomnosti kyslíka. Aby ho bolo možné privádzať do verejnej plynárenskej siete, musí sa zvýšiť obsah metánu a znížiť obsah iných plynov a vody. Hovoríme potom o bio zemnom
plyne alebo bio metáne. Spaľovanie je možné vo všetkých plynových kondenzačných kotloch Weishaupt.

LNG (skvapalnený zemný plyn)
Aby bolo možné prepravovať zemný plyn napríklad loďou, musí sa jeho objem značne znížiť skvapalnením. To sa dosiahne ochladením na cca –160 °C.
V mieste určenia môže byť prostredníctvom LNG terminálu privádzaný v plynnej forme späť do siete zemného plynu.
Spaľovanie je možné vo všetkých plynových kondenzačných kotloch Weishaupt.

Hybridný systém – tepelné čerpadlo s plynovým kondenzačným kotlom
Hybridný systém – tepelné čerpadlo s plynovým kondenzačným kotlom | Zdroj: Weishaupt

Kvapalný plyn (LPG)
Vo všeobecnosti sa tým rozumie propán, prípadne s podielom butánu. Tieto plyny sa pod tlakom skvapalňujú a môžu byť prepravované a skladované v plynových fľašiach alebo nádržiach. Skvapalnený plyn môže byť vyrábaný aj z rastlín, zo zvyškových a z odpadových látok (bio kvapalný plyn).
Spaľovanie je možné vo všetkých plynových kondenzačných kotloch Weishaupt do 100 kW.

Zelený vodík
Vodík sa vyrába najmä zo zemného plynu. Dá sa však vyrobiť aj z vody elektrolýzou. Ak sa na tento účel používa elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov, označuje sa ako zelený vodík.
Plynové kondenzačné kotly Weishaupt sú schválené pre obsah vodíka do 20 % objemu.

Pod pojmom hybridný systém sa rozumie kombinácia plynového kondenzačného kotla s obnoviteľnými zdrojmi energie. Nasledujúce dva varianty sú obzvlášť zaujímavé:

Plynové kondenzačné kotly so solárnym systémom
Nový plynový kondenzačný kotol môže priniesť citeľnú úsporu energie v porovnaní so starým vykurovacím systémom.
Ak je zariadenie doplnené o solárny systém na podporu vykurovania a prípravu teplej vody, možno ušetriť až 30 % doteraz spotrebovaného paliva.
Solárny systém preberá veľkú časť ohrevu vody a v prechodnom období môže dodávať teplo aj do vykurovacieho systému.

Plynové kondenzačné kotly v kombinácii s tepelným čerpadlom
Zatiaľ čo novostavba alebo existujúca budova s podlahovým vykurovaním je ideálna pre vykurovanie samostatným tepelným čerpadlom, kombinácia plynového kondenzačného kotla Weishaupt s tepelným čerpadlom Weishaupt ponúka tú výhodu, že dokáže mimoriadne hospodárne aj pri konvenčných systémoch vykurovania pokryť väčšiu časť ročnej potreby tepla tepelným čerpadlom.
Pri extrémne nízkych vonkajších teplotách alebo pre ohrev vody prevezme výrobu tepla automaticky plynový kondenzačný kotol.

* Plynové kondenzačné systémy Weishaupt WTC-G15 ... 60-B ako aj WTC-G 80 a 100-A sú certifikované DVGW pre obsah vodíka v zemnom plyne do 20 % objemu.
* Plynové kondenzačné systémy Weishaupt WTC-G15 … 60-B ako aj WTC-G 80 a 100-A sú certifikované DVGW pre obsah vodíka v zemnom plyne do 20 % objemu. | Zdroj: Weishaupt

Zdroj: PR článok Weishaupt spol. s r.o.