Partneri sekcie:

Čo garantuje licencia na zabudovanie okien?

image 90032 25 v2

Pri výmene otvorových výplní, ako sú okná a dvere, je nevyhnutná na zabezpečenie ich bezchybnej funkčnosti kvalitná montáž. Preto by sa vlastníci bytov a nebytových priestorov mali rozhodnúť pre firmu, ktorej bola udelená licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií.

Výrobcom a predajcom, ktorí realizujú montáž okien a dverí, poskytuje Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., služby súvisiace s udeľovaním licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Licenciou sa potvrdzuje odborná kvalifikácia zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby v zmysle Zásad montáže a podľa článku 4.1 technickej normy STN 73 3134: 2014, ktorá je záväzná podľa § 43g ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov.

Skúsenosti zo zabudovania otvorových výplní

Na správne zabudovanie otvorovej výplne je nevyhnutné dodržiavať základné technologické postupy so zameraním na detaily, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu zabudovania otvorových výplní. Nedostatky, ktoré vyplývajú z nedostatočného sústredenia na všetky detaily, sa väčšinou prejavia až neskoršie po zabudovaní. Neskoršie odstraňovanie porúch je však finančne nákladné.

Cieľom je problémom predchádzať a skvalitniť úroveň služieb pre zákazníkov, a preto vznikla možnosť získať licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby (ďalej len „licencia“).
Udeľovanie licencií sa riadi všeobecne platnými podmienkami, ktoré spracoval Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. – akreditovaný inšpekčný orgán typu A. Podmienky stanovujú postup na získanie a používanie licencie. Základné informácie o podmienkach udelenia licencie sa uvádzajú na internetovej stránke TSÚS.

Podmienky na udelenie licencie

Jednou z podmienok na udelenie licencie je podanie žiadosti o udelenie licencie. Zhotoviteľ si formulár žiadosti môže stiahnuť na stránke www.tsus.sk.

Žiadateľ musí mať vo výpise z Obchodného alebo Živnostenského registra uvedený predmet činnosti súvisiaci so stavebnými prácami na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, musí predložiť vyhlásenie o počte odborne zaškolených vlastných alebo zmluvných pracovníkov, ktorí počas platnosti licencie budú vykonávať práce pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, a pracovníkov, ktorí môžu vypracovať výkresy zabudovania v kvalite a rozsahu potrebnom na správne zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií v súlade s platnými predpismi.

Žiadateľ musí mať pred udelením licencie zavedený systém kontroly kvality vykonávaných prác, ktorý zaručuje vykonávanie prác odborne zaškolenými pracovníkmi, pričom odborne zaškolení musia byť nielen vlastní pracovníci, ale aj pracovníci inej organizácie, resp. živnostníci a pracovníci, ktorí vykonávajú objednané práce na konkrétnej stavbe na základe zmluvy v mene žiadateľa o licenciu, v súlade so Zásadami montáže, podľa technických špecifikácií a technologických postupov na zabudovanie jednotlivých použitých výrobkov a podľa výkresu zabudovania.

Na posúdenie, či je možné udeliť licenciu, inšpekčný orgán kontroluje kvalitu vykonávaných prác na rozostavanej stavbe počas čo najväčšieho počtu technologických operácií, pričom inšpekcia musí obsahovať najmä kontrolu:

 • osadenia vonkajšej otvorovej konštrukcie,
 • kotvenia vonkajšej otvorovej konštrukcie,
 • vytvorenia styku (pripojovacej škáry),
 • utesnenia škáry styku (pripojovacej škáry).

Inšpekcia vyplýva z požiadaviek technických špecifikácií a technologických postupov. Predmetom inšpekcie je správnosť zamerania vonkajšej otvorovej konštrukcie a správnosť jej zabudovania, nie kvalita samotnej zabudovanej otvorovej konštrukcie (okna balkónových dverí).

