image 74141 25 v1
Galéria(27)

Montujeme stavebnicové antikorové zábradlie

Stavebnicové zábradlie sa dodáva vo forme komponentov, ktoré do seba presne zapadajú. Priamo na stavbe je potrebné skrátiť len držadlo (tzv. madlo) a výplň (lanovú alebo prútovú), ktoré sa dodávajú o niekoľko centimetrov dlhšie, ako je uvedené v objednávke. Deje sa tak preto, že pri montáži sa môžu vyskytnúť drobné zmeny – napríklad pohľadovo treba posunúť prútovú výstuž bližšie k fasáde alebo zábradlie má byť na konci o čosi dlhšie, ako je zakončenie výplne.

04zabradlie
03Zabradlie
01Zabradlie
02Zabradlie
05Zabradlie
06Zabradlie
07Zabradlie
08Zabradlie

Pred samotnou montážou je potrebné skontrolovať úplnosť dodávky a dôkladne preštudovať technický výkres. Pokiaľ sa bude zábradlie kotviť na fasádu, treba zohľadniť prípadné zateplenie (vhodná je špeciálna kotviaca rozperka) alebo elektrické vedenie.

Montáž sa začína zmeraním rozstupu stredov otvorov na päte stĺpikov. Na zvislej časti konštrukcie schodiska sa vyznačia otvory na ukotvenie päty zábradlia, pričom ich vzdialenosť musí byť totožná s nameranou vzdialenosťou stredov otvorov päty stĺpika. Ak je schodisko obložené keramickým obkladom, je potrebné najskôr prevŕtať obkladačky ručnou vŕtačkou a až potom možno použiť príklepovú vŕtačku do betónu. Použitím ručnej vŕtačky sa zabráni poškodeniu keramického obkladu pri vŕtaní. Do vyvŕtaného a od prachu očisteného otvoru sa do dvoch tretín aplikuje lepidlo (chemická kotva). Do otvoru s lepidlom sa ihneď zasunie závitová tyč. Na závitovú tyč sa nasadí pätka so stĺpikom a upevní sa klobúkovými maticami.

Po osadení stĺpikov sa osadí držadlo. Držadlo sa kotví na tzv. krčky, ktoré tvoria vrchnú časť každého stĺpika. Držadlo sa nesmie umiestniť úplne k fasáde, keďže sa ukončuje niekoľkomilimetrovou záslepkou. Držadlo sa priloží ku krčkom stĺpikov a cez otvory v krčkoch sa na držadle označí miesto ukotvenia. Do držadla sa následne pomocou špeciálnych svoriek vyvŕtajú otvory. Pri vŕtaní sa odporúča použiť tzv. rezný a vŕtací olej. Na konce držadla sa nasadia záslepky. Takto pripravené držadlo sa posadí na krčky stĺpikov a upevní skrutkami. Následne možno namontovať výplň zábradlia.

04 | Prevŕtanie obkladu
Aby sa zabránilo prasknutiu keramického obkladu, je potrebné na jeho prevŕtanie použiť elektrickú vŕtačku bez príklepu so špeciálnym vrtákom.

03 | Vyznačenie otvorov
Na podklade konštrukcie, do ktorej sa majú stĺpiky ukotviť, sa vyznačia budúce otvory v nameranej vzdialenosti rozstupu stredov otvorov na päte stĺpika. Meranie je potrebné urobiť s maximálnou presnosťou. Každý stĺpik sa kotví pomocou päty v spodnej časti stĺpika vždy dvomi kotvami.

01 | Kontrola úplnosti dodávky
Pred samotnou montážou stavebnicového zábradlia je potrebné preštudovať si montážny návod a skontrolovať úplnosť dodávky.

02 | Zmeranie rozstupu otvorov
Na päte stĺpika sa pomocou metra zmeria vzájomný rozstup stredov otvorov.

05 | Vŕtanie do betónu
Po prevŕtaní obkladu sa na dovŕtanie otvoru už do betónu použije príklepová vŕtačka. Otvor sa vyvŕta do hĺbky približne 12 cm. Pri vŕtaní je potrebné vrták a nadstavec chladiť vodou, napríklad použitím rozprašovača.

06 | Odstránenie prachu
Po dokončení vŕtania sa musí z otvorov vyfúknuť pomocou vzduchovej pumpy všetok prach. Inak hrozí, že sa chemická kotva (lepidlo) obalí prachom a závitovú tyč v otvore vôbec neupevní.

07 | Aplikácia chemickej kotvy
Do očistených otvorov sa pomocou aplikačnej pištole vytlačí chemická kotva (lepidlo). Lepidlo sa aplikuje do dvoch tretín hĺbky otvorov a ihneď po jeho aplikácii sa musí do otvorov zasunúť závitová tyč.

08 | Odstránenie prebytočného lepidla
Prebytočné lepidlo sa odstráni špachtľou. Dĺžka vyčnievajúcej časti závitovej tyče sa určí spočítaním hrúbky päty a klobúkovej matice.

09 | Osadenie päty
Na závitové tyče sa nasadí päta so stĺpikom a všetko sa pripevní klobúkovými maticami. Matice sa zatiaľ nedotiahnu úplne na doraz.

