Ako sa darí firmám zameraným na TZB počas koronakrízy?

Partneri sekcie:

Oslovili sme niekoľko firiem z odboru TZB s cieľom zistiť, ako sa im aktuálne darí a čo prežívajú. Všetkým sme položili tri zhodné otázky. Z odpovedí zaznieva pokoj, rozvaha a spolupatričnosť, čo je v súčasných nejasných dňoch veľmi pozitívne. Podotýkame, že odpovede odzrkadľujú stav tesne pred oznámením postupného uvoľňovania 20. apríla.

Produkty TZB uspokojujú základné potreby obyvateľstva a firmy to berú ako spoločenskú zodpovednosť.

1. Ako zasiahla súčasná situácia dosiaľ vašu spoločnosť a predmet jej podnikania? Aké opatrenia s tým spojené prijímate?
2. Aký ďalší vývoj očakávate, ak by sme počítali s tým, že väčšie uvoľňovanie nastane najskôr od mája, príp. až neskôr?
3. Ako hodnotíte opatrenia prijaté zo strany vlády? Čo by bolo podľa vás ešte potrebné urobiť?
Rastislav Ondrejmiška
Rastislav Ondrejmiška
obchodný riaditeľ
STIEBEL ELTRON Slovakia, s. r. o.

„Naše produkty uspokojujú základné potreby obyvateľstva, preto je o ne stále záujem.“

1. V STIEBEL ELTRON sa nám vďaka vysokej profesionalite a nasadeniu našich zamestnancov darí udržiavať všetky naše výrobné závody v nezmenenom režime, a to aj tu na Slovensku, konkrétne v Poprade. Naše produkty uspokojujú základné potreby obyvateľstva, preto je o ne stále záujem. Človek dokáže vynechať večeru s priateľmi v obľúbenej reštaurácii, ale teplo, teplá voda či čerstvý vzduch sú pre neho elementárnou potrebou. Vo výrobných závodoch sme dostatočne včas a rýchlo zaviedli prísne hygienické opatrenia na ochranu zamestnancov. Našim zákazníkom sme naďalej stopercentne k dispozícii, samozrejme, s dôrazom na online či telefonickú komunikáciu.

2. Predikovať ďalší vývoj je ťažké. STIEBEL ELTRON je rodinná firma, a tak vnímame aj naše záväzky k zamestnancom a k partnerom. Budeme robiť všetko preto, aby sme nemuseli prerušovať výrobu a kvalitne plnili naše obchodné zákazky. Veríme, že zodpovedným prístupom prispejeme k minimalizácii negatívnych vplyvov aktuálnej situácie na ekonomiku regiónu a hlavne na ľudí v ňom žijúcich.

3. Avizované opatrenia na podporu veľkých podnikov zo strany vlády vnímame pozitívne, hlavne „kurzarbeit“.

 

Ing. Miroslav Janda

Ing. Miroslav Janda
generálny riaditeľ
Viessmann Slovensko

„Som presvedčený, že z tejto situácie, v ktorej sa dnes nachádzame, vyjdeme všetci posilnení a s úplne novými skúsenosťami, a to nielen tými digitálnymi.“

1. Súčasná doba je pre všetkých obrovskou výzvou a spoločnosť Viessmann nie je výnimka. S ničím podobným sme sa doteraz nestretli a možno práve preto nás to núti sa ešte viac zomknúť a spoločne hľadať riešenia. Vo firme sme vkročili do tejto krízy od prvého dňa s tromi jasnými prioritami:

  1. ochrániť zdravie našich spolupracovníkov a obchodných partnerov,
  2. splniť si našu zodpovednosť voči spoločnosti a Slovenskej republike,
  3. plnohodnotne zachovať hospodársku činnosť a podporiť partnerskú štruktúru obchodných partnerov.

