chyby pri obnove plochych striech bytovych domov
Galéria(12)

Chyby pri obnove plochých striech bytových domov

Partneri sekcie:

Súčasný stav striech prakticky všetkých panelových sústav je nevyhovujúci najmä z hľadiska hydroizolačnej funkcie a stavebnej tepelnej techniky. Dôsledkom sú rozsiahle problémy so zatekaním, ktoré sa vyskytujú na rôznych miestach a detailoch striech, ako aj nepostačujúca tepelná ochrana objektu s nadmernými tepelnými stratami a vysokými nákladmi na vykurovanie. Úplne nahradiť starú izoláciu, prekryť ju novou vrstvou alebo postaviť novú šikmú strechu? Aký druh strešnej konštrukcie má váš dom? Ako by vaša strecha nemala vyzerať niekoľko mesiacov po obnove?

02 big image
03 big image
07a big image
05 big image
08 big image
09 big image
10 big image
11a big image
Rozsah uvedených porúch a nedostatkov striech je mimoriadne vysoký. Dôvodom sú:

 • nedostatky v projektovej príprave striech stavebných sústav,
 • nízka kvalita prác pri realizácii,
 • chýbajúca údržba,
 • v mnohých prípadoch i vyčerpanie životnosti materiálov.

Obnovu plochých striech bytových domov možno vykonať:

 • nahradením skladby strechy alebo jej časti (odstránenie starých materiálov a nahradenie novými),
 • doplnením skladby strechy (so zachovaním pôvodných vrstiev),
 • zastrešením novou konštrukciou šikmej strechy (zmena tvaru strechy).

Nahradenie skladby strechy
Ide o radikálne riešenie, ktoré sa používa len v odôvodnených prípadoch vzhľadom na to, že súvisiace náklady s vybúraním, odvozom a likvidáciou materiálu predstavujú výrazne nákladnejší spôsob obnovy. V mnohých prípadoch sa pri tomto spôsobe obnovy výrazne zvyšuje riziko zatečenia v daždivých dňoch počas prác na streche. Preto treba vykonať opatrenia proti zatečeniu.

Doplnenie skladby strechy
Ide o najpoužívanejší a najjednoduchší spôsob obnovy plochých striech bytových domov, ktorý si vyžaduje najmenšie náklady na vyhotovenie. Navyše, neohrozuje podstrešné priestory zvýšeným rizikom zatečenia počas prác na streche.

Zastrešenie novou konštrukciou šikmej strechy
Tento spôsob mení vzhľad objektu a zvyčajne je výrazne nákladnejší ako obnova doplnením skladby existujúcej strechy. Dané riešenie obnovy plochej strechy sa často mylne považuje za jediné spoľahlivé. Zvyčajne sa pritom používa zdôvodnenie, že niekoľko pokusov o riešenie problému zatekania stroskotalo. Tieto argumenty sú však zavádzajúce a vytvárajú falošný mýtus o nespoľahlivosti plochých striech. Skutočným dôvodom pretrvávajúcich problémov bývajú nesystémové pokusy o nekoncepčné riešenia. Chýba im komplexné odborné posúdenie, bez ktorého nemožno daný problém zatekania spoľahlivo vyriešiť.

Konštrukcie plochých striech bytových domov
Skladby striech bytových domov závisia od použitých panelových sústav (typov panelových bytových domov). Medzi najrozšírenejšie patria sústavy uvedené ďalej.

Panelová sústava T 06 B
V závislosti od krajských variant tohto systému má objekt jednoplášťovú alebo dvojplášťovú plochú strechu s tepelnou izoláciou tvorenou prevažne z plynosilikátových dosiek a škvarovým násypom. Tepelnú izoláciu dvojplášťových striech tvoria pórobetónové panely. Na streche sú komory na ventilátory na odvod vzduchu z bytových jadier, dymové klapky na odvetranie schodišťa, strešné otvory alebo strojovne výťahov.

Panelová sústava ZTB
Strešný plášť je riešený ako dvojplášťový s uzavretou vzduchovou vrstvou. Je vyspádovaný do úžľabia k vnútorným odpadom. Na streche je umiestnená strojovňa výťahu, vetracie nadstavce bytových jadier a strešné odpady. Tepelná izolácia je z pórobetónových panelov.

Panelová sústava BA-BC
Strešný plášť sa vytváral ako dvojplášťová konštrukcia. Tepelnoizolačnú vrstvu tvoria plynosilikátové dosky. Na streche sa nachádzajú vetracie potrubia na odvetranie bytových jadier, tlmiace komory vzduchotechniky, prípadne strešné otvory.
–>–>
Panelová sústava BA-NKS
Strecha je riešená vo dvoch variantoch. Dvojplášťová strecha má spodný plášť vytvorený z tepelnoizolačných dosiek z penového polystyrénu. Horný plášť tvoria pórobetónové panely. Jednoplášťová strecha je riešená ako plochá bezspádová konštrukcia s vnútorným odvodnením. Tepelnoizolačná vrstva je z dosiek penového polystyrénu a z dielcov Polsid.

