Partner sekcie:
  • Metrostav

Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina

image 100111 25 v1

V týchto dňoch začali práce na vypracovaní dokumentácie na ponuku pre stavbu diaľnice D1 Bratislava - Senec, 1. úsek Bratislava - Triblavina. Ide o dlho očakávanú rekonštrukciu existujúcej prevádzkovanej pôvodne 4-pruhovej diaľnice, dočasne skapacitnenej pridaním tretieho jazdného pruhu v každom smere. Predmetná dokumentácia na ponuku nadväzuje na už spracovanú dokumentáciu na stavebné povolenie.

Cieľom stavby je vybudovať kompletné plnohodnotné rozšírenie diaľnice D1 vrátane výmeny konštrukcie vozovky v úseku Bratislava – MÚK Triblavina. Zároveň zabezpečiť nevyhnutné dopravné prepojenie medzi diaľnicou D1 a diaľnicou D4, ktorá je v súčasnosti budovaná koncesionárom. Súčasťou predmetnej stavby bude okrem rozšírenia diaľnice aj vybudovanie križovatkových kolektorov od križovatky Vajnory po križovatku Ivanka sever a koordinácia s diaľnicou D4 v križovatke Ivanka.

Diaľnica je už od začiatku stavebnej úpravy (pod mostnom na ceste I/61) navrhnutá ako 6-pruhová z dôvodu budúceho výhľadového „skapacitnenia“ úseku D1 Mierová-Senecká. V úseku medzi križovatkami Vajnory a Ivanka Sever je diaľnica D1 riešená ako 6-pruh s dvoma 3-pruhovými prídavnými (priepletovými) pásmi – kolektormi, ktoré sú od D1 fyzicky oddelené cca 4 m širokým deliacim pásom. V priestore MÚK Ivanka Sever sú oba priepletové pásy napojené na diaľnicu D1 a na križovatkové vetvy. Pri križovaní so Šúrskym kanálom sa križovatkové vetvy MÚK Ivanka Sever postupne napoja na D1 tak, že po ich napojení na diaľnici D1 vznikne 8-pruh kategórie D41,0/120, so šírkou spevnenej krajnice 2,5 m, ktorý ďalej pokračuje smerom ku križovatke Triblavina. Celková dĺžka riešeného úseku je 3,638 km.

Na predmetnom úseku sa nachádza 18 mostných objektov (15 na diaľnici, 1 ponad diaľnicu a 2 mimo diaľnice), ktoré zabezpečujú križovanie diaľnice s existujúcimi komunikáciami, so železničnou traťou a s vodnými tokmi.

Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia strediska správy a údržby do funkčnej podoby kedy bude zabezpečovať obsluhu celej diaľnice D1 v úseku Bratislava – MÚK Blatné.
Ďalej sa na stavbe nachádzajú ostatné cestné objekty, objekty geotechnických konštrukcií, objekty protihlukových opatrení, objekty prekládok a úprav inžinierskych sietí, objekty úprav existujúcich tokov a iné stavebné objekty.

Vypracovanie dokumentácie zabezpečuje združenie projekčných spoločností pod názvom Združenie „D1 Bratislava – Senec“, reprezentované vedúcim členom združenia Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.. Ukončenie predmetnej dokumentácie je plánované v mesiaci 11/2018.