Partneri sekcie:

Najčastejšie chyby pri montáži okien

image 75332 25 v1

O najčastejších chybách, ktorých sa montážne firmy dopúšťajú pri montáži okien, sme sa zhovárali s Ing. Pavlom Panáčkom, PhD., tajomníkom združenia SLOVENERGOokno, a Ing. Ondřejom Fridrichom, marketingovým manažérom spoločnosti Inoutic. Páni nám zároveň prezradili, na čo by si mal investor dávať pozor.

Aké základné kroky treba dodržať pri správnej montáži okien?
Pavol Panáček: Základné kroky závisia od toho, či ide o novostavbu alebo obnovovanú budovu. V oboch prípadoch je prínosom účasť projektanta a dokumentácia umožňujúca predrealizačné posúdenie stavby v rámci technického dozoru. Po chybných nákupoch a realizáciách otvorových konštrukcií stavieb si čoraz väčší počet investorov (či už pod toto slovo zahrnieme investorov financujúcich veľké bytové komplexy alebo jednotlivcov – obstarávateľov nových alebo vymieňaných okien a dverí) uvedomuje, že napriek rôznym publikovaným „desatorám výberu okien a dverí“ nemôžu proces obstarávania a kontroly zhotovovania týchto stavebných konštrukcií zvládnuť svojpomocne. Pritom nemám na mysli len stavby podliehajúce režimu verejného obstarávania podľa zákona, ale aj ostatné investície súkromného charakteru. Čoraz viac investorov si uvedomuje túto skutočnosť a hľadá spôsob, ako sa vyhnúť nedodržiavaniu technických noriem pri výrobe a montáži okien, zámene materiálov a porušovaniu technologickej disciplíny pri zabudovávaní okien do stavby. Východiskom je oslovenie a zazmluvnenie odborne spôsobilej organizácie alebo jednotlivca, ktorý dokáže počas celej výstavby alebo jej časti vykonávať technický dozor. Z uvedeného vyplýva, že základným krokom je mať kompletnú dokumentáciu schválenú investorom a montážnych pracovníkov, ktorí sa riadia požiadavkami STN 73 3134: 2014: Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie.

Ondřej Fridrich: Odpoveď na túto otázku by zabrala obsah menšej knihy. Asi najpresnejšia odpoveď je, že požiadavky na správnu montáž otvorových výplní rieši STN 73 3134. Predpokladom úspechu je správne pripravený stavebný otvor a dodržanie klimatických podmienok pri montáži (teplota okolitého vzduchu by nemala klesnúť pod 0 °C). Zadávateľ by si mal určite nechať stanoviť správnu polohu okna v ostení (ideálne projektom), musí vedieť, ako budú osadené parapety, do akého materiálu a akým spôsobom sa budú okná kotviť, ako bude riešená pripojovacia škára a pod. Podmienok je naozaj veľa. Predovšetkým však treba mať spôsob montáže určený v zmluve.

Mimochodom, slovenské odborové združenie SLOVENERGOokno školí montážne firmy o postupoch správnej montáže podľa uvedenej normy a po absolvovaní školenia každému absolventovi vydá tzv. montážny pas. Pokiaľ si teda investor vyhľadá montážnika, ktorý je majiteľom tohto pasu, správnu montáž by mal mať zaručenú. Ak by montáž nebola vykonaná správne, investor môže poslať sťažnosť uvedenému združeniu, ktoré činnosť montážnika prekontroluje.

Použité nesprávne nosné podložky, nepoužitá paronepriepustná fólia, použitá vysokoexpanzná PUR pena

Je jedno, z akého materiálu je rám vyrobený?
Pavol Panáček: Nie je. Treba mať na pamäti rozťažnosť plastových a hliníkových profilov a pri všetkých materiáloch aj odolnosť proti zaťaženiu vetrom podľa výsledkov počiatočnej skúšky realizovanej notifikovanou osobou. O použití izolačného skla rozhoduje projektant na základe umiestnenia okna v budove.

Ondřej Fridrich: Požiadavky normy platia univerzálne, ale každý materiál má svoje špecifiká (napr. dilatáciu alebo obmedzenia pri kotvení), ktorým sa musí postup montáže prispôsobiť.

Nesprávne nosné podložky a nepoužitá paronepriepustnej fólie

Tesniace pásky nie sú novinkou, mnohokrát sa stáva, že ich montážnici neaplikujú…
Pavol Panáček: Porušujú STN 73 3134 a tým aj ustanovenia stavebného zákona.

