Partneri sekcie:

Zatekanie plochej strechy. Dá sa tomu skutočne predísť?

image 83717 25 v1

Zatekaniu plochej strechy sa dá určite predísť. Najskôr je však potrebné vedieť, čo môže zatekanie plochých striech spôsobovať. Strecha musí spĺňať svoju funkciu, pri plnení ktorej sa v prvom rade využíva jej hydroizolačná a tepelnoizolačná schopnosť. Pretože práve porušenie celistvosti hydroizolačnej vrstvy sa považuje za fundamentálne zlyhanie strechy.

Mnohokrát dochádza k poškodeniam hydroizolácie na týchto miestach:

 • na samotnej ploche strechy,
 • vo zvaroch hydroizolačnej fólie,
 • na styku horizontálnej a obvodovej vertikálnej časti strechy,
 • v mieste odvetrávacích šácht,
 • v mieste ostatných priestupov na streche.

K porušeniu celistvosti hydroizolácie na streche dochádza najčastejšie z dôvodu:

 • zlého projektového riešenia,
 • nevhodného materiálu (fólie),
 • neodbornej inštalácie vhodných materiálov.

Na plochých strechách je nevyhnutné snažiť sa vyhnúť uvedeným chybám. Čo však v prípade, ak sa aj napriek tomu, že sa dodržali všetky odporúčania, celistvosť poruší? Existuje niekoľko spôsobov, ako identifikovať a lokalizovať netesnosť na streche. Niektoré sú efektívnejšie ako tie ostatné. Napríklad zátopovou skúškou možno síce zistiť, že celistvosť je porušená, avšak touto metódou nie je možné netesnosť presne lokalizovať, takže sa nevie, na ktorom mieste treba strechu opraviť. Navyše, keď strecha tečie, zaliatie veľkým množstvom vody, ktorá má natiecť do netesností, nepredstavuje najšťastnejší postup.

Najpoužívanejším a najefektívnejším spôsobom testovania a lokalizácie netesností na streche je metóda oblúkovej detekcie pri odhalenej fólii a potenciálová skúška pri fólii zakrytej štrkom. V týchto prípadoch sa tok vody cez netesnosť nahrádza elektrickým prúdom. Problém však nastáva v prípade inštalácie tepelnoizolačnej vrstvy. Tá je totiž elektricky nevodivá, a preto je na streche s tepelnoizolačnou vrstvou problematické, resp. vo väčšine prípadov takmer nemožné, takúto skúšku vykonať. A koľko striech je v súčasnosti bez tepelnej izolácie?

Vodivá geotextília pod hydroizoláciou

Tento problém sa dá vyriešiť jednoduchou inštaláciou vodivej vrstvy pod hydroizoláciu.
Systém umožní testovať celistvosť hydroizolačnej vrstvy nielen po jej inštalácii, ale kedykoľvek počas celého životného cyklu samotnej strechy. Či už ide o odhalenú fóliu, alebo fóliu zakrytú štrkom. Týmto spôsobom je dokonca možné testovať celistvosť fólie na vegetačnej streche bez odokrývania ktorejkoľvek vrstvy.
Vhodnou vodivou vrstvou je vodivá geotextília, ktorá má potrebné mechanické a vodivé vlastnosti. Je potrebné dbať predovšetkým na to, aby vodivá geotextília spĺňala náročné požiadavky na vodivosť a mechanickú odolnosť.

Treba sa uistiť, že vodivá geotextília spĺňa tieto vlastnosti:

 • minimálna hmotnosť 300 g/m2,
 • pevnosť v ťahu minimálne 10 kN/m,
 • odolnosť proti prerezaniu 1,0 kN,
 • elektrické vlastnosti – maximálny prípustný elektrický odpor ≤ 105 Ω.

Vodivá geotextília je vhodnou alternatívou namiesto klasickej geotextílie, takže po inštalácii vodivej vrstvy nie je potrebná inštalácia nevodivej geotextílie. Jej aplikácia je však pre vodivú vrstvu špecifická. Skladá sa z dvoch vrstiev netkanej polypropylénovej/polyesterovej geotextílie s rôznou hmotnosťou, medzi ktorými sa nachádza tretia vrstva – vodivá sieť. Ako teda správne postupovať pri jej inštalácii?

Detail základného konceptu (odhalená fólia)

Detail základného konceptu (vegetačná/hnedá strecha)

01 | Miesto vykládky
Po príchode do lokality je potrebné určiť najvhodnejšie miesto na vykládku a následne vytiahnuť geotextíliu na strechu.

