Partner sekcie:
  • Amberg
  • mmcite
  • Strabag

Betóny na mostné konštrukcie na stavbe D1 Hubová – Ivachnová

image 84773 25 v1

Diaľnica D1 predstavuje na Slovensku rozhodujúcu dopravnú komunikáciu, ktorá umožňuje rýchle a bezpečné prepojenie jednotlivých častí krajiny, ale aj významný medzinárodný tranzit. Jej kompletné dokončenie je preto kľúčové z hľadiska zabezpečenia trvalého ekonomického a sociálneho rastu dotknutých regiónov, ale aj celého Slovenska.

V súčasnosti prebieha na severnej časti realizácia troch úsekov, po dokončení ktorých by mala byť táto časť ukončená (s výnimkou posledného úseku Turany – Hubová). Jedným z práve realizovaných úsekov je aj úsek D1 Hubová – Ivachnová, ktorý významne odľahčí dopravné zaťaženie najmä v meste Ružomberok a okolitých obciach.

Stavba D1 Hubová – Ivachnová

Diaľničný úsek D1 Hubová – Ivachnová sa začína v križovatke Hubová, kde nadväzuje na pripravovaný úsek Turany – Hubová s plánovaným začiatkom realizácie v roku 2017. Úsek sa končí v križovatke Ivachnová, kde sa napája na už existujúci úsek Ivachnová – Liptovský Mikuláš. Celková dĺžka úseku je 15 272 m. Nachádza sa na ňom križovatka Likavka, ktorou sa zabezpečí prepojenie diaľnice na cestu I/59 smerom na Oravu a Ružomberok. Súčasťou úseku je aj veľké odpočívadlo Ivachnová, 22 mostov a tunel Čebrať. S výstavbou sa začalo v decembri 2013 a zmluvné ukončenie je naplánované na jún 2017.

Vzhľadom na pozastavenie realizácie tunela Čebrať z dôvodu nestabilného svahu pri západnom portáli tunela a hľadanie vhodného technického riešenia je však splnenie zmluvného termínu ukončenia výstavby nepravdepodobné. Zhotoviteľom úseku je združenie Čebrať v zložení OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK, a. s. Projektovú dokumentáciu stavby pripravila spoločnosť Dopravoprojekt, a. s. Dodávateľom betónov na betónové konštrukcie stavby je spoločnosť CRH (Slovensko) a.s. Spoločnosť BetónRacio, s. r. o., sa podieľa na tejto stavbe dodávaním prísad do betónov, ako aj skúšobnou činnosťou a technologickou podporou výroby betónov.

Obr. 1 Most na D1 v km 8,214 – 8,968 nad prírodným údolím (SO 213-00)

Obr. 1  Most na D1 v km 8,214 – 8,968 nad prírodným údolím (SO 213-00)

Navrhované betóny

Hlavné dodávky betónov do betónových konštrukcií zabezpečuje spoločnosť CRH (Slovensko) a.s. svojou betonárňou lokalizovanou v západnej časti mesta Ružomberok (časť Hrboltová) a betonárňou, ktorá sa nachádza severozápadne od obce Lisková. Pred samotnou realizáciou betónových konštrukcií sa na základe projektovej dokumentácie navrhli vhodné betóny. Ako vstupné materiály na výrobu betónov sa používajú: prírodné hutné ťažené kamenivo s frakciami 0/4, 4/8, 8/16 a 11/22 z lokality Lisková, cement triedy CEM I 42,5 R z produkcie CRH (Slovensko) a.s., výrobňa Rohožník, resp. Turňa nad Bodvou, voda z miestnych zdrojov a prísady do betónov z produkcie spoločnosti BetónRacio, s. r. o., Trnava.

Na zlepšenie spracovateľnosti čerstvého betónu sa používa vysokoúčinná plastifikačná prísada na báze polykarboxyléteru Berament® HT5621. Tento superplastifikátor tretej generácie bol špeciálne vyvinutý s ohľadom na špecifické požiadavky na betóny pri výstavbe úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Jednou z hlavných vlastností prísady Berament® HT5621 je výrazné zníženie množstva zámesovej vody, a teda aj zníženie vodného súčiniteľa, vďaka čomu majú betóny výborné mechanické charakteristiky a zároveň vysokú trvanlivosť pri súčasne optimalizovaných a efektívnych receptúrach.

Pri vývoji plastifikačnej prísady hrala významnú úlohu aj požiadavka na dostatočne dlhý čas spracovania čerstvého betónu. Výsledkom je prísada Berament® HT5621, ktorá dokáže zabezpečiť stabilnú spracovateľnosť čerstvého betónu počas minimálne 120 minút od zamiešania, pričom zmena (pokles) konzistencie sadnutím kužeľa čerstvého betónu je max. 40 mm pri stupni konzistencie S4. Na zvýšenie trvanlivosti mrazuvzdorných betónov sa používa navyše prevzdušňovacia prísada Berapor® R101.

