Partneri sekcie:

Moderné riešenia na staré neduhy

Moderné riešenia na staré neduhy

Konštrukcie plochých striech zaznamenávajú v poslednom období výrazný progres. Neustále sa objavujú dokonalejšie materiály na zateplenie, odvetranie a hydroizoláciu plochej strechy, vyžadujú si však aj vhodnú skladbu a odbornú aplikáciu. Ako je to s praktickým uplatnením najnovších poznatkov pri rekonštrukciách plochých striech, sme sa opýtali odborníkov z praxe.Ing. Robert Izsák,
technický manažér,
Icopal, a. s., Štúrovo
Ing. Marián Knut,
objektový manažér,
Saint-Gobain Isover Slovakia, s. r. o., Bratislava
Ing. Jan Tomášek,
odborný technik,
Austis, a. s., Praha
Ing. Jaroslav Vaňo,
zástupca riaditeľa spoločnosti,
VEDAG Slovensko, spol. s. r. o., Bratislava

Aký je správny postup pri odstraňovaní najčastejších porúch počas rekonštrukcie plochej strechy? Ktoré riešenia a materiály považujete pri rekonštrukciách za najvhodnejšie (môžete uviesť príklady riešení a materiálov na konkrétne poruchy)?

Ing. Robert Izsák: Predpokladom pre správny návrh opravy a rekonštrukcie plochej strechy je detailná prehliadka na zistenie skutočného stavu. Len na základe týchto údajov a poznatkov je možné navrhnúť vhodné riešenie. Ide o materiálové, technické a technologické riešenie, ktoré je nutné preveriť tak, aby vyhovelo všetkým požiadavkám v platných normách. Súčasne musí byť v súlade s podmienkami použitia jednotlivých komponentov stanovených výrobcami.

Na základe mojich skúseností môžem povedať, že tzv. vzorové strešné systémy a skladby len málokedy platia pri rekonštrukciách plochých striech a treba pri návrhu pristúpovať individuálne, od prípadu k prípadu.

Ing. Marián Knut: Určite by som odporučil spraviť sondy, aby sa presne zistilo, aká skladba sa skrýva pod hydroizoláciou. Sond by malo byť čo najviac, hlavne v prípade, ak sa ukáže, že skladby vrstiev nie sú zhodné alebo hrúbky materiálov sú v ploche strechy rôzne. V ďalšom kroku odporúčam prizvať realizačnú firmu a odborníka na ploché strechy, ktorí na základe získaných poznatkov posúdia, v akom stave je celá skladba strechy, spravia tepelno-technický prepočet a určia ďalší postup prác.

Pri riešeniach skladby plochých striech treba postupovať od prípadu k prípadu. Ja sa osobne, ak to statika strechy dovolí, prikláňam k názoru, že najvhodnejšie je použiť strechu s obráteným poradím vrstiev, takzvanú obrátenú strechu. Táto skladba strechy nám predĺži garantovanú životnosť hydroizolácie a dodá nový rozmer využitia strechy v prípade, ak ide napríklad o zelenú strechu.

K materiálom možno povedať len toľko, že v podstate sú všetky vhodné, len je nutné ich vlastnosti, ktoré sú rôzne, správne a citlivo prispôsobiť požiadavkám kladeným na danú plochú strechu.

Ing. Jan Tomášek: Na úvod by som rád spomenul, že naša firma sa rekonštrukciami, alebo ak chcete, sanáciami plochých striech zaoberá viac ako 15 rokov. Ploché strechy a predovšetkým ich skladba zaznamenali v posledných rokoch rad významných zmien. A to najmä v oblasti zateplenia, odvetrania a vhodnej hydroizolačnej vrstvy. Na najvhodnejšie materiály pre sanácie plochých striech sa názory odborníkov líšia. Všeobecne najrozšírenejšie sú modifikované asfaltové pásy a fóliové systémy. Nevýhodou týchto systémov sú spoje a ich ošetrenie. Pre tento typ sanácií odporúčame tekutú fóliu, ktorá sa nanáša za studena a tvorí bezšvový hydroizolačný systém.
 
Ing. Jaroslav Vaňo: Navrhovanie strešných konštrukcií je proces, ktorý v poslednom období zaznamenal značný vývoj. Aj napriek tomu je však všeobecne známe, že funkčnosť strešných konštrukcií nie je ani dnes úplne uspokojivá, lebo väčšina z nich vykazuje v priebehu určitej doby celý rad menších alebo väčších nedostatkov. Preto treba k rekonštrukciám pristupovať systematicky a zodpovedne. Neodborné sanácie sú v priebehu pár ďalších rokov príčinou ďalších porúch. Stále sa v praxi stretávame s tým, že mnohé stavebné firmy a projektanti buď z neznalosti, alebo často z finančných dôvodov navrhujú a realizujú neadekvátne lacné strechy a sanácie. Používajú pri nich zastarané technológie a lacné materiály väčšinou z oxidovaných asfaltov, ktoré ako krycia hydroizolačná vrstva v súčasnej dobe nemajú na streche čo robiť. Základom každej sanácie by mala byť odborná diagnóza strešného plášťa, na základe ktorej sa stanoví optimálna technológia a návrh materiálov pre rekonštrukciu konkrétnej strechy. Používanie modifikovaných asfaltových pásov pri rekonštrukciách striech by v dnešnej dobe malo byť samozrejmosťou.

Zvykne sa po rekonštrukcii plochej strechy odborne overovať kvalita jej realizácie?

Ing. Robert Izsák: Asi jednoznačná odpoveď neexistuje. Realizačná firma strechu odovzdá a investor prevezme dielo. Ale kto, čo a ako kontroluje? Naša spoločnosť sa snaží o to, aby sme mohli spolupracovať so všetkými zainteresovanými, od návrhu rekonštrukcie až po odovzdanie diela. Považujem za veľmi korektné, ak investor umožní našim technickým poradcom zúčastniť sa pri odovzdaní diela, kde prekontrolujú a odsúhlasia zabudovanie našich materiálov.

