Partner sekcie:
  • PMH

Konferencia Energetický manažment

image 73778 25 v1

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inţinierov) sa rozhodla organizovať kaţdoročne konferenciu Energetický manažment vzhľadom k dôleţitosti komplexného prístupu riadenia procesov v návrhu, realizácii a prevádzke energetických zariadení.

Prvý ročník s podtextom Energetická efektívnosť a energetické služby v praxi sa uskutoční v dňoch 9. – 10. júna 2015, hotel Termál, Vyhne. Konferencia bude obsahovať 5 sekcií, zameraných na legislatívne prostredie energetického manaţmentu a energetickej efektívnosti, manaţmentu prevádzky projektov, garantované energetické sluţby, manaţment projektov EPC a praktické príklady riešenia úspešných projektov.

Veríme, ţe týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

//program_EM2015.pdf>Viac informácií

Komentáre