Odvetranie dvojplášťových striech je riešené otvormi do atiky. Odvetranie jednoplášťových striech mal zabezpečovať systém odvetrávacích kanálikov vytvorený dielcami Polsid, ktoré sú napojené na vonkajšie ovzdušie. Na streche sa nachádzajú strojovne výťahov, strešné otvory a vetracie potrubia.

Panelová sústava P1.14
Strecha je riešená ako jednoplášťová. Tepelná izolácia je realizovaná v piatich variantoch z penového polystyrénu a z dosiek Polsid alebo z pórobetónových panelov a rohoží z minerálnej vlny, či z pórobetónových dosiek, dosiek penového polystyrénu a ďalších odvodených kombinácii.

Panelová sústava P1.15
Strešný plášť je vytvorený ako jednoplášťová nevetraná bezspádová plochá strešná konštrukcia. Podľa krajských variantov sa realizovali aj dvojplášťové ploché strechy s odvetraním cez atikové dielce. Tepelná izolácia je z penového polystyrénu a pórobetónových dosiek. Strechy sú s vnútorným odtokom. Na streche sa nachádzajú strojovne výťahov a vetracie nadstavce.

Obr. 3 Zatečenie zrážkovej vody do obývaného interiéruObr. 4 Plochá strecha opravená lokálne problém zatekania nevyriešila.

Princípy správnej obnovy plochých striech bytových domov
Zaujímajte sa o komplexné riešenia
Na spoľahlivú obnovu nie je možné riešiť problematiku plochých striech len lokálnymi opravami (obr. 4), ale je nevyhnutné pristúpiť ku komplexnému posúdeniu celej strechy vrátane detailov a priľahlých konštrukcií, pričom sa musí odborne analyzovať príčina problémov (najčastejšie zatekania) a vyhotoviť návrh jej trvalého odstránenia.

Trvajte na individuálnom prístupe 
Každá plochá strecha je vzhľadom na svoju skladbu a typ, použité materiály, riešené detaily, podmienky, v akých sa nachádza, spôsob užívania a nedostatky alebo poruchy, ktoré sa na nej vyskytujú, jedinečnou konštrukciou, ktorú je nutné posudzovať individuálne. Nie je preto možné, ako sa to často chybne robí, aplikovať z inej strechy riešenie obnovy či opravy strechy bez analýzy stavu konštrukcie a odborného návrhu riešenia. Neexistuje univerzálne a všade platné riešenie návrhu obnovy plochých striech. Nedá sa ani navrhnúť. Na zhotovenie návrhu riešenia zvyčajne nepostačuje len pôvodná projektová dokumentácia, pretože vo väčšine prípadov nezodpovedá skutočnému vyhotoveniu strešného plášťa a jeho stavu. Skutočný stav treba preveriť najmä z hľadiska skutočnej skladby strechy (obr. 5) a stavu jednotlivých vrstiev.

Riešte príčinu, neoplatí sa len odstraňovať dôsledky
Hlavnou príčinou zlyhania a neúspechu návrhov a realizácií obnovy či opravy plochých striech je absencia komplexného posúdenia stavu strechy a návrhu riešenia a realizácie, ktorá zohľadní všetky dôležité skutočnosti.

Chybou, najmä pri individuálnych opravách striech, je často to, že snaha riešiť problém nie je zameraná na celkové riešenie zdroja a príčiny problémov, ale len na odstraňovanie ich dôsledkov alebo laické riešenia, ktoré neodstránia podstatu problému.

Dôsledkom je potom mizivá efektívnosť vynaložených prostriedkov a v niektorých prípadoch dokonca zhoršenie daného stavu strechy.

Znížte riziko
Jedným z mnohých príkladov je snaha riešiť problém drobného zatekania dvojplášťovej strechy, pričom sa rozhodlo zároveň o jej zateplení klasickým spôsobom pridaním tepelnej izolácie a novej povlakovej krytiny na existujúcu strechu. Touto úpravou strechy bez zohľadnenia dôležitých, aj keď navonok nebadaných, stavebno-fyzikálnych súvislostí nastalo masívne zatekanie vplyvom zhoršenia vlhkostných pomerov v streche. Vzniklo veľké množstvo kondenzátu priamo v konštrukcii strechy na určitých špecifických miestach v chladnom období roka, čím sa stav strechy výrazne zhoršil a muselo sa pristúpiť k opätovnej obnove plochej strechy.

Rovnako rizikových a nesprávnych riešení je celý rad a týka sa tak dvojplášťových, ako aj jednoplášťových striech všetkých konštrukčných panelových sústav.

