Rekonštrukcia mostného objektu na ceste I. triedy v obci Ladzany

Realizátori aj projektanti inžinierskych stavieb chcú hlavne pokračovať v práci

Partneri sekcie:

Jedna projektová firma, jedna realizačná zo Slovenska a jedna realizačná z Českej republiky. Na takejto malej vzorke „nášho“ stavebníctva sme zisťovali, ako prežívajú toto obdobie. Všetkých firiem sme sa pýtali tri rovnaké otázky. Odpovede ukazujú, že či už projektanti, alebo realizátori, všetci veria, že práce v stavebníctve budú pokračovať.

1. Ako zasiahla súčasná situácia dosiaľ vašu spoločnosť? Aké opatrenia s tým spojené prijímate?
2. Aký ďalší vývoj očakávate, ak by sme počítali s tým, že väčšie uvoľňovanie nastane najskôr od mája, príp. až neskôr?
3. Ako hodnotíte opatrenia prijaté zo strany vlády? Čo by bolo podľa vás ešte potrebné urobiť?
Ing. Martin Bakoš PhD.
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ
Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.

„Projektanti nepotrebujú finančnú pomoc alebo peniaze zadarmo. Potrebujú robotu.“

1. Časť projektantov pracuje doma, časť zostala vo firme a nie nepodstatná časť si musela vybaviť OČR. Našťastie, naša IT štruktúra to umožňuje. Na druhej strane, situácia v našej oblasti je o to zložitejšia, že chýbajú nové zákazky týkajúce sa dopravnej infraštruktúry a nové vedenia štátnych investorov začínajú až teraz – v tejto zložitej situácii – pracovať na nových prioritách.

2. Situácia bude veľmi zložitá a jej dôsledkom budú nepopulárne opatrenia, ktoré sa dotknú mnohých firiem. Chcem apelovať na ministrov, ako aj na predstaviteľov štátnej a verejnej správy, že projektanti nepotrebujú finančnú pomoc alebo peniace zadarmo. My potrebujeme robotu, nové zákazky, aby sme pripravili novej vláde projekty, ktoré bude môcť využiť na rozbehnutie ďalších úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, bez čoho sa naštartovanie ekonomiky v blízkej budúcnosti nezaobíde.

3. Zo zdravotného hľadiska bolo urobené už všetko. A pozitívne výsledky tomu zodpovedajú. Teraz bude dôležité, ako sa bude postupne štartovať ekonomika. Nebude to jednoduché. Chápem, že riešiť separátne jednotlivé oblasti bude klásť na novú vládu zvýšené nároky. No ako som spomenul, my projektanti, resp. zástupcovia stavebného dozoru, nepotrebujeme vykryť stratené tržby finančnými injekciami. Potrebujeme iba plynulé pokračovanie v príprave nielen dopravnej infraštruktúry na Slovensku. A ešte niečo. Za životne dôležitú považujem určitú formu ochrany slovenského trhu, aby sa práca nevyvážala do okolitých štátov. Poučme sa z toho, ako to robia napríklad krajiny V4!

Cyril Pinault

Cyril Pinault
generálny riaditeľ
COLAS Slovakia, a. s.

„Dúfame, že vláda bude aj naďalej podporovať už rozbehnuté projekty v dopravnej infraštruktúre.“

1. Momentálne nepociťujeme negatívny dosah súčasnej situácie na našu spoločnosť alebo na postup stavebných prác na našich stavbách. Stále ideme v súlade s plánovaným rozpočtom na tento rok, aj čo sa týka očakávaní ohľadom obratu a príjmov.

Bezpečnosť našich zamestnancov je vždy prvoradá, takže sme okamžite zaviedli potrebné opatrenia na stavbách (rúška, dezinfekciu, rukavice atď.) a väčšina našich administratívnych zamestnancov pracuje z domu.

Zaznamenali sme mierne oneskorenie na niekoľkých našich stavbách pre meškajúce dodávky od našich podzhotoviteľov alebo z dôvodu nedostatku pracovníkov z iných krajín.