Ak zhotoviteľ používa viaceré spôsoby na zhotovenie styku vonkajšej otvorovej konštrukcie s priľahlou stavebnou konštrukciou, t. j. systémy tesnenia a výplne pripojovacej škáry, predmetom inšpekcie sú všetky používané spôsoby.

Úlohou inšpektora pri inšpekcii na rozostavanej stavbe je zistiť úroveň a kvalitu vykonávaných prác, dodržiavanie stanovených technických predpisov a technologických postupov, používanie predpísaných výrobkov na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií a prediskutovanie prípadných nejasností. Súčasťou je aj zhotovenie fotodokumentácie, resp. obrazového alebo zvukového záznamu.

V dohodnutom termíne zodpovedný zástupca zhotoviteľa pripraví v mieste inšpekcie na nahliadnutie výkres zabudovania, technologický predpis, stavebný denník, dodacie listy použitých výrobkov vrátane vyhlásení o parametroch výrobku a ďalšie podklady podľa vyžiadania inšpektora.

Správa z inšpekcie, podpísaná obidvomi zúčastnenými stranami, slúži zároveň ako záznam o nezhodách a hodnotenie inšpekcie. Zástupca zhotoviteľa, prítomný pri inšpekcii, má právo písomne sa vyjadriť k zneniu správy z inšpekcie a navrhnúť nápravné opatrenia.

Udelenie licencie

Licencia sa môže udeliť iba zhotoviteľovi, ktorý má vlastných alebo zmluvných pracovníkov, ktorí môžu vypracovať výkresy zabudovania v kvalite a rozsahu potrebnom na správne zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, a ktorý má vlastných zaškolených zamestnancov, resp. dlhodobo zmluvne zabezpečených zaškolených pracovníkov (montážnikov), ktorí počas platnosti licencie budú vykonávať montážne práce pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií v počte minimálne dvoch pracovníkov.

Žiadateľ o licenciu musí zabezpečiť zaškolenie všetkých pracovníkov vykonávajúcich montážne práce pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií na stavbe.

Ak inšpektor kontrolou technickej dokumentácie zistil, že zhotoviteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác a výsledok inšpekcie na stavbe je vyhovujúci, udelí sa licencia. Zhotoviteľovi sa odovzdá správa z inšpekcie kvality vykonávaných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií spolu s vyhodnotením a následne licencia s uvedenými podmienkami platnosti.

V prípade, že výsledok počiatočnej inšpekcie na stavbe je nevyhovujúci, licencia sa neudelí.
Platnosť licencie je maximálne tri roky. V prípade, ak žiadateľ požaduje udelenie licencie iba na kratšie obdobie alebo sa pri inšpekcii zistili nepodstatné nezhody, alebo, či si žiadateľ neplní svoje povinnosti, licencia je udelená na skrátené obdobie.

Kontrola udelenej licencie

Počas platnosti udelenej licencie je držiteľ licencie povinný na vyzvanie inšpektora (v polročných intervaloch od dátumu vydania licencie) oznamovať stavby, kde v určenom období vykonáva práce pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií a kde je možné vykonať inšpekciu, alebo je povinný oznámiť, že práce v danom období nevykonáva.

Na základe oznámenia sa vykonávajú inšpekcie na rozostavaných stavbách, pričom sa kontroluje úroveň prác a dodržiavanie podmienok vydanej licencie. Inšpekcia sa počas platnosti licencie vykonáva aspoň na dvoch stavbách ročne.
V prípade, že držiteľ licencie neplní podmienky licencie (napr. odmietne nahlásiť vykonávanie prác na konkrétnych stavbách), udelená licencia sa zruší.

Zhotoviteľ môže požiadať o udelenie novej licencie po predložení aktuálne platného dokladu o zaškolení pracovníkov, najskôr po uplynutí šiestich mesiacov. V prípade, že držiteľ licencie neplní podmienky licencie (neoznámi, že nevykonáva žiadne práce), udelená licencia sa zruší. Zhotoviteľ môže požiadať o udelenie novej licencie po predložení aktuálne platného dokladu o zaškolení pracovníkov.

