Partneri sekcie:

Osadenie okna s plastovým profilom

image 82718 25 v1

Pri príprave a zameraní okna treba myslieť dopredu na riešenie tzv. pripojovacej škáry, čo je priestor medzi rámom okna a ostením. Odporúča sa ponechať medzeru so šírkou približne 10 až 25 mm. To vytvára dostatok priestoru na izolačnú penu alebo pásku a taktiež na dilatáciu okna (rozpínanie spôsobené zmenou teplôt). Plastové okno v bielej farbe sa rozpína približne o 2 mm/1 m dĺžky (alebo výšky), pri farebných profiloch sú to až 3 mm.

Je dôležité navrhnúť správne umiestnenie okna a vziať pri tom do úvahy hrúbku steny. Ak sa zároveň realizuje zateplenie obvodovej steny, mení sa tepelná charakteristika ostenia a okno by sa malo umiestniť bližšie k vonkajšej strane pôvodnej steny. Hrubé nerovnosti alebo časti muriva vypadnuté po vybúraní starého okna treba opraviť rýchlotvrdnúcou maltou a ostenie vyrovnať, aby sa mohla správne utesniť pripojovacia škára.

Pri vymeriavaní okna treba počítať s priestorom potrebným nielen na samotný rám, ale aj na ďalšie doplnkové rozširovacie alebo podkladové profily. Ak sa zároveň s výmenou okien alebo následne vykonáva vonkajšie zateplenie múrov a ostenia, je nevyhnutné upraviť šírku obvodového rámu a zmenšiť svetlý rozmer vzhľadom na hrúbku tepelnej izolácie.

Pred samotným osadením nového okna do otvoru treba skontrolovať všetky spoje rámu a jeho geometrickú presnosť premeraním uhlopriečok a vonkajších rozmerov. Na obvod rámu sa nalepí vhodná vnútorne parotesná fólia. Zároveň treba rozhodnúť o spôsoboch utesnenia pripojovacej škáry. Po osadení okna možno priestor vyplniť buď izolačnou penou doplnenou o parotesnú pásku z vnútornej a paropriepustnou páskou z vonkajšej strany, alebo utesniť medzery medzi stenou a oknom tzv. komprimačnou páskou. Hneď ako je nové okno spoločne s rozširovacím profilom vložené do stavebného otvoru, treba ho vyrovnať vo všetkých osiach. Okno sa podloží drevenými podložkami alebo vzduchovými klinmi, ktoré uľahčia proces jeho vyrovnania (vzduchové kliny sa dajú nafukovať alebo vyfukovať a pomáhajú tak lepšie regulovať vyrovnanie). Kliny sa umiestňujú aj po stranách okna. Rovinnosť v horizontálnom a vertikálnom smere sa skontroluje vodováhou.

Po vyrovnaní okna možno pristúpiť k jeho upevneniu do steny. V závislosti od veľkosti okna a materiálu steny, do ktorej sa bude kotviť, sa montáž vykonáva rôznymi spôsobmi. Jednou z možností je použitie kotviacich skrutiek (tzv. turboskrutiek), ktoré sa zavŕtajú cez rám do ostenia. Niektoré profilové systémy umožňujú zavŕtať turboskrutky mimo komory s kovovou výstužou, čo znižuje riziko vniknutia vody ku kovovej výstuži a jej korózie. Pri uťahovaní skrutiek je nevyhnutné zabrániť prílišnému utiahnutiu a deformácii alebo prehnutiu rámu. Použitie skrutiek musí zabezpečiť dostatočnú teplotnú dilatáciu rámu, zvlášť pri tmavých profiloch. Namiesto skrutiek zavŕtaných cez rám možno okno pripevniť pomocou tzv. pásových kotiev, ale ani tie nie sú univerzálne vhodné na všetky typy ostenia. Treba dbať na správne umiestnenie kotviacich prvkov a maximálne presné vŕtanie.

Po ukotvení okna sa očistia múry priliehajúce k rámu a zvlhčia sa vodou. Následne sa do priestoru medzi stavebným otvorom a oknom aplikuje izolačná pena. Prebytok peny sa opatrne odstráni zrezaním. Po odstránení zvyškov peny treba nalepiť parotesné a paropriepustné pásky, inak pena oveľa rýchlejšie degraduje a stráca tak svoju izolačnú schopnosť. Napojenie ostenia na profil by sa malo navyše vykonať APU lištami. V žiadnom prípade nesmie byť omietka priamo natiahnutá na profil. Pri dilatácii okna by okamžite popraskala.

01 | Kontrola okna
Pred osadením okna sa skontroluje správnosť dodaného typu okna a kompatibilita rozmerov s otvorom, do ktorého sa okno bude osádzať. Okno sa vybalí z ochrannej fólie tesne pred osadením.