10 | Kontrola rovinnosti
Rovinnosť každého stĺpika je potrebné skontrolovať vodováhou. Až potom sa klobúkové matice úplne dotiahnu. Osadenie stĺpikov a ich tzv. rovinnosť je potrebné skontrolovať aj vizuálne.

11 | Ukotvenie držadla
Držadlá sa na stĺpiky prichytávajú pomocou tzv. krčkov, ktoré vytvárajú vrchnú časť každého stĺpika. Krčky sú výškovo nastaviteľné, čo umožňuje úpravu celkovej výšky zábradlia podľa potreby.

12 | Vyznačenie otvorov na držadle
Držadlo sa osadí na krčky a cez otvor sa v nich pomocou fixky urobí na držadle značka, ktorá označuje miesto vyvŕtania závitového otvoru. Držadlo sa nesmie umiestniť príliš blízko k fasáde, pretože na jeho konci bude ešte niekoľkomilimetrová záslepka.

13 | Vodorovná poloha zábradlia
Pred osadením držadla je potrebné vodováhou preveriť polohu krčkov. Všetky krčky musia byť v jednej rovine, aby bolo držadlo vo vodorovnej polohe.

14 | Svorky
Na mieste označenia otvorov na vŕtanie sa na držadle umiestnia špeciálne svorky. Vďaka nim sa guľaté zábradlie nevyšmykne z ruky a otvor bude vyvŕtaný rovno a na správnom mieste.

15 | Vŕtanie otvoru do držadla
Na vŕtanie do antikorového zábradlia sa odporúča použiť vrták nastriekaný tzv. rezným a vŕtacím olejom, ktorý obsahuje mazaciu (vŕta­nie bude jednoduchšie) a chladiacu zložku.

16 | Lepenie koncov
Na vnútornú stranu koncov zábradlia sa nanesie anaeróbne lepidlo na antikoro.

17 | Záslepka držadla
Následne sa do otvorov na koncoch zábradlia s naneseným lepidlom vsunie záslepka držadla.

18 | Upevnenie zábradlia
Zábradlie sa osadí na krčky stĺpikov a cez otvory upevní pomocou skrutiek. Po osadení sa prekontroluje pomocou vodováhy jeho rovinnosť.

19 | Zalomenie držadla
Ak je zábradlie v niektorom mieste zalomené, je potrebné držadlo takémuto tvaru prispôsobiť. Na zalomenie držadla slúžia tzv. spojky, ktoré sa spoja s ostanými časťami držadla pomocou lepidla na antikoro.

20 | Montáž výplne
Výplň v tomto prípade tvoria prúty, koncovky a 3D spojky. Antikorové prúty sa na stĺpiky pripájajú pomocou kotiev určených pre tento typ výplne.

21 | Skrátenie prútov
Prúty treba skrátiť na potrebnú dĺžku. Vhodné je použiť elektrickú pílu na antikorový materiál. Na konce prútov sa po skrátení nasunú antikorové záslepky.

22 | 3D spojka
Ak lom ohybu prútovej výplne a držadla nie je ideálny alebo nekopíruje uhol ohybu schodiska, je vhodné použiť 3D spojku. 3D spojky sa ohnú do požadovaného uhla pomocou dvoch drevených tyčí so zodpovedajúcim priemerom.

23 | Prispôsobenie ohybu
Pri nasunutí prúta alebo držadla možno 3D spojku ohnúť silou, čím sa získa potrebný sklon.

24 | Osadenie prútov
Prút výplne sa následne osadí do kotiev na stĺpikoch a po skorigovaní polohy sa pomocou imbusového kľúča kotvy utiahnu.

25 | Záslepky prútov
Záslepky prútov sa pripevnia na koniec každého prúta pomocou anaeróbneho lepidla na antikorovú oceľ.

26 | Fixácia výplne
Záslepka sa zafixuje papierovou lepiacou páskou. Tá zabezpečí, že sa komponent nepohne a k prútu dobre priľne. Po vytvrdnutí lepidla, po približne 24 hodinách, sa môže papierová lepiaca páska odstrániť.

Info o materiáloch:
» Stavebnicové antikorové zábradlie vhodné na montované betónové schodiská, balkóny, terasy alebo galérie, lanová alebo prútová výplň

Stavebnicové zábradlie:
–    antikorový stĺpik okrúhly na kotvenie zboku
–    päta stĺpika bočná
–    krčky madla pre schody
–    krčky madla pre balustáry
–    antikorové madlo
–    spojka antikorového madla
–    záslepka antikorového madla
–    antikorová prútová výplň
–    3D spojky antikorových prútov
–    záslepka antikorového prútu
–    kotva prútu
–    antikorová závitová tyč
–    antikorová klobúková matka
–    chemická malta
–    plastová sieťka na chemickú maltu
–    antikorová výplň dutá
–    rezný a vŕtací olej
–    papierová lepiaca páska
–    ochranný olej

Náradie
meter
elektrická vŕtačka
príklepová elektrická vŕtačka
elektrická píla na antikoro
rozprašovač na vodu
špachtľa
kľúč na utiahnutie matíc
vodováha
fixka
špeciálne držiaky
miešací nadstavec na chemickú maltu
profi vzduchová pumpa
súprava imbusových kľúčov
pištoľ na chemickú maltu
drevené tyčky

TEXT + FOTO: J. A. P. Slovakia

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.