image 100951 25 v1
Galéria(7)

Vplyv g-hodnoty zasklenia na potrebu tepla pri vykurovaní ultranízkoenergetických budov

Partneri sekcie:

Ako ovplyvňujú tepelnotechnické a optické vlastnosti okien s izolačným trojsklom potrebu tepla na vykurovanie priestoru budovy?

03Chmurny
tab1
tab2
tab3
01Chmurny
02Chmurny

Na okná sa od roku 2016 pri ultranízkoenergetických budovách uplatňuje požiadavka podľa STN 73 0540-2: 2012 na úrovni Uw ≤ 1,0 W/(m2 . K). Kvantifikácia len podľa tepelnoizolačnej hodnoty vyjadrenej súčiniteľom prechodu tepla však nič nehovorí o optických a ďalších fyzikálnych vlastnostiach, ktoré by malo mať okno a jeho komponenty napríklad pri budovách iba vykurovaných a budovách s celoročne upravovaným vnútorným prostredím, napríklad s klimatizáciou. Popri kvantifikácii U-hodnoty okna však treba v tepelných bilanciách budov a pri stavebno-fyzikálnom hodnotení zohľadniť aj svetelnú priepustnosť zasklenia a celkovú priepustnosť energie slnečného žiarenia, g-hodnotu (solárny faktor zasklenia).

Nízkoemisné trojsklá

Jednotlivý výrobcovia označujú číre sklá obchodnými názvami. Saint Gobain používa názov Planilux a AGC používa názov Planibel. Oxid železitý, ktorý tieto sklá obsahujú, spôsobuje zelené zafarbenie sklenej hmoty a viac sa prejavuje pri hrubších tabuliach skla. Novšie výrobky od výrobcu Saint Gobain používajú čírejšiu sklovinu. Väčšia čírosť skloviny znamená, že sklo nemá také intenzívne zelené zafarbenie (sklovina je menej zelenkavá). Tieto sklá označuje tento výrobca názvom Planiclear. Platí, že zároveň so zlepšením transparentnosti skloviny cena zostáva rovnaká. Pri použití v dvoj- a trojsklách sú dosiahnuté parametre lepšie v porovnaní s pôvodnou sklovinou Planilux – umožňuje to dosiahnuť vyšší prestup svetla, aj vyšší solárny faktor (g-hodnotu).

Obr. 1 Pôdorys rodinného domu

Obr. 1 Pôdorys rodinného domu

Podiel izolačného trojskla na stavebnom trhu v Európe sa neustále zvyšuje. V niektorých krajinách dosahuje podiel až 50 % a viac. V poslednom období sa na trhu výrobkov s izolačným trojsklom objavili trojsklá, ktoré kombinujú sklá so zvýšenou priepustnosťou svetla a energie slnečného žiarenia s nízkoemisnými sklami tak, aby integrálna hodnota priepustnosti energie slnečného žiarenia (g-hodnota) bola väčšia ako pri bežnom trojskle. Zvýšená priepustnosť energie slnečného žiarenia a činiteľa svetelnej priepustnosti v izolačnom trojskle sa dosahuje použitím buď:

 • extra číreho skla typu Diamant alebo Planiclear (Saint-Gobain Glass), alebo Planibel Clear (AGC);
 • spektrálne selektívneho povlaku, ktorý má síce vyššiu emisivitu, a tým mierne zvyšuje U-hodnotu zasklenia, ale má aj vyššiu g-hodnotu. To sú sklá Planitherm Lux alebo Planitherm XN (Saint-Gobain Glass)

 

Obr. 2 Rez rodinného domu

Obr. 2 Rez rodinného domu

Predmet prípadovej štúdie

Predmetom tejto prípadovej štúdie je analýza potreby tepla na vykurovanie v rodinnom dome pri alternatívnej voľbe zasklenia. Ako porovnávacia vzorka slúži zasklenie na dnes bežne používané Planiterm Ultra N v porovnaní s nízkoemisným selektívnym povlakom Planiterm Lux. Výpočtom sa analyzuje potreba tepla na vykurovanie pre rodinný dom zasklený izolačným trojsklom:

 • Climatop Ultra N,
 • Climatop LUX.

Planiterm Lux je nový nízkoemisný povlak, ktorý býva aplikovaný na číre sklo Planilux. Má zvýšenú priepustnosť energie slnečného žiarenia a zvýšenú priepustnosť denného svetla. Cieľom štúdie je vyšpecifikovať rozdiely v tepelnej bilancii budov na bývanie, pri zasklení s trojsklami s rozličnými optickými vlastnosťami. Tepelnotechnické a optické vlastnosti izolačných trojskiel sú v tabuľke 1. Trojsklo Climatop Lux má síce vyššiu hodnotu Ug, ale pritom má zvýšenú priepustnosť energie slnečného žiarenia podľa tabuľky 1.

Zjednodušene by sme mohli postaviť otázku pri analyzovaní vplyvu týchto dvoch zasklení do budov na bývanie takto: „Ktoré zasklenie je vo vykurovanej budove výhodnejšie, s Ug = 0,6 W/(m2 . K) s g = 0,50 alebo s Ug = 0,7 W/(m2 . K) s g = 0,62?“ Pritom ide o porovnávanie dvoch identických trojskiel v rovnakej rozmerovej vzorke, teda 4-14-4-14-4 mm. Trojsklo Climatop Lux je drahšie o približne 2 €/m2.