V realite to znamená toto:
Priorita č.1 : Ochrana zdravia našich spolupracovníkov a trhových partnerov
Viessmann Slovensko, ako aj celá skupina Viessmann Group včas prijali v zmysle svojich krízových plánov potrebné opatrenia nad rámec zákonných nariadení na ochranu zdravia všetkých spolupracovníkov, ako aj obchodných partnerov.
• Všetci zamestnanci boli vybavení ochrannými pomôckami a boli zavedené krízové hygienické plány a štandardy.
• Všetky oddelenia a časti firmy boli rozdelené na tímy, ktoré neprichádzajú spolu do kontaktu, čo umožňuje trvalé zabezpečenie všetkých procesov.
• Centrála spoločnosti Viessmann je síce uzavretá pre verejnosť, ale funguje v plnohodnotnej prevádzke na podporu celej odbytovej štruktúry.
• Naša logistika pracuje vzhľadom na svoj medzinárodný charakter v mimoriadnom režime, ale plnohodnotne zabezpečuje servis dodávok.

Priorita č. 2 : Splnenie si našej zodpovednosti voči spoločnosti a Slovenskej republike
Viessmann sa stará o zabezpečenie základných potrieb obyvateľstva, ktorými sú teplo, teplá voda či výroba elektrickej energie. Je našou povinnosťou, hlavne v týchto krízových časoch, prevziať spoločenskú zodpovednosť a zabezpečiť servis a dodávky našich zariadení. V uplynulých týždňoch sme realizovali množstvo zásahov ako v zdravotníckych zariadeniach, tak aj v priemysle, bytovom sektore či u obyvateľstva.

Priorita č. 3: Plnohodnotné zachovanie hospodárskej činnosti a podpora partnerskej štruktúry obchodných partnerov
Zabezpečenie plnohodnotnej hospodárskej činnosti v nových podmienkach a plnohodnotná podpora našich obchodných partnerov, investorov i koncových spotrebiteľov:
• Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme spracovali niekoľko na seba nadväzujúcich krízových plánov, ktoré postupne realizujeme.
• Odbytový tím pracuje síce prevažne z domu, ale vzhľadom na našu kvalitnú digitálnu štruktúru a podporu funguje bez obmedzení.
• Prevádzka nášho online objednávkového systému OBS, komplexná logistika a skladové hospodárstvo fungujú bez obmedzení.
• Servisný tím má plnú kapacitu, svoje činnosti a zásahy realizuje za jasne definovaných striktných hygienických podmienok – či už ide o opravy, údržbu, alebo uvádzanie do prevádzky.
• Naša Viessmann akadémia spustila sériu profesionálnych webinárov, ktoré prebiehajú 2× týždenne na rôzne témy až do konca mája. Súčasne sú webináre prístupné i offline na našich partnerských stránkach. Sú plne prístupné pre všetkých – ide o viac ako 4 000 našich partnerov. V zásade sme ešte nikdy neoslovili s ponukou vzdelávania taký široký okruh našich spolupracovníkov.

2. Táto mimoriadna situácia sa neskončí ani zajtra, ani o týždeň a asi ani o mesiac. A je extrémne dôležité, aby síce veľmi zodpovedne a pri dodržaní prísnych hygienických štandardov, ale predsa prebiehala normálna hospodárska činnosť. Vyrábame, plnohodnotne dodávame, vykonávame servis a podporujeme našich obchodných partnerov v ich každodennom podnikaní, ako aj vo využívaní a v prevádzke našich systémov. Som presvedčený, že z tejto situácie, v ktorej sa dnes nachádzame, vyjdeme všetci posilnení a s úplne novými skúsenosťami, a to nielen tými digitálnymi. Verím, že hodnoty ako solidárnosť, ohľaduplnosť a rešpekt voči všetkým ostatným ľuďom zostanú intenzívne a natrvalo v každom z nás…

3. Opatrenia majú dve roviny. Tá prvá sa týka úvodných opatrení v oblasti zdravotníctva, používania osobných ochranných pomôcok a zamedzenia masívneho sociálneho kontaktu. Vďaka opatreniam v tejto oblasti sa nám podarilo udržať počet infikovaných na marginálnej úrovni a udržať plne funkčný zdravotnícky systém. S týmito opatreniami sa viem plne identifikovať.

