Partneri sekcie:

Izolovanie pracovných škár

Izolovanie pracovných škár

Spôsob založenia stavby princípom tzv. bielych vaní kladie vysoké technické požiadavky nielen na použitú betónovú zmes pre vlastnú konštrukciu, ale taktiež na riešenie pracovných a dilatačných škár. Predovšetkým tieto miesta môžu byť budúcim zdrojom problémov s netesnosťami a prenikaním podzemnej vody do objektu.

Poistný systém pre betónové konštrukcie

Ide o poistný systém, ktorý tvoria injektážne hadičky, bentonitový tesniaci pás a plech do pracovných škár. Tento systém je určený na inštaláciu do zvislých i vodorovných pracovných škár betónových stavieb, ktoré sú najčastejším miestom prenikania vlhkosti do konštrukcie. Inštaluje sa do styčnej škáry medzi dvoma po sebe nasledujúcimi betónovanými úsekmi.

Tesniaci pás alebo injektážna hadička sa prichytia na už vybetónovanú časť konštrukcie a uskutoční sa betonáž ďalšieho úseku. Bentonitové pásy sa osadzujú bližšie k vonkajšiemu lícu konštrukcie budovy. Ak sa k nim netesnou pracovnou škárou dostane voda, dochádza k ich napučaniu, a tým k utesneniu škáry. V prípade, že vlhkosť prenikne i cez utesňovací pás až do suterénnych priestorov, uskutoční sa dotesňujúca injektáž polyuretánovými živicami cez injektážne hadičky. Tie sa osadzujú do stredu stenovej konštrukcie, minimálne však 8 cm od líca konštrukcie. Injektážny materiál sa potom dopraví priamo do netesnej pracovnej škáry. Po ukončení možno hadičku prečistiť, takže sa dá opakovane použiť. Plech do pracovných škár sa osadzuje do stredu stenovej konštrukcie. Poistný systém môže tiež tvoriť iba injektážna hadička, bentonitový pás alebo samotný plech.

Injektážne hadičky

Injektážne hadičky môžu byť jedno- alebo dvojplášťové. Na obidvoch plášťoch dvojplášťovej PVC hadičky sú otvory, ktoré slúžia na výstup injektážneho média z hadičky. Otvory vo vnútornom plášti nelícujú s otvormi vo vonkajšom plášti, ale sú vzájomne posunuté a pootočené. Toto konštrukčné riešenie zabezpečuje, aby do hadičky pri betonáži nevniklo cementové mlieko a neovplyvnilo jej funkčnosť. Pri tlakovej injektáži dochádza k utesneniu škáry preniknutím injektážneho média cez obidva plášte do netesnej škáry.

Jednoplášťové hadičky sa princípom použitia nelíšia od dvojplášťových. V ich stene sú smerom k vonkajšiemu povrchu zužujúce sa kónické otvory, ktoré sa otvárajú pri injektáži už pri veľmi nízkom tlaku. Konštrukcia hadičky zamedzuje jej upchatiu vniknutým cementovým mliekom. Jednoplášťové hadičky sú vhodné v prípadoch, keď sa nepredpokladá opakovaná injektáž.

Používajú sa tiež na injektáž napeňujúcimi i nenapeňujúcimi polyuretánovými živicami, epoxidovými živicami alebo metakrylátovými gélmi. Dvojplášťovou hadičkou možno aplikovať aj mikrocementové zmesi.

Vďaka konštrukcii hadičky možno uskutočniť injektážne úseky dlhé 10 až 15 m v závislosti od ich orientácie a zložitosti vedenej trasy. Hadičky sa pripevnia k rovnému betónovému podkladu plechovými príchytkami a nastreľovacími klincami alebo  plastovými príchytkami. Aby nedošlo k zaliatiu koncov hadičiek betónom, vyvedú sa do ochranných krabičiek. Pri inštalácii hadičiek však treba postupovať podľa výkresovej dokumentácie, ktorá sa musí zhotoviť na základe technických podmienok a príslušných predpisov. Jednotlivé úseky musia byť v projekte očíslované a presne definované. Pri montáži treba konce hadičiek v ochranných krabičkách označiť v súlade s dokumentáciou, aby bola možná ich identifikácia. K injektáži hadičiek môže dôjsť najskôr po dosiahnutí 28-dňovej pevnosti betónu.

