Zhotovenie zvukovoizolačnej priečky (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na vytvorenie nenosných deliacich zvukovoizolačných stien sú určené akustické tehly so zvýšenou zvukovoizolačnou schopnosťou. Jedným z vhodných riešení je použitie brúsenej akustickej tehly tvorenej z dvoch tehlových tvaroviek a minerálnej vlny medzi tvarovkami. Murivo vytvorené z daného typu akustickej tehly vytvára veľmi účinnú zvukovoizolačnú bariéru v dvoch rovinách.

Info o materiáli

» Akustická tehla zložená z dvoch tehlových tvaroviek a minerálnej vlny uprostred, určená na zhotovenie nenosného zvukovoizolačného muriva; vzduchová nepriezvučnosť: 57 dB, trieda pevnosti v tlaku: 12,5 MPa, spotreba tehál na m2: 12 ks.

Čo budete potrebovať

 • Akustická tehla: Heluz AKU Kompakt 21 brúsená, rozmer (d. × š. × v.): 333 × 210 × 249 mm, ks 6,90 €
 • PUR pena na murovanie brúsených tehál: Heluz pena (tenkovrstvové lepidlo), spotreba: 750 ml/5 m2 muriva, dóza, 750 ml 12 €
 • Zakladacia malta: Heluz zakladacia malta,papierové vrece, 25 kg 7,01 €, zimný variant: papierové vrece, 25 kg 8,22 €
 • Asfaltovaný pás: BITUMAX V60 S35, oxidovaný asfaltovaný pás s minerálnym posypom, hrúbka: min. 3,5 mm, m2 64,86 €
 • Minerálna vlna do ostenia: Isover N, hrúbka: 20 mm, minimálna objemová hmotnosť: 100 kg/m3, m2 3,90 €
 • Pripojovacie kotvy: Heluz Kotva z nehrdzavejúcej ocele s PE pásikom, spotreba: 2 ks do každej
 • druhej ložnej škáry, ks 0,50 €
 • Pištoľová PUR pena na vyplnenie pripojovacej škáry (koruna steny): TYTAN B1 pištoľová PU pena dóza, 750 ml
 • Omietka: vápennocementová alebo sadrová omietka, hrúbka: min. 10 mm
 • Akrylátový tmel: B1 Heluz QSA 141 Acrylic Fire Stop
 • Rozperky: natĺkacia alebo univerzálna
 • Náradie a pomôcky: ochranný odev, nôž, plynová bomba a horák na natavenie asfaltovaných pásov, plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo alebo miešačka, murárska lyžica, zakladacia súprava, vodováha, sťahovacia lata, meter, elektrická vŕtačka, vrták, akumulačný skrutkovač, stierka, aplikačná pištoľ, murárska šnúra, gumené kladivo.

Tlmí zvuk prenášaný vzduchom a zároveň účinne tlmí prenos konštrukčného hluku. Akustické tehly sa murujú na PUR penu vrátane systémového riešenia detailov napojenia priečky na priľahlé konštrukcie. Požiadavky na geometrickú presnosť stien určuje STN EN 1996-2: 2007: Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 2: Predpoklady navrhovania, voľba materiálov a zhotovovanie murovaných konštrukcií.

Priečky, resp. aspoň posledný rad priečok, sa odporúča murovať čo najneskôr, ak je to možné, a to z dôvodu postupného vnášania zaťaženia a zohľadnenia pohybu vodorovných konštrukcií. Tým sa minimalizuje vznik trhlín v omietke. Priečky by sa mali murovať od horného podlažia k spodnému, aby bol čo najviac ukončený proces dotvarovania a zmrašťovania železobetónových stropov.

Montážne podoprenie stropov sa odporúča odstrániť až po úplnom vyzretí betónu (v porovnaní s nárastom pevnosti betónu v tlaku je nárast modulu pružnosti betónu, ktorý zásadne ovplyvňuje konečného priehybu stropnej konštrukcie, relatívne pomalý). Pred začatím stavebných prác sa odporúča preštudovať stavebnú dokumentáciu a typizované konštrukčné detaily. Vždy je potrebné riadiť sa projektovou dokumentáciou alebo technickou príručkou.

Krok 1: Asfaltovaný pás

Na podlahu sa položí ťažký asfaltovaný pás s hrúbkou min. 3,5 mm a so šírkou väčšou, ako je šírka budúcej steny min. o 50 mm na každú stranu od líca neomietnutého muriva, aby nedošlo k prepojeniu omietky s podlahou.

01 Asfaltový pás
01 Asfaltový pás |

Krok 2: Zakladacia malta

Na asfaltovaný izolačný pás sa nanesie zakladacia malta v dvoch pruhoch so šírkou približne 90 mm. Medzi pruhmi sa vynechá medzera približne 30 až 40 mm, ktorá zodpovedá hrúbke minerálnej vlny v tehlovom bloku. Malta sa stiahne latou do roviny.

02 Zakladacia malta
02 Zakladacia malta |

Krok 3: Pripojovacie kotvy

Do každej druhej ložnej škáry sa v mieste pripojenia priečky na existujúcu zvislú konštrukciu vložia dve kotvy z nehrdzavejúcej ocele s penovou PE páskou.

03 Pripojovacie kotvy
03 Pripojovacie kotvy |

Krok 4: Zbrúsenie v mieste kotvy

Pri vkladaní kotiev do ložnej škáry sa tehlové tvarovky mierne zbrúsia, čím sa vytvorí drážka na kotvy. Tým sa zabráni roztvoreniu ložnej škáry.

04 Zbrúsenie v mieste kotvy
04 Zbrúsenie v mieste kotvy |

Krok 5: Pripevnenie kotiev

Kotva sa na existujúcu zvislú konštrukciu pripevní pomocou natĺkacej alebo univerzálnej rozperky, tzv. hmoždinky (natĺkacej alebo univerzálnej, napr. UX, príp. samoreznými skrutkami).

05 Pripevnenie kotiev
05 Pripevnenie kotiev |

Krok 6: Pás minerálnej vlny

Na ostenie existujúcich zvislých konštrukcií sa pripevní pomocou PUR peny pás minerálnej vlny s hrúbkou 20 mm a šírkou približne 220 mm a minimálnou objemovou hmotnosťou 100 kg/m3.

06 Pás minerálnej vlny
06 Pás minerálnej vlny |