02 | Úpravy po búraní
Hrubé nerovnosti alebo časti muriva vypadnuté po vybúraní starého okna treba opraviť rýchlotvrdnúcou maltou a ostenie vyrovnať, aby sa mohla správne utesniť pripojovacia škára.

03 | Kontrola rámu
Pred osadením okna do pripraveného otvoru sa prekontrolujú všetky spoje rámu a jeho geometrická presnosť premeraním uhlopriečok a vonkajších rozmerov. Na obvod rámu sa nalepí vhodná vnútorne parotesná fólia.

04 | Osadenie okna do otvoru
Nasleduje osadenie okna do stavebného otvoru. Po jeho osadení spoločne s rozširovacím profilom sa okno vyrovná vo všetkých osiach.

05 | Aretácia pomocou klinov
Okno sa podloží drevenými podložkami alebo vzduchovými klinmi, ktoré možno nafukovať alebo vyfukovať, čo uľahčuje vyrovnanie. Kliny sa osadia aj po stranách okna.

06 | Kontrola polohy rámu
Presné osadenie okna v horizontálnom aj vertikálnom smere vyžaduje vysokú mieru presnosti montážnych prác. Rovinnosť sa v oboch smeroch skontroluje vodováhou.

07 | Upevnenie okna do muriva
Okno sa upevní do muriva pomocou turboskrutiek, ktoré sa navŕtajú cez rám do ostenia. Niektoré profilové systémy umožňujú zavŕtať turboskrutky mimo komory s kovovou výstužou, čo znižuje riziko vniknutia vody ku kovovej výstuži a jej korózie.

08 | Fixácia rámu v otvore
Pri uťahovaní skrutiek treba zabrániť prílišnému utiahnutiu a deformácii alebo prehnutiu rámu. Použitie skrutiek musí zabezpečiť dostatočnú teplotnú dilatáciu rámu, zvlášť pri tmavých profiloch.

09 | Navlhčenie ostenia
Po ukotvení okna sa očistia múry priliehajúce k rámu a zvlhčia sa vodou. Montážna tesniaca pena sa vďaka reakcii so vzdušnou vlhkosťou ľahšie aplikuje a rýchlejšie expanduje.

10 | Vyplnenie montážnej škáry
Do priestoru medzi stavebným otvorom a oknom sa aplikuje izolačná pena. Jej prebytok sa opatrne odstráni zrezaním tak, aby sa nepoškodil rám okna. Následne sa nalepí z vnútornej strany paro­tesná páska a z vonkajšej paropriepustná hydroizolačná páska. Alebo sa použije komprimačná páska.

Info o materiáli:

 • Šesťkomorový plastový profil, stavebná hĺbka rámu 84 mm, súčiniteľ prechodu tepla rámu Uf = 0,95 W/(m2 . K), štandardná oceľová výstuž, trojité zasklenie

Čo budete potrebovať?

 • Okno s plastovým rámom Inoutic Eforte
 • Rýchlotvrdnúca malta
 • Doplnkové rozširovacie alebo podkladové profily
 • Kotviace skrutky turboskrutky
 • alebo Pásové kotvy
 • Skrutky na ukotvenie parapetov
 • Izolačná pena
 • Parotesná páska
 • Paropriepustná alebo komprimačná páska
 • APU lišty
 • Akrylátový alebo polyuretánový tmel
 • Vonkajší parapet
 • Vnútorný parapet
 • Náradie a pomôcky: meter, vodováha, gumené kladivo, elektrická píla, brúska, elektrická vŕtačka, akumulátorový skrutkovač, nôž, vzduchové kliny alebo drevené podložky, nádoba na vodu s rozprašovačom, aplikačná pištoľ, ochranné rukavice, ochranný štít alebo okuliare

Pozor! Osadenie parapetu

Osadenie vnútorného parapetu nesmie porušiť parotesnú fóliu. Vonkajší parapet sa upevní skrutkami do rozširovacieho profilu a prilepí sa montážnou penou na spodku ostenia. Treba dbať na to, aby sa zachoval dostatočný sklon parapetu od okna a aby predná hrana bola vodorovná. Veľmi dôležité je vodotesné ukončenie parapetu v bočnom ostení. Pri prefabrikovaných kovových alebo plastových parapetoch sa používajú systémové koncovky, ktoré bezpečne odvedú vodu a zabránia zatečeniu pod parapet. Pri klampiarsky realizovaných parapetoch treba bočný lem vhodne utesniť k osteniu, napríklad akrylátovým alebo polyuretánovým tmelom so zohľadnením možnej tepelnej dilatácie. Čelná hrana parapetu musí byť aspoň 3 cm pred vonkajším lícom steny.

TEXT: spracované v spolupráci s Inoutic
FOTO: Inoutic

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.