trend navratu kplochym strecham
Galéria(4)

Trend návratu k plochým strechám

Partneri sekcie:

Ploché strechy už nie sú len výsadou súčasnej architektúry väčších rozmerov, ale aj súčasťou rodinných domov. Dôvody výraznejšieho uplatnenia plochých striech treba hľadať práve v kombinácii úžitkových a architektonických faktorov. Aj to sú otázky, ktoré sme položili zástupcom výrobných spoločností.

ing miroslav petrech big image
rippelova hi res big image
ing martin hrina big image
trend navratu k plochym strecham 5541 big image
Návrat k plochým strechám patrí k najvýraznejším trendom súčasnej architektúry. Súvisí to aj so snahou o výraznú redukciu energetických nárokov stavieb alebo je to skôr dôraz na estetickú stránku vizuálnej dominanty každej budovy?

Ing. Eva Rippelová
produktová manažérka pre strešné systémy
v spoločnosti Sika ­Slovensko, spol. s r. o.

Strecha je štýlotvorný prvok domu. Je jednou z najdôležitejších častí stavebného diela. Musí sa navrhnúť s ohľadom na pôsobiace vplyvy vonkajšieho a vnútorného prostredia. Návrat k plochým strechám súvisí so znižovaním energetických nárokov stavieb, ale aj so skúsenosťami z nedávnej minulosti, keď bol rozmach šikmých striech a ich využívanie prinieslo nové poznatky, ale zároveň aj negatívne skúsenosti s poruchami.

Plochá strecha umožňuje nenútené tvarovanie a dáva pocit nespútanej slobody. Sú výhodné najmä pre široké využitie, ploché strechy môžeme využívať napríklad ako terasy, strešné záhrady, oddychové miesta – parky, športoviská, prípadne parkoviská.

Ing. Martin Hriňa
produktový manažér v spoločnosti
Saint-Gobain Construction ­Products, s. r. o.,
divízia ISOVER

V prípade konštrukčného riešenia striech z hľadiska šikmé verzus ploché môžeme dnes naozaj hovoriť o trende návratu plochých striech. Najvýraznejšie sa tento trend dá pozorovať pri rodinných domoch, kde sa ploché strechy presadzujú čoraz vo väčšej miere. V prípade bytových domov, administratívnych budov, priemyselných hál alebo obchodných centier sa konštrukčné systémy plochých striech používali aj v minulosti a aj dnes sa uprednostňujú pri návrhu konštrukčného riešenia strešného plášťa.

Dôvody výraznejšieho uplatnenia plochých striech treba hľadať práve v kombinácii úžitkových a architektonických faktorov. V súvislosti so sprísnenými požiadavkami na energetickú náročnosť budov je zrejmá snaha maximálne efektívne využívať priestor s dôrazom na minimalizovanie tzv. hluchých a nevy­užitých priestorov. Ploché strechy zároveň predstavujú trendové riešenie v modernej architektúre; môžeme teda povedať, že v prípade plochých striech sa stretáva estetika moderny s vyššou energetickou efektívnosťou.

Ing. Miroslav Petrech
obchodný riaditeľ
v spoločnosti Icopal, a. s.

Myslím si, že to súvisí nielen so snahou o redukciu energetických nárokov stavieb, ale aj so zdôrazňovaním estetickej stránky budovy. Dnešná architektúra bez plochých striech je nemysliteľná. Výhodou plochých striech je možnosť prispôsobiť sa akémukoľvek pôdorysu súčasných stavieb. Architekti už nemusia navrhovať len kocky, ktoré boli v obľube v 70. rokoch minulého storočia, ale môžu ponúknuť zaujímavé architektonické riešenia.

Aké sú najčastejšie chyby pri navrhovaní plochých striech a ktorý druh sa najčastejšie využíva pri projektovaní súčasných domov (jedno-, dvojplášťové, priechodné, nepriechodné, vegetačné atď.)?
E. Rippelová: Najčastejšie sa stretávame s tým, že chýbajú niektoré vrstvy striech, prípadne sú navrhnuté nevhodné materiály, čo určite často súvisí aj s tendenciu zlacniť stavbu. Zabúda sa na to, že všetky vrstvy strechy vzájomne súvisia a majú vplyv na tepelnotechnickú a hygienickú funkčnosť strechy. Je nevyhnutné poznať vlastnosti jednotlivých vrstiev a zároveň aj systémové riešenia všetkých kritických detailov, s ktorými sa môžeme na streche stretnúť. Ďalej je to zámena dobre navrhnutej skladby strechy s vyhovujúcimi vlastnosťami za iné materiály bez toho, aby bola posúdená ich vhodnosť pre daný objekt a jeho prevádzku. Nevhodne zvolené materiály v konečnom dôsledku narušia vyhovujúcu strešnú skladbu pre daný objekt.
V súčasnosti je trend jednoplášťových striech s klasickým poradím vrstiev, prípadne tzv. duo strechy. Z našich ponúkaných systémov je to najmä kotvený systém. V zahraničí sú to prevažne jednoplášťové, štrkom alebo vegetáciou zaťažené strechy – tie spĺňajú funkciu nehorľavej strechy, majú nižšiu energetickú náročnosť, nehovoriac o ekologickom aspekte.