Čo sa týka následných ekonomických opatrení na podporu zasiahnutých podnikateľských subjektov, je dobré, že prišli pomerne skoro, ale žiaľ, všetci vieme, že ich rozsah je obmedzený reálnymi možnosťami nášho štátu. Pozitívnou informáciou pritom je aj rýchla možnosť siahnuť na nevyčerpané prostriedky z eurofondov.
V každom prípade najlepším a najefektívnejším opatrením bude čo najrýchlejší rozbeh ekonomiky a hlavne spotreby…

 

Emil Izakovič

Emil Izakovič
konateľ spoločnosti
ESM YZAMER, s. r. o.

„Opatrenia, ktoré prijíma vláda, považujem za potrebné, časom by som očakával uvoľnenie.“

1. Keďže máme podnikanie diverzifikované v troch oblastiach, situácia, ktorá tu je, pôsobí na každé oddelenie inak. V energetike začína byť problém s platením faktúr, dodávka tepla a TV je stabilizovaná.
Realizačné práce stále prebiehajú, no nové zákazky sa spomalili, niektoré sa aj zrušili alebo posunuli. Najväčší problém nastal v oblasti bytového sektoru, tam sa všetky aktivity posunuli.
V rámci opatrení som nariadil prácu z domu pri tých profesiách, kde to charakter práce umožňuje, ostatní pracovníci musia dodržiavať všetky nariadenia súvisiace s vírusom.

2. Predpokladám, že väčšie uvoľnenie nastane až v septembri, dovtedy by sa mal uvoľniť malý predaj a spustiť prevádzky, kde nie je vysoká koncentrácia ľudí.

3. Opatrenia, ktoré prijíma vláda, považujem za potrebné, časom by som očakával uvoľnenie. Na naštartovanie ekonomiky by som videl ako potrebnú výstavbu nájomných bytov, kde by sa už teraz mala robiť projektová príprava.

 

Ing. Ľubomír Belovič

Ing. Ľubomír Belovič
manažér obchodného oddelenia
KLIMAK, s. r. o.

„Za skupinu firiem KLIMAK by sme radi všetkých pozdravili a popriali veľa síl a zdravia, v zmysle nášho hesla Dobrý tím pre dobré prostredie buďme teraz všetci spoločne ako jeden tím!“

1. Dovolíme si tvrdiť, že na aktuálnu situáciu sme ako skupina firiem, ktorá sa zaoberá širokým portfóliom služieb, reagovali včas a hneď počas prvých dní od zavedenia vládnych opatrení. Prioritou je pre nás zdravie všetkých interných, ako aj externých zamestnancov. Tým, že pôsobíme v projektovom biznise, je práve každý jeden projekt špecifický aj bez aktuálnych okolností, preto nás obdobie pandémie ovplyvňuje podľa toho, ako sa zachová investor alebo zhotoviteľ konkrétneho projektu.

Sme radi, že väčšina stavieb ide v normálnom režime, len s požiadavkami na zvýšenú ochranu pracovníkov a dodržiavanie BOZP, no je prirodzené, že niektoré projekty sa mierne spomalili, respektíve predĺžil sa termín ich realizácie. Rovnako sa nám podarilo získať projekty, na ktorých sme už dlhšie pracovali, čo predstavuje pre tvorbu obratu a fungovanie spoločnosti prínos a poskytuje určitú istotu.

Na druhej strane pracujeme s veľkým množstvom dodávateľov, niektorí z nich majú výrobné závody v najviac zasiahnutých krajinách Európy, ako je napríklad Taliansko, preto sa ich dodávky výrazne obmedzili alebo aj úplne zastavili, no našťastie sa nám ich darí vzhľadom na široké portfólio pomerne dobre alternovať.

Okrem spomenutých opatrení priamo na stavbách sme zaviedli home office všetkým pracovníkom, ktorým to ich náplň práce umožňovala, už piaty týždeň komunikujeme z domu a funguje to bez problémov. Možno bude pre nás poučením sa zo súčasnej situácie aj aplikácia niektorých pracovných postupov práve do online priestoru, ale, samozrejme, že sociálny kontakt s partnermi je pre nás stále prioritný a radi by sme v ňom po upokojení situácie pokračovali aj naďalej.