Bentonitové napúčajúce pásy

Bentonitový pás obsahuje bentonit sodný, doplnený o polymérne prísady na ľahšiu manipuláciu pri osadení. Pri styku s vlhkosťou zväčšuje svoj objem až o približne 500 %, a tým pracovnú škáru utesní. Osadenie pásov sa robí pomocou ochrannej mriežky alebo lišty a nastreľovacích klincov priamo na betónový podklad. V prípade prestupov a detailov, kde sa nesmú použiť klince, možno bentonitový pás prilepiť montážnym lepidlom. Proces napučania a zmrašťovania vplyvom vlhkosti je opakovateľný.

Bentonitový pás môže mať patentovanú ochrannú vrstvu, vďaka ktorej ho možno uložiť aj za nepriaznivých poveternostných podmienok, najmä v daždi. Ochranná vrstva bráni okolitej vlhkosti v aktivovaní napučania pásu až do chvíle betonáže. Nehrozí tak znehodnotenie pásu dažďom alebo technickou vodou na stavenisku. Ochranná vrstva je rozrušená alkalickými zložkami betónu pri betonáži, čím odpadá jej zložité odstraňovanie, ktoré by komplikovala armatúra. Pásy sa dodávajú zväčša v kotúčoch a jednotlivé úseky sa napájajú „na tupo“ bez presahov.
Bentonitové pásy možno použiť len na podkladový betón alebo už hotovú stavebnú časť.

Polyuretánové živice pre utesňujúcu injektáž

Dvojzložkové živice sú väčšinou trvalo pružné s dlhým časom spracovateľnosti a s pomerom miešania zložiek 1:1. Majú vynikajúcu priľnavosť k suchému aj mokrému povrchu betónu a ich pružnosť zaručuje, že i v prípade pohybu škáry (vyvolanom napr. dotvarovaním konštrukcie) bude zainjektovaná škára tesná. Vďaka dlhému času spracovateľnosti možno tieto živice injektovať dvojzložkovými i jednozložkovými injektážnymi čerpadlami, pričom pri utesňujúcej injektáži cez injektážne hadičky sa uprednostňuje spracovanie jednozložkovým čerpadlom. Po ukončení injektáže možno prebytočnú živicu odčerpať, hadičku vyčistiť a pripraviť na prípadnú ďalšiu injektáž.

V prípade, že cez pracovnú škáru voda intenzívne presakuje, možno vykonať injektáž s rýchlo reagujúcou jednozložkovou injektážnou živicou, ktorá nie je náchylná na vyplavovanie a prítoky dočasne zastaví – pracovná škára sa predtesní. Dĺžka reakcie jednozložkovej živice je v sekundách, pričom dochádza k jej značnému napeneniu. Ak sú prítoky vody extrémne, možno do živice pridať katalyzátor, ktorý čas reakcie ešte viac skráti. Potom sa škára trvalo utesní aplikáciou dvojzložkovej pružnej živice.
Injektážne polyuretánové živice sa v zásade používajú, len ak sú potrebné, tzn. na injektáž už osadených injektážnych hadičiek alebo dodatočne, ak sa nepodarí alebo nekvalitne vyhotoví izolácia pracovnej škáry.

Plechy do pracovných škár

Na stavebnom trhu je veľa druhov plechov do pracovných škár. Účinnejšie sú plechy s rôznymi povrchovými vrstvami – napr. z kryštalickej izolácie. Pri sadaní objektu alebo v prípade pohybu pracovnej škáry a následnom vnikaní vody do objektu začne v krátkom čase účinkovať kryštalická vrstva na povrchu plechu, ktorá škáru dodatočne utesní. Plechy do pracovných škár však možno použiť iba pri nezabetónovaných pracovných škárach. Plech sa zväčša upevní (vyviaže) o hornú výstuž. Asi 3 cm hrubá krycia vrstva betónu stačí na dosiahnutie spoľahlivého utesnenia. Spoje jednotlivých kusov plechov sa vytvoria s presahom 5 cm. Pri spájaní plechov netreba použiť lepidlo, spoj sa zafixuje napr. Ω-sponou.

Plechy do pracovných škár možno použiť len za predpokladu, že pracovné škáry ešte nie sú zaliate betónom. Plechy musia byť z 1/3 zapustené do podkladu (dosky). Ostatná časť vyčnieva a je pripravená na ďalšiu betonáž.

Text: Ing. Ľubomír Fajta
Foto a obrázky: Schomburg Slovensko

Autor pracuje ako technik a vedúci výroby v spoločnosti Schomburg Slovensko, s. r. o.