M. Hriňa:
Pri návrhu plochých striech sa dnes v prípade konvenčných plochých striech využívajú predovšetkým jednoplášťové strechy; v prípade obrátených plochých striech sú to najmä zelené strechy, respektíve strechy so štrkovým zásypom. Napriek istému pokroku v ostatných rokoch ešte vždy zaostávame za vyspelými krajinami práve v oblasti efektívneho využitia potenciálu zelených, respektíve štrkových plochých striech – tak pri návrhu novostavieb, ako aj pri obnove a rekonštrukcii jestvujúcich striech. V Nemecku sa napríklad obrátené zelené a štrkové ploché strechy vo veľkej miere využívali ako jednoduché a ekonomicky výhodné riešenie v rámci komplexnej obnovy panelových domov (najmä po revolúcii pri obnove bytového fondu vo východnom Nemecku). V prípade, že jestvujúca hydroizolačná vrstva bola funkčná a nevyžadovala si kompletnú výmenu, tak sa na vrstvu hydroizolácie iba položila dodatočná vrstva tepelnej izolácie a strecha sa ukončila štrkovým zásypom, respektíve vegetačnou vrstvou. S obrátenými plochými strechami súvisí aj ďalšie negatívum, s ktorým sa u nás pomerne často stretávame pri návrhu i realizácii, a to používanie vyslovene nevhodných tepelnoizolačných materiálov v skladbe obrátených plochých striech. Na riešenie vrstvy tepelnej izolácie obrátených striech by sa mali používať iba materiály s deklarovanou minimálnou nasiakavosťou, odolnosťou proti striedavému namáhaniu mrazom a rozmrazovaním, v prípade terasových, respektíve parkovacích obrátených striech pribúda aj požiadavka na dostatočnú pevnosť v tlaku (dlhodobé tlakové namáhanie).

M. Petrech: Výskyt chýb sa pri navrhovaní plochých striech neustále znižuje, pretože systémové riešenia sa čoraz viac konzultujú s odborníkmi, ako aj s výrobcami materiálov dodávaných na stavbu. Čo sa týka výskytu chýb už priamo pri realizácii plochých striech, najčastejšie sa objavujú pri riešení detailov.

Pri projektovaní súčasných domov sa navrhujú rôzne typy plochých striech. Pozitívnym faktom je, že v čoraz väčšej miere pribúdajú aj na Slovensku vegetačné ploché strechy. V modernej architektúre sa uplatňujú nielen pre efektný vzhľad, ale najmä pre ekonomický prínos v predĺžení životnosti strešnej izolácie, znižovaní nákladov na vykurovanie i klimatizáciu a v úsporách na údržbu strechy. Zelenými strechami možno zvýšiť hodnotu budov, ale aj skvalitniť prostredie, v ktorom žijeme.

Ako sa do vývoja plochých striech zapája vaša spoločnosť? Aké novinky ponúknete na trhu v najbližšom období?
E. Rippelová: Naša materská firma patrí k popredným svetovým výrobcom strešných systémov a vyrába širokú paletu produktov a systémov, ktoré vyhovujú najnovším štandardom. Dlhoročné skúsenosti v celosvetovom meradle ovplyvňujú aj vývoj nových produktov. Máme už viac ako 25-ročné skúsenosti s polyolefínovými hydroizoláciami Sarnafil FPO, ktoré sa na našom trhu ešte stále málo používajú a partia skôr k novinkám ako k tradičným technológiám. Zaraďujú sa k tým ekologickým produktom, ktoré neobsahujú zmäkčovadlá a majú širokú chemickú odolnosť. Pri aplikácii tejto hydroizolácie nie je potrebné používať ďalšie deliace vrstvy, čo súvisí s obmedzením výroby ďalších produktov, a teda aj s dodatočným zaťažením životného prostredia.