Budova rodinného domu je uvažovaná v priestorových parametroch ako dvojpodlažný nepodpivničený dom s plochou strechou. Tepelnotechnické vlastnosti nepriesvitných konštrukcií stien, striech a podláh sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti v STN 73 0540-2 na ultranízkoenergetickej úrovni výstavby (tabuľka 2). Priestorové a plošné parametre sa uvažujú podľa obr. 1 a 2.

Transparentné konštrukcie otvorových výplní sa uvažovali s týmito tepelnotechnickými a optickými vlastnosťami:

 • rámová konštrukcia okien
 • Uf = 1,0 W/(m2 . K),
 • pohľadová výška a šírka profilu – 119 mm.

Dištančný profil izolačného trojskla swisspacer V s hodnotou ψg = 0,32 W/(m . K). U-hodnota okna sa určila pre každý rozmer okna podľa STN EN ISO 10077-1. Tie sú uvedené v tabuľke 3.

Potreba tepla na vykurovanie

Výpočet potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540: 2002 uvažoval tieto plošné a priestorové parametre rodinného domu:

 • podlahová plocha Ab = 260,8 m2, obstavaný objem budovy Vb = 821 m3;
 • faktor tvaru budovy = 0,684 m2/m3;
 • plocha teplovýmenného obalu budovy ∑Ai = 561,26 m2.

Výpočtom určená merná potreba tepla na vykurovanie podľa STN EN ISO 13 790 rodinného domu zaskleného trojsklom pri normalizovaných podmienkach hodnotenia uvažovala:

 • počet dennostupňov D = 3422 K deň,
 • dostupnú energiu slnečného žiarenia uvažovanú podľa STN 73 0540-3 [2] s po­mer­ne konzervatívnymi hodnotami (napríklad južná orientácia 320 kWh/(m2 a VS), východná a západná orientácia 200 kWh/(m2 a VS), severná orientácia 100 kWh/(m2 a VS)).

Obr. 3 Merná potreba tepla na vykurovanie RD s trojsklom Climatop Ultra N a Climatop Lux

Obr. 3 Merná potreba tepla na vykurovanie RD s trojsklom Climatop Ultra N a Climatop Lux

Merná potreba tepla na vykurovanie pri normalizovaných podmienkach hodnotenia je (obr. 3):

 • pri trojskle Climatop Ultra N je QH,nd2 = 59,5 kWh/(m2.rok),
 • pri trojskle Climatop Lux je QH,nd2 = 58,1 kWh/(m2.rok),
 • úspora je 1,4 kWh/(m2.rok).

Výpočtom určená potreba tepla na vykurovanie rodinného domu zaskleného trojsklom:

 • Climatop Ultra N je QH,nd = 15 518,0 kWh/rok,
 • Climatop Lux je QH,nh = 15 156,3 kWh/rok,
 • úspora je 361,7 kWh/rok.

Ktoré izolačné trojsklo vybrať?

Z hľadiska potreby tepla na vykurovanie sa potvrdil pozitívny vplyv izolačného trojskla so zvýšenou priepustnosťou slnečného žiarenia na zníženie potreby tepla na vykurovanie. Prípadová štúdia uvažovala rodinný dom s oknami viac-menej rovnomerne rozloženými na všetky svetové strany. Teda pri znížených tepelných stratách ultranízkoenergetických budov sú výhodnejšie izolačné trojsklá so zvýšeným solárnym faktorom, ktorý umožňuje vyššie uplatnenie pasívnych solárnych ziskov.

Použitie trojskiel so zvýšenou g-hodnotou v budovách na bývanie je založené na predpoklade, že by mali byť navrhnuté tak, aby nebolo treba zabezpečovať ich tepelnú pohodu v letnom období klimatizáciou. Teda sa predpokladá využitie prostriedkov slnečnej ochrany okna, tepelnej zotrvačnosti vnútorných konštrukcií a účinné vonkajšie tienenie zasklených plôch. Táto požiadavka sa uplatňuje všeobecne.

Teda nepredpokladá sa vyriešenie prehrievania budov v letnom období tak, že znížime g-hodnotu zasklenia celoročne a zabezpečíme „tienenie sklom“, ale predpokladá sa sezónne tienenie prostriedkami slnečnej ochrany okna, tak aby sa zabezpečili požiadavky na tepelnú stabilitu miestností v letnom období.

 

TEXT + OBRÁZKY: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Poďakovanie
Táto práca bola podporená agentúrou VEGA MŠ SR prostredníctvom projektu č. 1/0087/16 a APVV -16-0126.

Literatúra

 1. Chmúrny, I.: Zasklenia so zvýšenou priepustnosťou slnečnej energie. OKNOviny č. 1, 2014.
 2. Saint Gobain: ssg Planiterm XN, ssg Planiterm XN II.
 3. Chmúrny, I.: Ultra thin glass membranes for advanced glazing of nZEB. Advanced Materials Research, vol. 899 (2014), p. 470 – 473.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2018.