image 71425 25 v1
Galéria(10)

Hydroizolačná stierka pod obklad a dlažbu

Partneri sekcie:

Na trvanlivé utesnenie konštrukcií pod keramickými obkladmi a dlažbami, na stenách aj podlahách, v sprchách, v nádržiach na pitnú vodu, v bazénoch, na terasách a balkónoch, na fasádach a vo vlhkých priemyselných prevádzkach v interiéri aj exteriéri, prípadne na izolovanie proti radónu, je vhodné použiť pružnú hydroizolačnú membránu na cementovej báze.

01Murexin
02Murexin
03Murexin
04Murexin
05Murexin
06Murexin
07Murexin
08Murexin

Podklad

Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem. Hydroizolácia je vhodná na betón, pórobetón, plynobetón, omietky na cementovej báze, sadrové materiály, drevo, kov, dosky z tvrdenej peny, kovy, polyester, keramické obklady a dlažby.

Príprava podkladu

Pred aplikáciou hydroizolačnej stierky je potrebné overiť vyzretosť podkladu a nerovné alebo nekvalitné podklady zodpovedajúcim spôsobom spevniť, vyrovnať a ošetriť vhodnou penetráciou. Anhydritové podklady sa musia dôkladne prebrúsiť a vzniknutý prach je potrebné odstrániť, napríklad povysávaním. Na čistý podklad sa následne nanesie neriedený penetračný náter v rovnomernej vrstve, pričom treba zabrániť vzniku mlák. Ak je podklad veľmi nasiakavý, odporúča sa naniesť penetráciu v jednej vrstve v takom množstve, ktoré do podkladu dobre vsiakne. Viacnásobná aplikácia na podklad môže spôsobiť zníženie priľnavosti. Čas schnutia je v prípade bežne nasiakavých podkladov približne 15 minút a pri sadrových podkladoch približne až 12 hodín.

Hydroizolačná membrána

Po vyschnutí penetračného náteru možno naniesť tekutú hydroizolačnú membránu. Obidve jej zložky sa zmiešajú v predpísanom váhovom pomere (prášok : kvapalina = 2 : 1). Môže sa použiť celé, presne nadávkované balenie. Zložky sa miešajú v čistej nádobe nízkootáčkovým elektrickým miešadlom, kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Čas miešania je približne 3 minúty. Namiešaná zmes sa na podklad nanáša zubovým hladidlom v rovnomernej vrstve. Povrch sa ľahko uhladí opačnou stranou hladidla. Hydroizolačná stierka sa nanáša v dvoch pracovných krokoch s odstupom približne 2 hodiny. Celková vrstva musí byť celistvá a nemala by byť tenšia ako 2 mm.

Do styku stena – stena, respektíve stena – podlaha sa zapracuje elastická tesniaca páska vystužená tkaninou. Výstužná tkanina presahuje pásku na obidvoch stranách, čo umožňuje jednoduché zapracovanie do vrstvy hydroizolačnej stierky. Izolačná páska sa vkladá do čerstvej vrstvy hydroizolačnej stierky. Ľahko sa zatlačí do vlhkého lôžka a na okrajové zóny výstužnej tkaniny sa pomocou špachtle nanesie ďalšia vrstva hydroizolačnej stierky. Stredný nevystužený pružný diel pásky by mal ostať voľný, bez pokrytia stierkou. Na utesnenie priestupov vpustov sa odporúča použiť izoláciu podlahového vpustu. Izolácia podlahového vpustu sa vkladá rovnako ako izolačný pás do ešte čerstvej vrstvy hydroizolačnej stierky. Ľahko sa zatlačí do vlhkého lôžka a na okrajové zóny výstužnej tkaniny sa špachtľou nanesie ďalšia vrstva hydroizolačnej stierky. Obklad a dlažbu je možné lepiť približne po 24 hodinách.

01 | Tekutá emulzia
Obidve zložky sa zmiešajú v predpísanom váhovom pomere (prášok : kvapalina = 1 : 2). Do čistej nádoby sa najskôr naleje tekutá emulzia.

02 | Prášková zložka
Do pripraveného predpísaného množstva emulzie sa nasype obsah vrecka a obidve zložky sa dôkladne premiešajú miešadlom. Môže sa použiť celé, presne nadávkované balenie.

03 | Miešanie
Na miešanie sa odporúča použiť nízkootáčkové miešadlo, pričom jednotlivé zložky sa miešajú, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek – približne 3 minúty. Do zmesi je počas miešania zakázané pridávať vodu.

04 | Izolácia stykov konštrukcií
Na čistý napenetrovaný podklad sa rovnomerne nanesie namiešaná zmes hydroizolačnej stierky. Do styku stena – stena, respektíve stena – podlaha sa zapracuje elastická tesniaca páska. Izolačná páska sa vkladá do čerstvej vrstvy hydroizolačnej fólie.