Ing. Marián Knut: Overovať kvalitu po realizácii rekonštrukcie strechy je už neskoro. Takto môžete zistiť jedine kvalitu spojov hydroizolácie, prípadne správne vyspádovanie strechy. Najviac chýb sa spraví počas jej realizácie, počnúc parozábranou cez tepelnú izoláciu (napr. zabudovanie vlhkej, dokonca mokrej izolácie) a jej uloženie a končiac ukotvením hydroizolácie s tepelnou izoláciou k pevnému nosnému podkladu. Na kvalitu rekonštrukcie a eventuálne odstraňovanie chýb preto treba dohliadať počas realizácie rekonštrukcie strechy. Povedané s nadhľadom, kontrolou kvality realizácie rekonštrukcie plochej strechy po jej ukončení môže byť už iba prvý väčší dážď.

Ing. Jan Tomášek: Po rekonštrukcii plochej strechy sa, samozrejme, overuje kvalita vlastnej realizácie (meranie hrúbky vrstvy, prevedenie sondy v ploche).

Ing. Jaroslav Vaňo: V praxi sa s tým pri rekonštrukciách stretávam len veľmi zriedka. Investor sa zväčša spoľahne na realizačnú firmu a systém záruk realizačnej firmy a výrobcu materiálu. Pokiaľ strecha netečie a nemá zjavné optické nedostatky, investor kvalitu realizácie nepreveruje. Malo by však byť aj v záujme dodávateľa materiálu preverovať kvalitu prác jednotlivých realizačných firiem, lebo nekvalitne vykonaná práca môže vrhať zlé svetlo aj na veľmi kvalitný zabudovaný materiál.

Poruchy plochých striech nevznikajú len vplyvom chýb realizácie, ale aj nesprávneho návrhu. Aké bývajú najčastejšie chyby v návrhu rekonštrukcie plochých striech?

Ing. Robert Izsák: Návrh rekonštrukcie plochej strechy je zložitejší ako návrh novej plochej strechy. Problém je vždy rovnaký – zateká strecha. Existujú danosti strechy, ktoré sa nedajú zmeniť, ale treba ich riešiť. Kvalitné materiály a kvalitná realizácia ešte nie sú zárukou kvalitného riešenia. Málokedy sa stretávam s návrhom (projektom), ktorý obsahuje všetky náležitosti, a to od zistenia skutočného stavu až po kompletný návrh riešenia, vrátane popisu postupu prác, parametrov použitých materiálov, ako aj riešenia detailov. Naša spoločnosť už niekoľko rokov ponúka bezplatný servis:
  • prehliadka a zistenie stavu strechy
  • spolupráca pri vypracovaní návrhu
  • odborné poradenstvo a školenie realizačných firiem
  • kontrola pri odovzdaní hotového diela
Som presvedčený, že len odborne vypracovaný návrh, kvalitné hydroizolačné materiály a profesionálne prevedené práce sú základom pre úspešné riešenie problémov.

Ing. Marián Knut: Ako som už spomínal, pri navrhovaní strechy treba postupovať od prípadu k prípadu. Do úvahy treba brať požiadavky, ktoré budú kladené na danú strechu, a tomu prispôsobiť výber materiálov. Najčastejšou chybou je to, že sa nespraví tepelno-technický prepočet strechy. Ďalej, niektorí projektanti radi kopírujú už raz navrhnutú strechu a neprekáža im, či je realizovaná v Bratislave, alebo v Poprade. Tým môže dochádzať k chybám v návrhu potrebného druhu a hrúbky tepelnej izolácie, parozábrany alebo aj hydroizolácie.

Ing. Jan Tomášek: Najčastejšou chybou v návrhu rekonštrukcie/sanácie plochej strechy je nesprávne riešenie dilatácie a s tým súvisiace napojenie rôznych typov materiálov, ale aj podcenenie stavu sanovanej krytiny a vlhkosti podkladových vrstiev. Mnohokrát sa neuvažuje ani s dostatočným odvetraním strešnej konštrukcie.

Ing. Jaroslav Vaňo: Na základe dlhodobých skúseností môžem konštatovať, že najväčšie percento chýb v návrhoch strešných konštrukcií sa vyskytuje v nesprávnom konštrukčnom návrhu detailov. Ide o detaily odkvapov, ríms, atík, vpustí, svetlíkov, dilatácií a pod. A pritom práve zhotovenie detailov je tým najcitlivejším miestom v celom strešnom plášti, ktoré nám môže rozhodujúcou mierou ovplyvniť funkciu celej strešnej konštrukcie. Okrem nedostatkov týkajúcich sa detailov sa, samozrejme, vyskytuje v návrhoch aj mnoho iných chýb, ako napríklad nevhodné použitie materiálu v jednotlivých vrstvách strešného plášťa, vynechanie niektorej dôležitej vrstvy z návrhu (napr. veľmi často je to parozábrana), nedostatočné zaistenie stability strešného plášťa proti saniu vetrom, nevhodné zloženie strešného plášťa z hľadiska tepelne technického a vlhkostného režimu, nevhodná kombinácia použitých materiálov atď. Tu by som chcel zdôrazniť, že nesprávnemu návrhu je možné predchádzať veľmi jednoducho. Veď každý renomovaný výrobca hydroizolácií má vlastné technické oddelenie, na ktoré sa môžu projektanti obrátiť a vyžiadať si návrh skladby strešného plášťa pre konkrétnu stavbu vrátane vyriešenia detailov.

(lh)
Foto: archív redakcie