V čom je základný rozdiel, ak sa tesniace pásky aplikujú a ak nie?
Pavol Panáček: Fólie a pásky bránia vnikaniu vzdušnej vlhkosti do pripojovacej škáry z interiéru a z exteriéru zasa hnanému dažďu. Ak do pripojovacej škáry vnikne vlhkosť, zmenia sa tepelnotechnické vlastnosti izolačnej peny, čo môže viesť k plesniveniu rohov.

Ondřej Fridrich: Predovšetkým v tom, že pokiaľ sa nepoužijú, sú porušené podmienky normy. V zásade sa používajú dva druhy pások:
– parotesná, z vnútornej strany okna – zabraňuje vstupu vodných pár dovnútra pripojovacej škáry,
– paropriepustná, z vonkajšej strany okna – umožňuje prechod vlhkosti zo škáry von.
Obidve pásky majú v podstate jeden hlavný cieľ – zabrániť degradácii výplňového materiálu (montážnej peny) vplyvom počasia, predovšetkým pôsobením vlhkosti.

V súčasnosti sa však častejšie začínajú používať komprimačné pásky, ktoré nahrádzajú montážnu penu. Tieto komprimačné pásky potom môžu plniť obidve uvedené funkcie – parotesnosť a paropriepustnosť. Pokiaľ tieto funkcie neplnia, treba doplniť potrebné pásky (ich použitie predpisuje norma).

Nesprávne zameranie okna, výtokové otvory rámu okna zasahujú pod vonkajší parapet

Na čo by si mal investor dávať pozor?
Pavol Panáček: Odporúčam kontrolovať alebo dať si skontrolovať na stavbe:
a) na dodanom výrobku
– vyhlásenie o parametroch a CE označenie, identifikáciu výrobku;
– špecifikáciu výrobku (splnenie zmluvy);
– súlad vonkajších znakov dodaného výrobku s vyhlásením o parametroch a CE označením;
– stavebnú hĺbku profilov rámov a krídiel, počet uzatváracích bodov a ich polohu;
– pri plastových výrobkoch prítomnosť kovových výstuží (ak je predpísaná);
– tesnosť spojov, funkčnosť odvzdušňovacích a odvodňovacích otvorov;
– mechanické poškodenie výrobku, ktoré mohlo vzniknúť pri preprave a skladovaní;
– kompletnosť kovania a tesnení, ako aj ich funkčnosť;
– poruchy skla a dištančného rámčeka (alebo nepriehľadnej výplne) či povrchovej úpravy dielov výrobku;
– percento plynovej náplne v izolačných sklách alebo hodnotu Ug (ak je k dispozícii prenosné zariadenie na rýchle stanovenie);
– návody na používanie a ošetrovanie výrobku, záručný list;
b) počas montáže výrobku (zabudovávania do stavby)
– realizačný (vykonávací) projekt stavby, autorizovaný výkres zabudovania, postupy montáže;
– záznam zo zamerania osadenia výrobku do stavby, ak sa v projekte vyžaduje, kvalitu povrchu bočných plôch stavebných otvorov a ich povrchové ošetrenie;
– technické špecifikácie a technologické postupy na zabudovanie jednotlivých použitých výrobkov a preukázanie ich súladu s STN 73 3133: 2012: Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Tesniace systémy pripojovacích škár. Požiadavky a skúšanie;
dodržanie záručných lehôt montážnych materiálov a podmienok použitia;
– právnu a odbornú spôsobilosť staviteľa a montážnych pracovníkov (či majú udelenú licenciu na zabudovávanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby alebo potrebné školenia);
– súlad montáže okien s STN 73 3134, aby sa vylúčil vznik tepelných mostov po montáži okien a splnili požiadavky na zabudované okná uvádzané v STN 73 0540-2: 2012: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky;
– funkciu otvárania a zatvárania krídla okna (ovládacia sila ≤ 30 alebo 100 N, krútiaci moment ≤ 5 alebo 10 Nm), rovinnosť krídla a rámu, dotiahnutie uzatváracích bodov okna, aby sa vylúčilo jeho znefunkčnenie a znížila subjektívne zistená vysoká prievzdušnosť spôsobená montážou alebo nepresnou výrobou okna.

Nesprávne zamerané okno, nedostatočná šírka pripojovacej škáry

Rozhovor pripravila Andrea Dingová
Foto: SLOVENERGOokno