05 | Izolačná páska
Ľahko sa zatlačí do vlhkého lôžka a na okrajové zóny výstužnej tkaniny sa pomocou špachtle nanesie ďalšia vrstva hydroizolačnej stierky. Hydroizolačná stierka sa nanáša pomocou zubového murárskeho hladidla s veľkosťou zuba 8 mm.

06 | Vyhladenie stierky
Po nanesení na podklad sa vrstva hydroizolačnej stierky vyhladí hladkou stranou zubového hladidla.

07 | Poistná vrstva hydroizolácie
Približne po 2 hodinách sa odporúča naniesť druhú „poistnú“ vrstvu hydroizolačnej stierky, a to rovnakým spôsobom ako v krokoch 4 až 6.

08 | Prekrytie nedostatkov
Nanesením poistnej vrstvy sa prekryjú prípadné nedostatky a zabezpečí sa minimálna celková hrúbka hydroizolácie, ktorá nesmie byť menšia ako 2 mm. Vrstva hydroizolačnej stierky sa opäť vyhladí hladkou stranou hladidla.

09 | Schnutie hydroizolácie
Po približne 24 hodinách od aplikácie poslednej vrstvy hydroizolačnej stierky je podklad pripravený na lepenie obkladu a dlažby. Na lepenie sa odporúča použiť flexibilnú lepiacu maltu S1 podľa STN EN 12004.

Info o materiáli:

» Hydroizolačná membrána – hydra­ulicky tuhnúca, dvojzložková, vodotesná, paropriepustná a pružná hydroizolačná stierka na bezškárové a bezšvové utesnenie povrchov minerálnych podkladov
» Penetračný náter – disperzia syntetických živíc s hĺbkovým účinkom
» Izolačná páska – elastická tesniaca páska vystužená tkaninou

Čo budete potrebovať

  • Hydroizolačná stierka: Izolačná fólia DF2K, spotreba približne 1,5 kg/m2 (pri hrúbke vrstvy 1 mm), plastové vedro, 18 kg    109,08 €
  • Penetračný náter: Hĺbkový základ LF1, spotreba približne 0,15 kg/m2, plastový kanister, 1 kg    8,87 €
  • Izolačná páska: Izolačná páska DB70, hrúbka 0,70 mm, šírka 12 cm (dĺžka 10 bm alebo 50 bm) alebo 24 cm (dĺžka 25 bm), kartón, 10 ks, 10 bm    23,88 €
  • Izolácia vpustu: Izolácia podlahového vpustu, rozmer 350 × 350 mm (±5 mm), kartón 10 ks, 1 ks    28,48 €
  • Náradie:čistá nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo, zubová stierka (veľkosť zuba 8 mm), maliarsky štetec alebo penový valček, gumená stierka, špachtľa

Flexibilné lepidlo

Pružná lepiaca malta šedá KGF 65 je flexibilná zušľachtená prášková hydraulicky tuhnúca lepiaca malta na tenkovrstvové lepenie obkladov a dlažieb v interiéri aj exteriéri. Vhodná na flexibilné lepenie najrôznejších keramických obkladov a dlažieb, tmavých dosiek, tmavého prírodného kameňa, jemnej kameniny, a to aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Ideálna aj na lepenie obkladu na obklad. Trieda kvality podľa STN EN 12004: C2 TE, S1. Spotreba – 3,0 kg/m2 * (v závislosti od druhu a veľkosti obkladu, *veľkosť zuba zubového hladidla 10 mm)

Papierové vrece, 25 kg    12,60 €

tip: Lepenie dlažby

Flexibilná lepiaca malta sa nanáša na podklad v dvoch krokoch. V prvej fáze sa nanesie len tenká kontaktná vrstva. Na túto ešte vlhkú vrstvu sa v druhom kroku nenesie lepiaca malta, a to zubovou stierkou vedenou pod uhlom približne 45 až 60°. Lepená dlaždica sa vtlačí do čerstvého maltového lôžka, prípadné zvyšky lepiacej malty na povrchu dlaždice sa odstránia vlhkou špongiou. Krytie rubu dlaždice lepiacou maltou v interiéri sa odporúča na min. 60 %, v exteriéri na min. 95 %.

Pozor! Vhodný profil

Pri použití hydroizolačnej membrány v exteriéri je potrebné dôkladne zvážiť výber terasového profilu, resp. profilu s odkvapovým nosom. Použitý profil musí byť odolný proti alkáliám, inak dôjde na miestach styku s hydroizoláciou k jeho poškodeniu.

TEXT + FOTO: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.