XXIII. Seminár Ivana POLIAČKA

D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
Zdroj: EUROVIA SK

Pozývame Vás na XXIII. Seminár Ivana POLIAČKA, ktorý organizuje Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave v spolupráci s odbornou sekciou Cestné staviteľstvo Slovenskej cestnej spoločnosti ZSVTS, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a so spoločnosťou Kongres STUDIO, spol. s r. o.

Toto tradičné odborné podujatie sa uskutoční v termíne od 21. do 23. novembra 2018 v hoteli GRAND Jasná, v Nízkych Tatrách. Ústrednou témou seminára je rozvoj cestnej infraštruktúry. Podujatie sa koná pri príležitosti 80. výročia založenia STU (SVŠT).

Záštitu nad seminárom na počesť významného pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve aj popredného funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzal dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Stanislav UNČÍK, PhD.

Zameranie a odborné témy v poradí už XXIII. Seminára Ivana POLIAČKA sú o cestnej infraštruktúre, jej plánovaní a tiež o jej realizácii v období náročných podmienok v cestnom staviteľstve.
Cestná a diaľničná sieť v dobre fungujúcej spoločnosti má veľký význam a vplyv na výkonnosť ekonomiky. Vieme, že na Slovensku preberá cestná infraštruktúra veľký podiel všetkých dopravných výkonov. Výzva na účasť a príspevky mala u odborníkov veľký ohlas, no mnoho príspevkov sa týkalo inovácií a nových technológií v cestnom staviteľstve. Je to pochopiteľné, pretože v súčasnosti sa rozširujú požiadavky na cestné stavebné materiály, technológie, úspory energií a opätovné použitie materiálov. V programe úvodu seminára však nemôžu chýbať základné témy o cestnej infraštruktúre v konfrontácii s požiadavkami na cestnú dopravu a tiež o úlohe dopravného inžinierstva a o význame dopravného modelu.

Prednášky na uvedené odborné témy sú zaradené do jednotlivých blokov podľa hlavných tém seminára.

A Cestná infraštruktúra a stav v cestnej doprave
Diaľnice, rýchlostné cesty I., II. a III. triedy – rozsah siete, projektové návrhové prvky, vývoj
v motorizácii, počty registrovaných vozidiel, poznatky zo sčítania dopravy, dopravné výkony, rozdiely v zaťažení úsekov.

B Dopravné inžinierstvo a cestná infraštruktúra
Dopravné inžinierstvo a jeho význam pri riešení rozvoja infraštruktúry, plánovanie a príprava rozširovania siete ciest a diaľnic, dopravný model (SR), dopravné inžinierstvo a jeho význam pri riešení rozvoja, štúdie realizovateľnosti.

C Inovácie v cestnom staviteľstve
Trendy vo vývoji konštrukcií vozoviek a cestných objektov, modifikované a nové cestné stavebné materiály, technologické postupy s cieľom úspor energií a ochrany životného prostredia, recyklovanie a opätovné použitie materiálov, inovácie, očakávaný vývoj.

Bližšie informácie na e-maile lukackova@kongres-studio.sk, resp. tel. +421 2 62410476 či mobile +421 908727642.

Zdroj: Kongres STUDIO