Odborne spracovaná a plne obhájiteľná dokumentácia zároveň chráni investora aj pred prípadnými neprimeranými požiadavkami zo strany verejnosti ako sú napríklad doplnenia protihlukových opatrení

Spracovanie hlukových štúdií

Nezriedkavou súčasťou procesu vypracúvania projektových a EIA dokumentácií je aj predkladanie hlukových štúdií od autorov, ktorí nemajú akreditáciu vyžadovanú zo zákona. Takáto hluková štúdia však podľa platných právnych predpisov nemôže slúžiť na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie. V roku 2015 došlo v procese EIA k významnej zmene – vydané rozhodnutia a záverečné stanoviská sú preskúmateľné súdom. Ak sa však pri ich príprave nedodržali zákonné podmienky, vzniká ďalšie riziko – že ani hluková štúdia pred súdom neobstojí.

Mnohí investori však ani netušia, že ich hluková štúdia nespĺňa zákonné náležitosti a nebude ju možné použiť pred súdom, napríklad na svoju obhajobu pri spore o nedostatočných protihlukových opatreniach. Situácia sa pritom vzťahuje aj na mnohé návrhy protihlukových stien na diaľniciach. Treba preto zdôrazniť, že štúdie vypracované podľa zákona chránia investora aj verejnosť.

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je nevyhnutnou súčasťou povoľovania mnohých investícií. Primárne je cieľom procesu identifikovať potenciálne nepriaznivé vplyvy navrhovanej činnosti na dot­knuté životné prostredie vrátane obyvateľstva a navrhnúť opatrenia na ich elimináciu, resp. zmiernenie.

Proces EIA tak slúži zároveň na ochranu zdravia a kvality života dotknutých obyvateľov. V rámci EIA sa spracovávajú a predkladajú rôzne dokumentácie vrátane odborných štúdií, ktoré pomáhajú spracovateľovi EIA zodpovedne predikovať vplyvy hodnotenej činnosti a následne navrhnúť účinné opatrenia na zmiernenie ich nepriaznivého pôsobenia.

K často využívaným štúdiám v tomto procese patria hlukové štúdie, imisno-prenosové posúdenia (tzv. rozptylové štúdie), svetelnotechnické posúdenia, hodnotenia vplyvov na zdravie obyvateľstva (tzv. HIA) a i. Na naplnenie cieľov procesu EIA je nevyhnutné rešpektovať únosné zaťaženie životného prostredia dotknutého územia, t. j. zákonom stanovené limity hodnotených škodlivín. T

ie však možno vyhodnotiť len na základe kvalitných podkladov, ktoré sa vypracovávajú overeným postupom. Jedným zo spôsobov, ktorý zaisťuje využívanie schválených metodických postupov vrátane kontroly ich dodržiavania, je udeľovanie príslušnej spôsobilosti, resp. akreditácie na spracovanie odborných štúdií.

Bežnou praxou v procese EIA je však predkladanie odborných štúdií, ktorých spracovanie zastrešuje samotný spracovateľ EIA, pričom svoju spôsobilosť opiera o vydanú odbornú spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Predmetná odborná spôsobilosť však v zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. slúži na vypracovanie dokumentácií EIA (oznámení, zámerov, správ o hodnotení a odborných posudkov), no neslúži na vypracovanie súvisiacich odborných štúdií. Náležitosti potrebné na vypracovanie jednotlivých štúdií upravujú príslušné právne predpisy.

Hlukové štúdie

Medzi časté podklady dokumentácie EIA patria hlukové štúdie, ktoré predikujú na základe poznania súčasného stavu zmenu akustickej situácie v dotknutom území po realizácii navrhovanej činnosti. Náležitosti spracovania vibro-akustických štúdií sú upravené zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spracovanie hlukových štúdií sa opiera o poznanie existujúceho stavu dotknutého územia, s ktorým sa porovnáva stav po vstupe navrhovanej investície. Na základe vykonanej predikcie akustickej situácie v dotknutom území sa navrhnú potrebné opatrenia. Kontrolu účinnosti navrhovaných opatrení počas výstavby alebo prevádzky navrhovanej činnosti možno vykonávať na základe tzv. objektivizácie veličín, ktoré boli zdokumentované v rámci existujúceho stavu.

Objektivizácia (meranie a softvérová predikcia) spočíva v stanovení posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny (výslednej hodnoty akustickej situácie v území), jej hodnotenie spočíva v porovnaní posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny s príslušnou prípustnou hodnotou v konkrétnom čase a pri konkrétnej kategórii územia. Na základe porovnania posudzovanej a prípustnej hodnoty možno skontrolovať dodržanie hygienických limitov.

V prípade, že limity nie sú dodržané, sa pristupuje k návrhu protihlukových opatrení, ktorých účinnosť je overená softvérovým modelom. Prípustné hodnoty určujúcich veličín sa v prípade ich dodržania považujú za dostatočné zabezpečenie ochrany verejného zdravia podľa súčasného poznania a ekonomickej úrovne spoločnosti.

Mnohí investori ani netušia že ich hluková štúdia nespĺňa zákonné náležitosti a nebude ju možné použiť pred súdom napríklad na obhajobu pri spore o nedostatočných protihlukových opatreniach
Mnohí investori ani netušia že ich hluková štúdia nespĺňa zákonné náležitosti a nebude ju možné použiť pred súdom napríklad na obhajobu pri spore o nedostatočných protihlukových opatreniach |

Odborne spôsobilé a akreditované osoby

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. môžu objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibrácií vykonávať len osoby odborne spôsobilé na činnosť v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) a osoby, ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii podľa § 16 ods. 4 písm. b) uvedeného zákona.

