image 80198 25 v1
Galéria(5)

Meranie spotreby ako významný faktor úspor: Rádiové merače

Výber vhodného systému merania má významný vplyv na úsporu energie a zároveň aj na úsporu finančných nákladov. V súčasnosti sú na trhu dostupné už aj systémy, ktoré využívajú na prenos dát najmodernejšiu rádiovú technológiu.

01Sensus MG 0249 ADMINISTRATIVNE  BUDOVY 1
02Sensus 1
03Sensus
04Sensus

Zvyšujúca sa technická a technologická vyspelosť sveta spôsobuje rast životnej úrovne v súkromnom aj verejnom živote, takže sa kladú čoraz väčšie nároky na zdroje vody a energie. Na jednej strane sa kladú nároky na zdroje a na druhej strane si ľudstvo uvedomuje, že tieto zdroje nie sú nevyčerpateľné. Rast životnej úrovne sa prejavuje aj vo zvyšovaní finančných nákladov na spotrebu energie. Podstatnou zložkou týchto nákladov sú náklady na vykurovanie, náklady na ohrev vody a náklady na spotrebu studenej vody. A práve v oblastiach vykurovania a nákladov na teplú a studenú vodu sa dostávajú do popredia otázky efektívnych opatrení na znižovanie ich spotreby, a to nielen z dôvodu šetrenia zdrojov vody a energie, ale aj z dôvodu šetrenia finančných nákladov na ich spotrebu. Efektívnosť opatrení na úsporu vody a energií sa mnohokrát „stráca“ v spleti čísel v rámci vyúčtovania nákladov na spotrebu, ktoré sa vykonáva minimálne v 90 % jedenkrát ročne. Keď sa k tomu pridá fakt, že cena výroby tepla na vykurovanie a ohrev vody, ako aj cena vodného a stočného medziročne rastie, vykonané opatrenia na úsporu nemusia mať nakoniec pre koncového užívateľa pozitívny efekt v podobe finančných úspor.

Úsporné opatrenia na znižovanie spotreby energie sa musia podporiť aj sledovaním informácií o spotrebe – to môže pomôcť štátnym a verejným organizáciám, ale i súkromnému sektoru pri rozhodovaní o investíciách do energetických projektov. Prvým krokom k zamysleniu sa nad možnými opatreniami na zníženie spotreby sú informácie poskytované správnym monitorovacím systémom. Bez komplexných informácií o spotrebe a jej priebehu je len veľmi ťažké určiť, aké opatrenia na dosiahnutie zníženia spotreby sú potrebné a ako ich nasmerovať tak, aby boli skutočne efektívne.

Rádiové merače

Výsledkom vývoja nových technológií sú systémy, ktoré umožňujú prenos dát z meračov spotreby prostredníctvom najmodernejšej rádiovej technológie, ktorá sa vyznačuje miniatúrnymi rozmermi a extrémne nízkou spotrebou energie. Komunikačné prvky vysielajú v približne 20-minútových intervaloch krátke správy s nízkym vysielacím výkonom, takže systém prakticky nezaťažuje rádiové okolie budovy. Vysielané dáta sú zabezpečené kódovaním proti zneužívaniu a chybám. Systém pracuje v komunikačnom mode, ktorý zaisťuje nielen spoľahlivú komunikáciu medzi jednotlivými prvkami, ale aj bezproblémové rozširovanie siete o nové prvky. Pri meraní spotreby teplej a studenej vody a spotreby tepla systém automaticky odčítava dáta z bytových meračov spotreby vybavených rádiovým modulom. Spotrebu tepla možno merať v bytoch s horizontálnymi rozvodmi.

Odčítanie meračov inštalovaných na vstupe do bytového domu (tzv. pätný merač) sa vykonáva taktiež automaticky prostredníctvom bezdrôtovej technológie. V prípade, že pripojenie tzv. pätného merača spotreby je z akýchkoľvek dôvodov problematické, systém umožňuje aj ručné vkladanie dát. Systém automaticky vysiela namerané dáta v nastaviteľných intervaloch. Dáta sa cez internetovú bránu prenášajú na centrálny server, kde sa následne spracovávajú, archivujú a prostredníctvom internetu sú k dispozícii užívateľom na nahliadnutie. Správca domu a aj užívatelia bytov majú prostredníctvom hesla zabezpečený prístup iba k „svojim“ dátam. Dáta sú zobrazované v prehľadných tabuľkách a grafoch. Aplikácia umožňuje pracovníkovi, ktorý vedie účtovníctvo bytového domu, spätné vyhodnocovanie odpočtov, plánovanie spotreby a nákladov, výpočet výšky zálohy, priebežné porovnávanie skutočných nákladov s plánom a výškou vybraných záloh. Systém využíva osvedčené a všeobecné akceptovateľné metódy merania. Je založený na nepretržitom zbere, spracovaní a vyhodnocovaní dát 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Čo systém umožňuje?