Najčastejšie dôvody porúch plochých striech pri obnove bytových domov
Porúch a chýb striech, ktoré, žiaľ, často pri obnove či oprave vznikajú, je veľké množstvo a vzájomne sa líšia rozsahom a dôsledkami, ktoré so sebou prinášajú.

Obr. 5 Skutočná skladba strechy, stav a vlhkosť jej materiálov, preverená pomocou sondyObr. 6 Odlupovanie (tzv. delaminácia) povlakovej krytiny a drolenie jej povrchu na streche panelového bytového domu

Zdroje porúch možno hľadať predovšetkým v:

 • použití nevhodného materiálu alebo materiálu nepostačujúcich parametrov a nevyhovujúcich vlastností,
 • nedodržaní technológie aplikácie jednotlivých materiálov alebo nedostatočnej disciplíne a zručnosti pri zhotovení,
 • nesprávnom alebo nedostatočnom návrhu riešenia stavu plochej strechy.

K najčastejším poruchám patrí:

 • Odlupovanie častí samotnej povlakovej krytiny strechy (obr. 6) alebo prenikanie vlhkosti do materiálu povlakovej krytiny a vznik drobných pľuzgierov v nej (obr. 7)

    Dôsledok: Výrazné zníženie hydroizolačnej spoľahlivosti a životnosti povlakovej krytiny, a tým i celej strechy. Navonok môže ísť o drobnú alebo naoko temer nebadateľnú chybu, ktorá ale nezriedka vedie k skráteniu životnosti materiálu na zlomok z deklarovanej hodnoty.

    Poznámka: Vo všetkých spomínaných prípadoch ide o nekvalitný materiál, ktorý má nepostačujúce úžitkové vlastnosti a nie je vhodný na aplikáciu v strešných plášťoch, hoci často ide o materiály, ktoré sú na tento účel vyrobené.

    Prevencia: Uvedenému možno predchádzať tým, že sa zvolí vhodný materiál na danú aplikáciu a vyberie sa materiál kvalitný, ktorý má relevantné a preukázateľné referencie a je dostatok skúsenosti na jeho odporúčanie. Samozrejmou súčasťou je príslušná dokumentácia výrobku.

Obr. 7 Pľuzgiere v materiáli krytiny v dôsledku nedostatočnej kvality materiálu alebo nesprávnej aplikácie a nezohľadnenia stavu strešného plášťaObr. 8 Zmrašťovanie a objemové zmeny materiálov vedú k strate hydroizolačnej celistvosti krytiny a zatekaniu do strechy.

 • Zmrašťovanie (obr. 8) a objemová nestabilita materiálov (týka sa povlakových krytín i niektorých tepelných izolácií)

    Dôsledok: Poškodzovanie povlakovej krytiny vplyvom pohybu podkladu alebo v prípade povlakových krytín ich vzájomné oddeľovanie, prípadne deformácia niektorých detailov (napríklad priestupy cez strechu). Tým sa stáva strecha hydroizolačne nefunkčnou, a ak sa poruší celistvosť povlakovej krytiny, stráca hydroizolačnú schopnosť a výrazne zateká do konštrukcie.

    Poznámka: Táto problematika je u renomovaných výrobcov a dodávateľov kvalitných značiek v súčasnosti pomerne dobre zvládnutá, stále sa však vyskytujú prípady, keď na streche nastanú poruchy v dôsledku použitia nevyhovujúcich materiálov. V tomto prípade môže uvedený problém na streche súvisieť i s nedodržanou technológiou aplikácie. Ide predovšetkým o zmrašťovanie niektorých typov povlakových krytín, ale aj o objemovú nestabilitu expandovaného polystyrénu s neprimerane nízkymi objemovými hmotnosťami a jeho nedostatočný alebo nesprávny spôsob napojenia na podklad.

    Prevencia: Pri voľbe kvalitného materiálu určeného na presne definovanú aplikáciu v strešnom plášti, vhodne zvolenej kombinácii materiálov a dodržaní technológie aplikácie sa dá uvedeným problémom spoľahlivo predchádzať.

 • Trhliny v ploche povlakovej krytiny

    Dôsledok: Postupné prenikanie zrážkovej vody do materiálu a neskôr vysoké riziko straty hydroizolačnej funkcie. V niektorých prípadoch sa rýchlo stráca hydroizolačná schopnosť strechy a nastáva masívne zatekanie.

    Poznámka: Problematika trhlín rôznych typov povlakových krytín súvisí najčastejšie s nekvalitou materiálu, z ktorého je krytina vyrobená, alebo s použitím takých výrobkov, ktoré na aplikáciu v streche nie sú určené (napríklad oxidované asfaltované pásy). Ďalším častým dôvodom je nesprávne skladovanie materiálu alebo nevhodné podmienky pri aplikácii. V prípade fóliových systémov ide často o nesprávnu kombináciu materiálov na streche, čo môže viesť až k úplnej deštrukcii a rozpadnutiu povlakovej krytiny, a tým k celkovému hydroizolačnému kolapsu plochej strechy.