Na náš trh sa snažíme presadiť novú technológiu tekutej hydroizolácie. Jej široká kompatibilita s rôznymi typmi jestvujúcich hydroizolácií uľahčuje riešenia mnohých náročných strešných detailov i striech samotných, najmä pri ich sanácii. Ide o unikátnu technológiu, ktorá vytvrdzuje vplyvom vzdušnej vlhkosti. K novinkám, ktoré už ponúkame, patria tzv. biele fólie na báze mPVC alebo FPO (flexibilný polyolefín). Takéto fólie zabraňujú prehrievaniu strešnej konštrukcie, prípadne majú vysokú odrazivosť (využitie pri solárnych paneloch). Na takýchto strechách je povrchová teplota v letnom období iba 40 °C – na rozdiel od asfaltových striech, kde sa môže povrchová teplota vyšplhať až na 80 °C.

V súčasnosti už aj u nás dostala solárna technológia na strechách zelenú, preto ponúkame strešné systémy, ktoré možno zabudovať bez toho, aby došlo k perforácii hydroizolácie. Ďalej sú to rôzne farebné fólie alebo dekoračné prvky.

M. Hriňa: Naša spoločnosť ponúka  kompletný sortiment „štandardných“ tepelnoizolačných materiálov používaných na izoláciu plochých striech. Ponúkame izolačné dosky z minerálnej vlny, expandovaného polystyrénu a extrudovaného polystyrénu Styrodur C. Práve z jedinečnej šírky sortimentu sa snažíme poskladať  tzv. balíkové riešenia šité na mieru aktuál­nych potrieb projektantov, investorov i reali­zátorov plochých striech.

Príkladom je aj kombinovaná skladba tepelnej izolácie ISOVER SG COMBI ROOF 30M, zložená z vrstvy minerálnej vlny a expandovaného polystyrénu (EPS). Medzi výhody tohto systému patrí napríklad požiarna odolnosť 30 minút (s osvedčením aj na veľké rozpony strechy – viac ako 6 m), nenáročná realizácia, nižšie zaťaženie hmotnosťou izolácie, ako aj ekonomická efektívnosť riešenia.

Ďalšou novinkou v našom sortimente, ktorú sme uviedli na náš trh tento rok, sú izolačné dosky Styrodur HT. Doska sa v porovnaní s bežnými izolačnými doskami Styrodur C vyznačuje vyššou teplotnou odolnosťou (až do 105 °C) a vysokou tvarovou stálosťou aj pri pôsobení vyšších teplôt. Vďaka tomu možno túto dosku bez problémov aplikovať aj v skladbe konvenčnej plochej strechy, teda priamo pod vrstvu hydroizolácie bez rizika následnej deformácie a degradácie vplyvom pôsobenia tepla. Zo sortimentu izolačných dosiek Styrodur C plánujeme v budúcom roku 2012 uviesť na slovenský trh ďalšiu novinku – certifikovaný systém riešenia viacvrstvovej skladby tepelnej izolácie obrátenej plochej strechy Styrodur Multilayer system.

Okrem spomínaných noviniek sa chceme aj naďalej v maximálnej miere sústrediť na využívanie potenciálu, ktorý nám ponúka šírka nášho sortimentu – či už po produktovej, alebo logistickej stránke. Nezabúdame ani na oblasť služieb a poradenstva, súčasťou našej ponuky v oblasti plochých striech je napríklad služba návrhu plánov kladenia.

M. Petrech: Naše štyri vývojové centrá vo svete neustále pracujú na vývoji nových hydroizolačných materiálov a systémov. Jednou z noviniek, ktorú sme v tomto roku uviedli na trh, je technológia Speed Syntan® SBS na rekonštrukciu plochých striech. Na spodnej strane pásov je nanesený syntetický povlak Syntan červenej farby a tepelne aktivovateľná asfaltová vrstvička s profilovanými pruhmi modifikovanými SBS, ktoré zabezpečujú rýchle prilepenie k podkladu. Pásy sa na rozdiel od klasického natavovania asfaltovaných pásov aplikujú tepelnou aktiváciou. Kvalitu tejto technológie zdôrazňujú homogénne priečne spoje bez posypu – Icopal End Lap®. Pri tomto spôsobe úpravy priečneho spoja sa nemusí hrubozrnný posyp zatlačiť do asfaltovej hmoty.

Ďalšou novinkou, ktorú sme v tomto roku uviedli na trh, je nová generácia tekutých asfaltových hmôt modifikovaných SBS kaučukom na obnovu a ochranu striech, tzv. Siplast Line. V porovnaní s bežnými asfaltovými hmotami majú tekuté asfaltové hmoty modifikované SBS kaučukom lepšiu priľnavosť k asfaltovým a iným podkladom. Vytvárajú stabilný a elastický náter s dokonalou vodotesnosťou. Vplyvom teploty a slnečného žiarenia nemenia svoju konzistenciu, preto sú vysoko odolné aj proti stečeniu počas horúcich letných dní.
 
(pet)
Foto: archív spoločností

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

–>–>