2. Ďalší vývoj je veľmi ťažké predpovedať, keďže nie je len v našich rukách. No vzhľadom na vyššie spomenuté by sme pravdepodobne začali s otvorením predajných miest KlimaDoDomu a postupne nabiehali na pôvodný režim fungovania tímu v centrálnej budove a v ostatných pobočkách. Aj v súčasnosti si na dennej báze preverujeme stav jednotlivých projektov a dodávateľov, ktorý sa často mení zo dňa na deň, v tomto by sme preto určite pokračovali.

Postup a realizácia pripravovaných projektov bude veľmi záležať hlavne na tom, aký veľký ekonomický dosah bude mať pandémia, preto rovnako aj všetky tendre pravidelne preverujeme a aktualizujeme. Predpokladáme však, že v určitom segmente, napríklad v rezidenčných projektoch, môže dôjsť s odstupom času k dočasnému útlmu, pričom vieme, že práve tento segment je naviazaný aj na ostatné, ako sú úrady alebo obchody.

3. Zavedené opatrenia vnímame pozitívne a snažíme sa ich dodržiavať v maximálnej možnej miere. Sme radi, že sme sa všetci zachovali veľmi poctivo a s rešpektom, aj preto je vývoj v porovnaní s ostatnými krajinami vzhľadom na okolnosti priaznivý. Čo sa týka jednotlivých opatrení, v niektorých prípadoch nám chýbajú systémové kroky, prípadne priamo smerované opatrenia.

Napríklad v segmente stavebníctva nebolo dosiaľ vydané žiadne jednotné systémové nariadenie, ako presne postupovať, preto sme sa často museli prispôsobiť s opatreniami v rámci jednotlivých typov projektov. Samozrejme, uvedomujeme si, že ide pre všetkých vrátane vlády o novú skúsenosť a snažia sa urobiť v najlepšej viere maximum a nedá sa na 100 % vyhovieť naraz každému segmentu.

 

Pavol Jackuliak

Pavol Jackuliak
konateľ
FENIX Slovensko, s. r. o.

„Na naštartovanie, resp. zmiernenie dôsledkov krízy, by bolo vhodné zabezpečiť prevádzku škôl a škôlok pre deti do 12 rokov, keďže viaže najproduktívnejšiu populáciu obyvateľstva doma.“

1. Situácia okolo koronakrízy nás za mesiac marec a začiatok apríla zasiahla minimálne, tak sme nemuseli prijať žiadne špeciálne krízové opatrenia.

2. Vývoj krízy našu firmu zásadne na domácom trhu nezasiahol, ale v zahraničnom obchode na 100 %. Dá sa očakávať, že ak by sa rozsah vládnych opatrení v predajniach stavebnín minimalizoval, respektíve podmienil iba nosením rúšok, určite by sa stavebný ruch a vývoj v rezidenčných stavbách zásadne neobmedzil.

3. Myslím si, že počiatočné opatrenia boli zásadné a rozhodujúce pre vývoj pandémie u nás a smerovali k najohrozenejšej skupine obyvateľstva. Vo vzťahu k stavebníctvu, ktoré nevykazuje verejné ohrozenie, by však bolo vhodné obmedzenia zmierniť na nevyhnutnú mieru rizika. Mali by sa ponechať obmedzenia iba pre najrizikovejšie a ekonomicky neproduktívne skupiny, t. j. pre staršiu dôchodcovskú populáciu obyvateľstva a populáciu v rómskych osadách.

Na naštartovanie, resp. zmiernenie dôsledkov krízy by bolo vhodné zabezpečiť prevádzku škôl a škôlok pre deti do 12 rokov, keďže viaže najproduktívnejšiu populáciu obyvateľstva doma aj pre zatiaľ fungujúce odvetvia.

(sf)
Foto: archív respondentov