2. Postupne by sme chceli posunúť aj prácu v kanceláriách do „normálu“ alebo aspoň čo najbližšie k nemu, samozrejme, majúc neustále na pamäti bezpečnosť ľudí.

Čo sa týka tendrov a verejného obstarávania, všetko závisí od prebiehajúcich štátnych investícií a rovnako aj od toho, aká bude situácia v druhom polroku.

V súkromnom sektore evidujeme, že niektoré projekty už boli odsunuté a možno sa niektoré z nich aj zrušia, takže očakávame spomalenie aktivít aj tu.

3. Dúfame, že vláda bude aj naďalej podporovať už rozbehnuté projekty v dopravnej infraštruktúre. A očakávame, že sfinalizuje rozpočet pre ďalšie budúce investície. To všetko ovplyvní našu hlavnú stavebnú činnosť a aj našu schopnosť udržať si jej momentálnu úroveň a rytmus.

Uvidíme, ako vláda vyrieši realizáciu niektorých už ohlásených opatrení, medzi ktoré patrí aj skrátenie splatnosti faktúr alebo uvoľnenie týkajúce sa bankových záruk, čo by mohlo celkovo podporiť cashflow stavebných spoločností.

 

Ing. Karel Volf MBA

Ing. Karel Volf, MBA
obchodný riaditeľ
Metrostav a.s.

„Pociťujeme tu silno výpadok českých kapacít a uvítali by sme, aby v čo najkratšom čase vznikli pravidlá, podľa ktorých by bolo možné našich pracovníkov vrátiť na slovenské zákazky.“

1. Čo sa týka zákaziek v ČR, tu bol vplyv, našťastie, relatívne malý. Väčšina investorov svoje projekty nezastavila a my sme mohli pokračovať ďalej. Pociťujeme síce úbytok zahraničných pracovníkov vrátane tých zo Slovenska, ale to celé je čiastočne vyvážené enormným úsilím tuzemských firiem aj živnostníkov udržať si prácu a naplno pracovať na projektoch, kde to nebolo obmedzené.

Aby sme na stavbách vytvorili čo najbezpečnejšie podmienky na prácu, venovali sme nemálo energie a prostriedkov na obstaranie ochranných pomôcok a zavedenie preventívnych opatrení. Tu môžeme menovať napríklad zabezpečenie dostatočného množstva ochranných rúšok, účinnej dezinfekcie na individuálnu hygienu alebo priestorové dezinfikovanie interiérov, v ktorých sa stretávajú viaceré osoby. Svoju službu odvádzajú aj bezkontaktné teplomery, ktorých Metrostav nakúpil bezmála stovku, aby pomáhali pri odhaľovaní potenciálne rizikových osôb na pracoviskách.

Okrem týchto operatívnych opatrení sme vypracovali niekoľko vlastných metodík na správanie sa v tejto neľahkej dobe – napríklad pravidlá postupu pri zistení osoby podozrivej z nákazy, súbor preventívnych hygienických pravidiel na stavbách alebo rozšírenie štandardných módov evidencie dochádzky o stavy, ktoré môžu nastať v prípade karantény nariadenej lekárom alebo zamestnávateľom.

Zložitejšie situácie vznikali na projektoch v zahraničí, nevynímajúc pritom Slovenskú republiku. Výpadok českých kapacít tu silno pociťujeme a uvítali by sme, aby v čo najkratšom čase vznikli pravidlá, podľa ktorých by bolo možné našich pracovníkov vrátiť na slovenské zákazky. Radi by sme tu v akokoľvek prísnom režime pokračovali v práci.

2. Čo sa týka našich stavieb, dúfame, že minimálne udržíme súčasný stav. Situácia sa rýchlo mení a sami sme zvedaví, ako rýchlo dôjde k uvoľňovaniu súčasných obmedzení.

3. Na túto odpoveď je ešte skoro. Účinnosť opatrení sa ukáže až s väčším časovým odstupom.

sf
Foto: archív respondentov, Ing. Dušan Šelemba