Správca budovy, bytového domu alebo poverení členovia výboru majú priamo v systéme trvale k dispozícii prehľady o spotrebe vody a tepla, o aktuálnych nákladoch celej budovy. Okrem toho im systém automaticky každý mesiac zasiela prostredníctvom elektronickej pošty tzv. mesačný report so základnými údajmi o vývoji spotreby a nákladoch. Užívatelia bytov (nájomcovia budov) majú k dátam trvalý prístup a každý mesiac dostávajú do svojej mailovej schránky „výkaz spotreby bytu/objektu“. Systém automaticky každý mesiac zasiela správcovi alebo inej poverenej osobe výkaz bytu/budovy s nulovou spotrebou vody za predchádzajúci mesiac. Výkaz bytu môže slúžiť ako podklad na porovnanie so skutočným stavom užívaných bytov (na overenie, či sú všetky byty s nulovou spotrebou skutočne neobývané).

V prípade anomálnych stavov v spotrebe domu/budovy (napr. nadlimitná spotreba vody, plynu, tepla, skokové zvýšenie strát vody…) systém automaticky zasiela správcovi alebo poverenej osobe upozornenie ako podklad na preventívnu kontrolu prívodov a technologických miestností. Vďaka zisteniu poruchy na rozvodnom systéme je možné zabrániť rozsiahlejším haváriám s veľkými finančnými stratami. Systém automaticky posiela užívateľom bytov/nájomcom budov upozornenie aj v prípade anomálnych stavov v spotrebe vody. Tieto upozornenia môžu byť podkladom na preventívnu kontrolu rozvodov. Včasné objavenie pretekajúceho splachovača toalety, kvapkajúceho kohútika alebo netesnosti na prívode do práčky môže zabrániť zbytočnému zvýšeniu nákladov až o niekoľko desiatok eur ročne. Na konci zúčtovacieho obdobia je v systéme k dispozícii kompletný a preukázateľný súbor dát na rozúčtovanie nákladov. Po vložení dát z dodávateľských faktúr systém vygeneruje podklady na rozúčtovanie. Túto operáciu môže vykonať aj správca, respektíve poverená osoba.

Pre bytové domy

Pre bytové domy, spoločenstvá vlastníkov a panelové bytové domy je vhodným systémom na optimalizáciu spotreby vody a energie systém OMEA-BD. Systém pomáha riešiť základné ekonomické problémy bývania – zabezpečuje dodávku vody a tepla do bytového domu a jednotlivých bytov bez strát a havárií a spravodlivé rozúčtovanie nákladov na teplo a vodu. Systém pracuje 24 hodín denne, 365 dní v roku. Ide o systém založený na nepretržitom zbere, spracovaní a vyhodnocovaní dát. Nepretržite meria „on-line“ spotrebu vody a tepla, dáta meračov okamžite spracováva a archivuje. Výsledky majú užívatelia bytov k dispozícii ihneď, nie až o mesiac, rok… Komunikuje so svojimi užívateľmi priebežne, informuje ich o aktuálnom stave, upozorňuje na možné problémy.

Pre administratívne budovy

Pre administratívne budovy, školy, nemocnice, športové komplexy alebo iné verejné budovy je vhodný systém OMEA Monitor. Verejné budovy (napríklad škola, škôlka, poliklinika alebo administratívne budovy) sa zväčša využívajú počas pracovných dní. V týchto prípadoch je on-line monitorovanie spotreby vody a energie základom efektívnej úspory nákladov, získania kontroly nad spotrebou a podkladom na rozhodovanie o stavebných alebo iných úsporných opatreniach. Okrem finančných úspor sú získané údaje podkladom na zostavenie rozpočtu a zároveň poskytujú základné informácie na vyjednávanie o cene s dodávateľmi vody, tepla a energií, keďže systém disponuje možnosťou kontroly nastavených hodnôt spotreby a vykonaných opatrení na úsporu vody a energie vrátane ich analyzovania a vyhodnocovania. Systém monitoruje prevádzku celého meracieho systému on-line
24 hodín denne, 365 dní v roku.

Text: Technical service centre
Foto: Dano Veselský, Technical service centre

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.