Do betónových konštrukcií sa v rámci rea­lizovaného úseku štandardne dodávajú betóny s triedou pevnosti C 8/10 až C 45/55, pričom do konštrukcií mostov sa v najväčšej miere používajú betóny triedy C 30/37 a C 35/45, a to prevzdušnené aj neprevzdušnené – podľa požiadaviek na danú konštrukciu.

Obr. 2 Most na D1 v km 9,814 – 10,498 nad údolím (SO 214-00)

Obr. 2  Most na D1 v km 9,814 – 10,498 nad údolím (SO 214-00)

Realizácia

Keďže výstavba tunela Čebrať je v súčasnosti pozastavená, na danom úseku sa z hľadiska betónových konštrukcií vykonáva hlavná činnosť pri realizácií mostov. Celkovo sa tu realizuje 22 mostov, pričom 17 má železobetónovú nosnú konštrukciu, predovšetkým monolitickú. Jednotlivé mosty sa v súčasnosti nachádzajú v rôznych stupňoch rozostavanosti.

Spolu päť mostov má celkovú dĺžku nad 500 m, najdlhší z nich je most na D1 v km 8,214 – 8,968 s označením SO 213-00 s celkovou dĺžkou 756 m (ľavý aj pravý most) v katastrálnom území obce Likavka. Jeho nosnú konštrukciu tvorí predpätá monolitická konštrukcia, priamopásová, so štandardným rozpätím a dvojtrámovou, jednokomorovou konštrukciou. Most je navrhnutý ako pätnásťpoľový. Po dokončení bude preklenovať prírodné údolie, v ktorom sa nachádza aj potok a viaceré poľné cesty. Na obr. 1 vidieť pohľad na rozostavané piliere a časť mostovky mosta 213-00.

Druhým najdlhším mostom v rámci realizovaného úseku je most na D1 v km 9,814 – 10,498 s označením SO 214-00 s celkovou dĺžkou 694,78 m. Most sa nachádza v katastrálnom území obce Lisková. Nosnú konštrukciu mosta tvorí jednokomorová konštrukcia s premennou výškou. Ide o desaťpoľový most, ktorý vedie podobne ako most SO 213-00 ponad údolie, potok a poľné cesty. Rozostavaný most SO 214-00 je zobrazený na obr. 2.

Medzi kratšie, ale nemenej zaujímavé mosty, patrí aj most nad D1 v km 13,800 na ceste I/18 s označením SO 218-00, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Ivachnová. Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako monolitická spojitá z dodatočne predpätého betónu. Je to šesťpoľový most na pozemnej komunikácii. Na obr. 3 a 4 vidieť priebeh betonáže spriahajúcej železobetónovej dosky a pohľad na hornú časť mosta SO 218-00.

Obr. 3 Betonáž spriahajúcej dosky mosta nad D1 v km 13,800 na ceste I/18 (SO 218-00)

Obr. 3  Betonáž spriahajúcej dosky mosta nad D1 v km 13,800 na ceste I/18 (SO 218-00)

Záver

Dokončenie úseku D1 Hubová – Ivachnová zrýchli osobnú aj nákladnú dopravu v regióne západného Liptova a zároveň výrazne odľahčí miestne komunikácie od nadmerného dopravného zaťaženia. Vzhľadom na pomerne členitý terén treba na tomto úseku vybudovať až 22 mostov a tunel Čebrať. Použitím betónov s optimálnymi vlastnosťami možno zrealizovať betónové konštrukcie a v konečnom dôsledku aj celú stavbu v predpokladanom čase a kvalite pri súčasnom racionálnom využití zdrojov.

Termín ukončenia celého úseku sa však posúva až na rok 2020, keďže výstavba tunela Čebrať a ďalších technicky a technologicky nadväzujúcich objektov je v súčasnosti pre možné zosuvy pôdy a nestabilné geologické pomery pri severom portáli tunela pozastavená. Plánovaná zmena počíta oproti pôvodnému návrhu s predĺžením tunela Čebrať z pôvodnej dĺžky 2,026 km na 3,650 km. Pokračovanie výstavby tunela je naplánované na jar 2017.

Obr. 4 Pohľad na vrchnú časť mosta nad D1 v km 13,800 na ceste I/18 (SO 218-00)

Obr. 4  Pohľad na vrchnú časť mosta nad D1 v km 13,800 na ceste I/18 (SO 218-00)

TEXT: Ing. Matej Špak, PhD., Ing. Štefan Kráľ
FOTO: BetónRacio, s. r. o., CRH (Slovensko) a.s.

Matej Špak je technológ v spoločnosti BetónRacio, s. r. o., Štefan Kráľ je RMX regionálny manažér v spoločnosti CRH (Slovensko) a.s.

KategórieDiaľnice