ASB Stavebníctvo Stránka 386

Stavebníctvo

Partneri sekcie:

Bioplyn je hlavným produktom anaeróbnej fermentácie biologicky rozložiteľných materiálov a získava sa v špecializovaných reaktoroch bioplynových staníc. Možno ho využiť na produkciu tepla, elektrickej energie, automobilového paliva alebo na získavanie vodíka (H2). Efektívne využívanie si však bude pravdepodobne vyžadovať vyššiu mieru jeho transportu, ktorá sa nezaobíde bez príslušnej úpravy bioplynu.

V poslednom desaťročí pribudlo v mestách mnoho budov určených na prenájom kancelárskych priestorov. Na fasádach týchto objektov prevláda sklo – okrem iných aj od spoločnosti AGC Glass Europe. Toto sklo môže byť číre (Planibel Clear), reflexné (Stopsol), prefarbené v hmote (Planibel Coloured), s nízkoemisným pokovením a protislnečnou ochranou (Stopray). Zasklená fasáda nie je len súčasným módnym trendom, ale aj zabezpečením dokonalého osvetlenia pracovného priestoru.

Pre povrchovú úpravu tepelnoizolačných systémov platili vždy výrazné obmedzenia, pokiaľ išlo o výber farebného odtieňa. Na zateplené fasády sa prakticky nemohli použiť tmavé farebné odtiene, čím sa výrazne obmedzila farebná škála.

Firma Vladimír Dostál vznikla na Morave v roku 1990 a zriadením organizačnej zložky začiatkom roka 2010 vstúpila aj na Slovensko. Hlavným zámerom bolo vybudovanie funkčnej spoločnosti, ktorá sa bude postupne etablovať a presadzovať v  konkurenčnom boji.

Masívna výstavba administratívnych objektov a centier bola na Slovensku typická pre obdobie posledných rokov až do príchodu globálnej finančnej krízy. Ich výstavba bola založená na ekonomických prognózach sústavného a dlhodobého rastu, ktoré sa, žiaľ, v plnej miere nevyplnili. Dôsledkom stagnácie v ekonomickej sfére je zvyšovanie počtu neobsadených, prípadne v nízkej miere obsadených administratívnych budov, či celých administratívnych komplexov. Či už na základe dlhodobých ekonomických prognóz, alebo aj ďalších ukazovateľov je možné predpokladať, že sa tieto objekty v budúcnosti môžu stať v rámci štruktúry mesta problémovými. Budú potrebovať premyslené a účinné formy riešení, podporované štátnym, ako aj súkromným sektorom.

Mostný objekt 205-00 na R1 nad údolím, Hosťovským potokom a poľnou cestou v km 6,423 je najväčším mostom 2. úseku Selenec – Beladice. Dĺžka tohto 17-poľového mosta je 960 m, z toho 6 polí je dlhých približne 40 m a 11 hlavných polí má rozpätie 69 m. Realizovaný je unikátnou technológiou hornej výsuvnej skruže.

Priemyselné podlahy sú najviac zaťažovanými konštrukciami priemyselných stavieb. Odolávajú všetkým prevádzkovým zaťaženiam, či už ide o statické zaťaženie z výrobných zariadení alebo skladovaného materiálu, dynamickému zaťaženiu manipulačnej techniky alebo rôznym chemickým vplyvom v niektorých prevádzkach.

Nový polyfunkčný objekt na začiatku Košickej ulice v Bratislave zaregistruje väčšina okoloidúcich. Jeho dominantným a z hľadiska architektonického, konštrukčného, ale aj laického najzaujímavejším prvkom sú štyri konzoly, ktoré trčia z červenohnedého mozaikového tela budovy nad parkoviskom.

Reťazec supermarketov Tengelmann inicioval v nemeckom Mülheime pilotný projekt nazvaný Klimamarkt. Vďaka rozsiahlemu energetickému konceptu firmy Vervoorts & Schindler Architekten sa podarilo znížiť spotrebu energie supermarketu na polovicu. Ambicióznym cieľom investorov v stavebníctve a projektantov je dosiahnuť nulové emisie CO2. Celoštátny vzorový koncept odkrýva enormné potenciály úspor. Zároveň sa ukazuje, že energeticky efektívne stavby už nie sú len témou pre architektov. Stávajú sa aj impulzom na aktivity v hospodárstve, ako napríklad práve projekt Klimamarkt.

Už v tradičnom jesennom termíne organizuje Združenie pre podporu obnovy bytových domov odbornú konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2010. Tohtoročná, už IV. medzinárodná konferencia s podtitulom Financovanie, úspory energie a kvalita bývania sa uskutoční v Grand hoteli Permon na Podbanskom v dňoch 18. a 19. novembra 2010.

Bez vody niet života. Dnes už túto premisu vnímame nielen z pohľadu biológie, ale aj technického hľadiska, keďže voda je prakticky nevyčerpateľný zdroj ekologicky vyrábanej elektrickej energie. Na zabezpečenie jej dostatočného množstva sa budujú vodné stavby, ktoré ju zadržiavajú nielen ako zdroj pitnej vody a na závlahy, ale aj na priemyselné a energetické využitie. V neposlednom rade majú tieto stavby aj protipovodňový charakter. Vodné stavby sú však v prípade havárie aj potenciálnym nebezpečenstvom.

Vyľahčovanie stropných dosiek vytváraním vnútorných dutín nie je novinkou. Stropné dosky s dutinami sa používali už v tridsiatych rokoch minulého storočia na vytvorenie nosných betónových konštrukcií občianskych stavieb. Vytvárali sa strateným dreveným debnením.

Pri určovaní koncepcie veľkoplošného vykurovania si možno vybrať medzi priamovýhrevným, zmiešaným a akumulačným spôsobom vykurovania. Štandardný akumulačný systém vo forme podlahového vykurovania sprevádzajú pri prevádzke zvyčajne problémy v oblasti regulácie, ktoré sa odrážajú aj v problémoch s udržaním optimálnej tepelnej pohody. Súvisí s tým aj menšia hospodárnosť premeny energie na úžitkové teplo.

Spoločnosť Icopal prináša na slovenský trh riešenie v podobe inovatívnej technológie na spoľahlivé, rýchle a hospodárne zabezpečenie hydroizolácie nových i rekonštruovaných plochých striech.