02 | Rozprestretie geotextílie
Vodivá geotextíla, ktorá sa bežne sa dodáva v balíkoch so šírkou 2 m, sa rozprestrie na celú plochu strechy.

03 | Vytiahnutie geotextílie
Geotextília sa vytiahne cez atiku až po horný okraj. Rovnako sa vytiahne aj v miestach ďalších priestupov cez strešnú konštrukciu (komín…), a to do rovnakej výšky, ako sa bude inštalovať strešná fólia.

04 | Presah pásov
Vodivá geotextília sa skladá z troch vrstiev. Dve vrstvy tvorí netkaná polypropylénová/polyesterová geotextília a v strede medzi nimi je umiestnená vodivá sieť. Pásy geotextílie sa uložia so vzájomným presahom min. 100 mm.

05 | Spojenie spodných vrstiev
Najskôr sa v mieste presahu spoja dve spodné vrstvy geotextílie teplovzdušnou pištoľou.

06 | Spojenie vodivej siete
Po spojení spodných vrstiev netkanej geotextílie sa spoja vrstvy vodivej siete, a to jednoduchým preložením cez seba. Vodivá sieť sa v žiadnom prípade nezvára.

08 | Vyvedenie kábla
Uzemňovací kábel (súčasť dodávky) sa vyvedie na ľubovoľné miesto mimo vodivej geotextílie tak, aby bol aj po inštalácii finálnej vrstvy strechy stále dostupný. Na kábel sa nainštaluje koncovka, na ktorú sa bude pripájať prístroj na lokalizáciu netesností.

07 | Uzemňovací kábel
Následne sa nainštaluje uzemňovací kábel, ktorým sa dosiahne správne fungovanie systému na lokalizáciu netesností. Z kábla sa stiahne približne 100 mm plastovej bužírky a odhalená časť sa spojí s vodivou sieťou buď jej uložením medzi dve vrstvy siete, alebo na hornú vrstvu siete.

09 | Kotvenie geotextílie
Na záver sa v mieste presahu spoja dve vrchné vrstvy netkanej geotextílie a tá sa ukotví na celej ploche pomocou plastových kotiev. Nesmie sa kotviť kovovými svorkami.

Info o materiáloch:

 • Netkaná polypropylenová/polyesterová geotextília zložená z troch vrstiev – dve vrstvy geotextílie s vodivou sieťou uprostred – vyvinutá špeciálne na meranie celistvosti hydroizolačnej vrstvy na plochých strechách aj v prípade inštalácie tepelnoizolačných vrstiev; spĺňa prísne kritériá na mechanické a vodivostné vlastnosti.  

Čo budete potrebovať

 • Vodivá geotextília AFISEN P260, gramáž: 300, 500, 1 000 g/m2, šírka: 2 a 4 m, dĺžka: 150 m
 • Uzemňovací kábel
 • Plastové kotvy
 • Náradie a pomôcky: teplovzdušná pištoľ, detektor elektrického oblúka SENSOR DDS® MIT, ostrý nôž, meter

Metóda oblúkovej detekcie

Po inštalácii hydroizolácie je nevyhnutné ešte pred prvým dažďom otestovať celistvosť tejto vrstvy, aby v prípade detekcie poruchy nevznikli na stavbe zbytočné škody. Na tento účel sa vyvinul prístroj na lokalizáciu porúch odhalenej fólie – detektor elektrického oblúka. Ten je schopný na fólii určiť porušenia s veľkosťou 1 mm a viac, a to na ploche, v mieste zvarov, v rohoch a na všetkých problematických miestach strechy. Manipulácia s týmto prístrojom je jednoduchá. Stačí prechádzať prístrojom po odkrytej fólii a v prípade poruchy zariadenie automaticky upozorní na netesnosť zvukovým a vizuálnym alarmom.

Potenciálová skúška

Potenciálová skúška sa využíva na testovanie celistvosti hydroizolácie po uložení drenážnej (štrkovej) vrstvy alebo pri vegetačnej streche. Je založená na meraní rozloženia elektrického potenciálu vo finálnej vrstve strechy. Vyžaduje si určité vedomosti v oblasti lokalizácie porúch, preto je potrebné tieto merania prenechať odbornej firme s praktickými skúsenosťami.

TEXT: Slavo Spes, MSc.
FOTO: Sensor

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.