Ak je výsledok kontrolnej inšpekcie na stavbe vyhovujúci, vydaná licencia zostáva v platnosti.
Ak je výsledok kontrolnej inšpekcie nevyhovujúci, držiteľovi sa licencia zruší.

Udelením licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Kvalita samotnej zabudovanej otvorovej konštrukcie, resp. správnosť návrhu zabudovaného typu konštrukcie, nie je predmetom inšpekcie.

Inšpekčná činnosť TSÚS na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Zrušenie licencie

Licencia na vykonávanie prác sa držiteľovi zruší v nasledujúcich prípadoch:

 • ak sa pri kontrolnej činnosti zistia podstatné nezhody a nápravné opatrenia nemajú žiadny účinok,
 • ak sa zistili kritické nezhody,
 • ak sa porušili podmienky platnosti licencie,
 • ak držiteľ licencie neuhradil poplatky za činnosti inšpekčného orgánu,
 • ak držiteľ licencie ohlási koniec vykonávania prác uvedených v licencii,
 • ak zanikla spoločnosť držiteľa licencie.

Skúsenosti z vykonávania kontrolných inšpekcií na stavbe

Na začiatok treba konštatovať, že ide o novú kontrolnú činnosť za účelom dosiahnutia požadovanej kvality na stavbách pri zabudovávaní otvorových konštrukcií.

Pozitívom je, že medzi firmami je o udelenie predmetnej licencie záujem, a to aj z dôvodu, že napr. Štátny fond rozvoja bývania požaduje pri čerpaní zvýhodneného úveru, aby zhotoviteľ predložil správu z vykonania inšpekcie na stavbe. Znamená to, že firma je kontrolovaná, či má neustále vytvorené podmienky na zhotovenie kvalitného diela.

Obr. 1 Nesprávne použitie drevenej nosnej podložky pod rám okna, nevyspravené ostenie a parapet pod oknom, nesprávne zameranie okna
Obr. 1 Nesprávne použitie drevenej nosnej podložky pod rám okna, nevyspravené ostenie a parapet pod oknom, nesprávne zameranie okna

Medzi najväčšie nedostatky (obr. 1 a 2) zistené na stavbách patrí predovšetkým:

 • chýbajúca projektová, resp. výkresová dokumentácia s podrobnosťami riešenia pripojovacej škáry;
 • pri obnovovaných budovách nedostatočná príprava okenného otvoru (ostenia, nadpražia, parapetu), čo má veľký dopad najmä na aplikáciu tesniacich fólií;
 • používanie nevhodných podkladových podložiek na kotvenie okennej konštrukcie;
 • používanie nevhodných kotiev pri predsadenej montáži;
 • nesprávne zameranie okenných výplní;
 • pri obnovovaných budovách sa stáva, že ukončenie pripojovacej škáry realizuje firma zabezpečujúca zateplenie obvodového plášťa a nie dodávateľská firma na montáž otvorových konštrukcií. Chýba časové zladenie jednotlivých stavebných prác, aby sa mohli ukončiť jednotlivé konštrukčné celky zodpovednými pracovníkmi (najmä harmonogram na zatepľovanie obvodového plášťa a výmenu otvorových výplní).
Obr. 2 Nesprávne zabudovanie komprimačných pások, nevyspravený parapet
Obr. 2 Nesprávne zabudovanie komprimačných pások, nevyspravený parapet

Literatúra
1. Zákon č. 277/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z .z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zákon č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
3. STN 73 0540-2/Z1: 2016: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.
4. STN 73 0540-3: 2012: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov.
5.STN 73 3134: 2014: Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie.
6. PODMIENKY IO/TSUS/03 na udeľovanie licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby; TSÚS, n. o. Bratislava, február 2016.

TEXT + FOTO: Ing. Eduard Bartík, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 1/2017.