Partneri sekcie:

Ochrana striech proti účinkom snehu

Ochrana striech proti účinkom snehu

Slovensko je krajina s pomerne členitým reliéfom a výraznými klimatickými vplyvmi, ktoré preveria mnohé strechy už krátko po realizácii. Aby sa predišlo možným poruchám zapríčineným pôsobením vetra a extrémneho snehového zaťaženia, je dôležité dodržiavať zásady správneho návrhu a realizácie striech.

Zaťaženie

Zaťaženie vplyvom váhy snehu v zime na Slovensku dosahuje na väčšine územia hodnoty nad 100 kg/m2. V horských oblastiach sú bežné hodnoty zaťaženia 200 kg/m2. Vo vysokohorských polohách sú tieto hodnoty dokonca vyššie ako 600 kg/m2.

Hmotnosť jednotlivých strešných krytín je potrebné vnímať vždy v súvislosti s celou strešnou skladbou a aj s klimatickým zaťažením. Posudzovať len hmotnosť samotnej krytiny je zavádzajúce. Zaťaženie pôsobiace na krov je súčtom vlastnej tiaže celej strechy (vrátane latovania, krokiev, sadrokartónov, tepelnej izolácie…) a klimatického zaťaženia (sneh, vietor).

Ak by sme uvažovali so zaťažením snehom práve tými 200 kg/m2 a pôsobením bežného vetra, zistíme, že vplyv krytiny na celkovom priťažení nosných častí krovu nepresahuje 10%, a to bez ohľadu na to, pre ktorú krytinu sa rozhodneme. Ak by sme sa zaujímali aj o zaťaženie od základov, stropov, murív, schodísk  a ostatného užitočného zaťaženia preneseného až na základovú škáru, zistili by sme, že priťaženie vplyvom krytiny je tak nepatrné, že v žiadnom prípade nemôže spôsobiť rozhodujúce zásahy do stability objektu. Ďalším nezanedbateľným vplyvom na zaťaženie je účinok sania prúdiaceho vzduchu na záveterných stranách šikmých striech, kde veľkosť pôsobiacej sily až niekoľko desiatok kilogramov na 1 m2 môže vytrhnúť krytinu zo strechy. V takýchto prípadoch je veľkou výhodou vyššia hmotnosť krytiny .

Poruchy skladanej krytiny

Podľa STN EN 490 sa vyžaduje pre veľkoformátové betónové škridly minimálna únosnosť 200 N. Bežne dosahované únosnosti týchto škridiel  sú v rozmedzí 2800-3500 N a viac, čo je na strane bezpečnosti takmer o viac ako 50% v porovnaní s  požiadavkami normy.

Napriek tomuto faktu sa v praxi  veľmi často vyskytujú poruchy skladanej krytiny. Ide o nasledovné poruchy:

  • zlomenie škridiel v ploche strechy,
  • poškodenie škridiel v línii úžľabia,
  • polámanie škridiel v odkvapovej hrane.
Príčinou týchto porúch je vo väčšine prípadov pohyb zľadovatelej masy snehu po krytine (ktorá vzniká počas zimných mesiacov striedavým roztápaním snehu cez deň a následným zamŕzaním v noci), a to už pri sklonoch od cca 30°. Pri hrúbke zľadovatelej vrstvy napr. 30 cm je jej hmotnosť na m2 cca 300 kg. Pri streche s plochou 100 m2 je zaťaženie touto vrstvou až 30 ton. Ak sa táto masa zľadovatelého snehu dá do pohybu, strháva so sebou všetko, čo jej stojí v ceste – škridly odvetrania, prestupy strechou, sneholamy; v extrémnych prípadoch dokonca aj celé konštrukcie vikierov a okien.

Protisnehová ochrana

Jediným riešením, ako predísť týmto škodám a zabrániť nepriaznivému vplyvu snehu na životnosť strechy a celého objektu, je zabrániť pohybu snehu a zľadovatelých vrstiev po strešnej krytine, a to vyriešením protisnehovej ochrany.

Riešeniu protisnehovej ochrany je potrebné venovať výraznú pozornosť, pretože správne navrhnutá protisnehová ochrana zabraňuje škodám na streche a chráni pred zosuvom snehu zo strechy. Spomenutá ochrana je optimálna, v prípade, ak je rovnomerne rozložená po celom povrchu strechy.

(jvr)
spracované podľa podkladov spoločnosti Bramac
FOTO: Bramac