    Prevencia: Ide o zložitú problematiku trhlín, ktoré môžu vzniknúť z rozličných príčin, preto nie je možné prevenciu uviesť ako jednoduché zhrnutie. Treba dodržať celý systém odporúčaní a zásad návrhu, realizácie obnovy strechy a voľby vhodných materiálov.

 • Nesprávne spájanie (obr. 9) presahov povlakovej krytiny (nedostatočné spojenie alebo, naopak, spálenie presahov)

    Dôsledok: Nedostatočné spojenie krytiny v ploche s tendenciou na zatekanie.

    Poznámka: Tento problém je v niektorých prípadoch na prvý pohľad neviditeľný a zistí sa až pri podrobnejšej a odbornej obhliadke strechy. Strecha sa tak môže istý čas javiť ako hydroizolačne plne funkčná, no po čase sa začnú objavovať problémy so zatekaním, v horšom prípade sa spoje otvoria.

    Prevencia: Výber realizačnej firmy s vysokou kvalitou práce, disciplínou a zručnosťou pracovníkov. Samozrejmou súčasťou je aj voľba vhodných a kvalitných materiá­lov a správne riešenie detailov strechy.

Obr. 9 Nedostatočné spojenie presahov povlakovej krytinyObr. 10 Nesprávne ukončenie povlakovej krytiny v detaile prestupu strechou

 • Nesprávne riešenie detailov (obr. 10)

    Dôsledok: Riziko zatekania strechy v detailoch. Zvlášť rizikové sú detaily ukončenia povlakovej krytiny na okraji striech a na stenách, kde vzniká najviac porúch a nedostatkov.

    Poznámka: Detaily, ako aj iné konštrukčné časti treba podobne riešiť v súlade s platnou technickou normou (STN 73 1901) a ostatnými súvisiacimi predpismi.

    Prevencia: Dodržanie všetkých zásad tvor­by detailov.

 • Nedostatočné prichytenie vrstiev strechy (mechanickým kotvením, lepením, alebo priťažením, prípadne ich kombináciami)

    Dôsledok: Poškodenie strechy alebo úplná strata funkčnosti celej strechy pri zaťažení silovými účinkami vplyvom satia vetra alebo pôsobením iných vplyvov.

    Poznámka: Zabezpečenie strechy proti účinkom vetra je komplikovaná a rozsiahla problematika, ktorá sa musí individuálne zvážiť pre každý prípad strechy osobitne. Najčastejším problémom je nedostatočný počet kotiev alebo ich nesprávne rozmiestnenie na streche, nevhodný spôsob a rozsah lepenia či priťaženia strechy a nevyhovujúce mechanické kotvy použité v strešnom plášti.

    Prevencia: Dodržanie všetkých zásad a pravidiel zabezpečenia plochých striech proti silovým účinkom vetra v súlade s platnými technickými predpismi (eurokódmi).

Mimo uvedených chýb sa na plochých strechách vyskytuje množstvo ďalších porúch, pričom niektoré sa vyskytujú pomerne často alebo sú viazané na isté typy striech či materiálov a iné sa objavujú sporadicky v závislosti od konkrétnych okolností.

Záver
Ploché strechy existujúcich panelových bytových domov vykazujú množstvo nedostatkov a porúch. Okrem zlých tepelnotechnických parametrov nevyhovujú ani z pohľadu hydroizolačnej techniky. Z hľadiska funk­čnosti a spoľahlivosti plochých striech, najmä ich hydroizolačného systému, je nevyhnutná ich obnova.

V súčasnosti je nemálo takých plochých striech, ktorých obnova je akútna aj z hľadiska hygienických kritérií.

Obnova plochých striech bytových domov musí komplexne zohľadňovať skutočný stav a odborný návrh riešenia. Iba systematickým a odborným prístupom k problematike plochých striech môžeme komplexne riešiť smutne preslávenú nízku spoľahlivosť plochých striech panelových bytových domov tak, aby v nás tieto konštrukcie vyvolávali pocit útulného domova, a nie neistotu a starosti.

TEXT: Ing. Peter Malych, PhD.
Foto: archív autora

Článok vznikol v rámci projektu ŽIŤ S ENERGIOU, prostredníctvom ktorého poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra bezplatné energetické poradenstvo, a to vďaka prostriedkom z fondov EÚ. Text je súčasťou zborníka prednášok k seminárom S energiou efektívne v bytových domoch, ktoré sú prístupné na stránke SIEA.

Ing. Peter Malych, PhD., pracuje v spoločnosti STAVMIX plus, s. r. o., Stupava.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.