Aj subjekt bez udelenej akreditácie, resp. príslušnej odbornej spôsobilosti na spracovanie štúdie alebo posudku môže, samozrejme, spracovať posudok zodpovedne a na patričnej odbornej úrovni, v tomto prípade však neexistuje spätná možnosť kontroly použitých postupov. Akreditovaný subjekt je pravidelne kontrolovaný zo strany národných inštitúcií a zaväzuje sa využívať schválené metodické postupy.

V prípade kontroly si takýto subjekt musí vedieť svoju prácu obhájiť, resp. v prípade nedodržania postupov nesie zodpovednosť. Neakreditovaný subjekt nepodlieha žiadnej kontrole a za svoje výstupy tak nenesie žiadnu zodpovednosť, čím je v konečnom dôsledku na trhu práce zvýhodnený.

Zoznam akreditovaných subjektov si možno skontrolovať prostredníctvom Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS). Súvisiacim problémom súčasnej praxe procesov EIA je nejednotnosť prístupu príslušných orgánov ochrany zdravia – regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Zatiaľ čo v jednom okrese je predkladanie akreditovaných hlukových štúdií podmienkou ich akceptácie, v inom okrese sa tieto akreditácie nevyžadujú. Rozporné postoje orgánov štátnej správy však nie sú v súlade s platnými právnymi predpismi a dochádza tým k porušovaniu zákonných postupov. Následkom takýchto nejednotností je aj deformácia trhu.

EIA ako proces so zodpovednosťou

Výstupy z procesu EIA mali donedávna odporúčací charakter, avšak významným míľnikom sa stal posun procesu do správneho konania prijatím zákona č. 314/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň sa rozhodnutia a záverečné stanoviská stali preskúmateľnými súdom a dokumentácia EIA i štúdie predložené v tomto procese sa stali dôkazovým materiálom. Keďže v správnom konaní musia byť predložené dôkazy, ktoré spĺňajú podmienky stanovené zákonom, od roku 2015 tak prestala byť EIA dobre mienenou radou a stala sa procesom, v ktorom autori dokumentov musia niesť aj svoju zodpovednosť.

Spracovateľ EIA dokumentácie nesie v duchu cieľov procesu zodpovednosť za kvalifikované vyhodnotenie možných vplyvov investícií na dotknuté životné prostredie vrátane návrhu potrebných opatrení. Na zabezpečenie ochrany zdravia a kvality života dotknutých obyvateľov by malo ísť o zodpovedné riešenie, ktoré by sa malo opierať o hodnoverne preskúmaný stav súčasného životného prostredia.

V prípade, že sú k dispozícii kvalitné a spoľahlivé podklady, možno ich závery na predikciu a hodnotenie vplyvov plnohodnotne využiť v následnom povoľovacom konaní, v ktorom verejnosť, ako hlavný prijímateľ vykonávaných zmien v dotknutom území, vystupuje často ako účastník, ktorý má na konaní záujem predovšetkým z hľadiska ochrany zdravia a kvality života. Samotná odbornosť spracovania štúdií teda úzko súvisí aj s ich komunikáciou smerom k verejnosti.

Podľa vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva SR musia byť v správnom konaní pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva predložené dôkazy, ktoré spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 355/2007 Z. z., tzn., ak je dôkazom protokol z objektivizácie faktorov životného prostredia, musí tento protokol vydať osoba, ktorá je odborne spôsobilá a zároveň musí byť držiteľom osvedčenia o akreditácii.

Spracovateľ dokumentácie EIA nesie zodpovednosť aj za použiteľnosť dokumentácie v správnom konaní, mal by preto vedieť obhájiť relevantnosť využitých údajov a dát, resp. spôsob ich získania. Práve odborná štúdia spracovaná akreditovaným subjektom je v prípade správneho konania relevantným podkladom, o ktorý sa môže plnohodnotne oprieť.

Návrhy opatrení na elimináciu, resp. na minimalizáciu negatívnych vplyvov investícií na dotknuté životné prostredie navrhované v odborných štúdiách sa štandardne premietajú aj do ďalších stupňov povoľovacieho konania, tzn. premietajú sa až do realizačnej fázy stavieb.

Odborne spracovaná a plne obhájiteľná dokumentácia, ktorá sa opiera o schválené postupy, chráni súčasne investora aj pred prípadnými neprimeranými požiadavkami zo strany verejnosti, ako sú v prípade ochrany zdravia pred hlukom napríklad doplnenia protihlukových opatrení.

Odborne spracovaná a plne obhájiteľná dokumentácia zároveň chráni investora aj pred prípadnými neprimeranými požiadavkami zo strany verejnosti ako sú napríklad doplnenia protihlukových opatrení
Odborne spracovaná a plne obhájiteľná dokumentácia zároveň chráni investora aj pred prípadnými neprimeranými požiadavkami zo strany verejnosti ako sú napríklad doplnenia protihlukových opatrení |

Záver

Kvalitne spracovaná projektová dokumentácia vrátane súvisiacich odborných štúdií je vizitkou samotného investora. Štúdie vypracované podľa platných právnych predpisov chránia nielen investora, ale aj dotknutú verejnosť a zároveň sú v prípade potreby použiteľné v správnom konaní.

Text: Mgr. Michaela Seiferová, RNDr. Monika Vyskupová, PhD.
Foto: REMING CONSULT a. s.

Michaela Seiferová a Monika Vyskupová pôsobia v spoločnosti REMING CONSULT a. s.

Literatúra

  1. Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  2. Vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
  3. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  4. Odpoveď MZ SR č. Z33819-2017-Ko zo dňa 13. 7. 2017 na žiadosť o informácie.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 6/2018.