asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Ako získať bezúročný úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu

29.03.2017

Rok 2017 nepriniesol v oblasti financovania štátnej podpory zo ŠFRB žiadne podstatné zmeny.

Pod vedením nového generálneho riaditeľa ŠFRB Ing. Juraja Kurňavku sa pripravuje novela zákona o ŠFRB, ktorá by mala rozšíriť účely podpory a modifikovať podmienky  na zjednodušenie žiadostí od roku 2018.
V roku 2017 sa fond naďalej zameriava predovšetkým na výstavbu nájomných bytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a na obnovu a zatepľovanie budov bytového fondu.


Novela zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorá je účinná od 1. januára 2016, vytvorila sieť bezpečnostných prvkov na maximálnu ochranu žiadateľa a zachovala všetky účely podpory s možnosťou kombinácie na získanie najvýhodnejších úverových podmienok. Globálnym aspektom poskytovania podpory zo ŠFRB je snaha o dosiahnutie energetického cieľa v zmysle stratégie Európa 2020.

Od 1. 1. 2016 sa požaduje ultranízkoenergetická úroveň výstavby pre všetky nové budovy, ktorá je daná hornou hranicou energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ; pre obnovované budovy táto požiadavka platí, ak je to technicky, ekonomicky a funkčne uskutočniteľné, potrebné je však dodržať minimálne kritériá v zmysle STN 73 0540-2:2012/Z1: 2016.

Podmienky na poskytovanie podpory zo ŠFRB v roku 2017 vychádzajú z nasledujúcich legislatívnych predpisov:

 • zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.,
 • vyhlášky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z.

Obnova

V rámci obnovy bytových domov môžu vlastníci bytov získať finančné prostriedky na modernizáciu alebo rekonštrukciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome, vybudovanie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome), odstránenie systémových porúch bytového domu a zateplenie bytového alebo rodinného domu.

Pod zateplením sa pritom rozumie významná obnova podľa zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov súvisiaca so zateplením obvodového a strešného plášťa, zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou otvorových konštrukcií.. Uvedené typy obnovy je možné riešiť samostatne alebo vo vzájomných kombináciách.

Rozdelenie obnovy na účely

A. modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (ďalej len modernizácia bytového domu):

a) výmena alebo modernizácia výťahu v bytovom dome
(maximálna výška úveru pri výmene výťahu je 50 000 eur na jeden výťah, úroková sadzba 0,5 %);
b) výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome
(maximálny limit úveru je 70 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 0,5 %);
c) stavebná úprava spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (zabezpečenie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa § 56 až 64 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie)
(maximálny limit úveru je 110 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1 %);
d) iná modernizácia bytového domu
(maximálny limit úveru je 90 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 2 %).

B. odstránenie systémovej poruchy bytového domu
(maximálny limit úveru je 70 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1%).

C. zateplenie bytovej budovy
(maximálny limit úveru je 85 €/m² zatepľovanej plochy pri bytovom aj rodinnom dome, úroková sadzba 1 %).

Kto môže žiadať o podporu?

Žiadateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba a môže požadovať finančné prostriedky na rozličné účely.

Fyzická osoba

Môže žiadať finančné prostriedky:

 • na zateplenie rodinného domu; fyzickou osobou sa rozumie občan členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území SR, vek min. 18 rokov, s vlastným príjmom z podnikania, zo závislej činnosti alebo príjemom podľa osobitného predpisu – štipendium, dávky dôchodkového poistenia atď.;
 • na modernizáciu bytového domu a zateplenie; fyzickou osobou sa v tomto prípade rozumie reštituent bytového domu.

Právnická osoba

Právnickou osobou sa rozumie:

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov;
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, zastúpení správcom;
 • obec, mesto;
 • samosprávny kraj;
 • iná právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.

V prípade spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov je potrebné predložiť čestné vyhlásenie predsedu spoločenstva, že spĺňa podmienky § 7c ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z. z. (účinného od 1. 7. 2016), resp. § 32e), ods. 1 zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov.

Na čo sa podpora poskytuje?

Prehľad druhov podpôr na obnovu bytovej budovy nájdete v tabuľke 1.

Výpočet úrokovej sadzby

Výška úrokovej sadzby sa určí takto:

 • ak sa na jednej stavbe budú zároveň realizovať dva z typov obnovy bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy;
 • ak sa na uvedenej stavbe budú zároveň realizovať tri a viac z typov obnovy, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa na stavbe budú zároveň realizovať minimálne tri z typov obnovy a jedným z nich bude výmena rozvodov alebo výťahov, žiadateľ získa úver s úrokovou sadzbou 0 %.

Čo treba priložiť k žiadosti

K žiadosti o finančné prostriedky zo ŠFRB nezabudnite určite priložiť:

 • zápisnicu zo schôdze vlastníkov;
 • stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu;
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu (pri zatepľovaní);
 • list vlastníctva bytového domu;
 • projektovú dokumentáciu (overenú v stavebnom konaní);
 • zmluvu so zhotoviteľom stavby a rozpočet;
 • potvrdenie o odbornom dozore investora.

Aké sú podmienky poskytnutia úveru na zateplenie

Na poskytnutie úveru na zateplenie je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

 • úspora potreby tepla na vykurovanie musí byť minimálne 35 %;
 • splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria podľa STN 73 0540-2:2012/Z1: 2016;
 • splnenie kritérií na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií podľa STN 73 0540-2:2012/Z1: 2016;
 • stavbu musí realizovať zhotoviteľ, ktorý má na tepelnoizolačný systém vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom;
 • je potrebné zabezpečiť na stavbe dohľad odborným technickým dozorom;
 • súčasťou projektového riešenia musia byť nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr. lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu, výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných otvorových výplní bytov);
 • v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že systémová porucha bola ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej odstránenie je súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy;
 • súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy musí byť aj vyregulovanie vykurovacej sústavy;
 • budova bola daná do užívania minimálne 10 rokov pred podaním žiadosti;
 • žiadateľ musí preukázať údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti;
 • žiadateľ sa v zmluve o poskytnutí úveru zaviaže poskytnúť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za päť ročných vyúčtovacích období nasledujúcich po dokončení zateplenia;
 • na obstaranie alebo zateplenie bytovej budovy nebola poskytnutá podpora z fondu alebo dotácia MDV SR.

Do obstarávacej ceny zateplenia a výmeny spoločných rozvodov sa môže započítať aj cena za vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla. V uvedenom prípade je potrebné predložiť k žiadosti o úver aj právoplatné stavebné povolenie na inštaláciu uvedených zariadení.

Čím môžete úver zabezpečiť?

Vybrané formy zabezpečenia úveru nájdete v tabuľke 2.

Postup pri podávaní žiadosti

Pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB má takúto postupnosť:

 • žiadateľ predloží písomnú žiadosť fondu prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu (MÚ) podľa miesta stavby v termíne od 15. 1. – 31. 10. príslušného kalendárneho roka;
 • žiadosť je po overení podkladov na MÚ do 10 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí, kde je automaticky vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB;
 • po overení pracovníkom MÚ je žiadosť odoslaná na ŠFRB;
 • ak má fond v rozpočte disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel, posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory; fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia žiadostí v zákonných lehotách;
 • ak žiadosť nespĺňa podmienky zákona, prípadne sú vyčerpané disponibilné finančné prostriedky na daný účel, fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť žiadateľovi bezodkladne;
 • v prípade poskytnutia podpory fond zašle žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí podpory do 30 dní odo dňa podpisu rozhodnutia;
 • po obojstrannom podpísaní úverovej zmluvy a zriadení záložného práva otvorí ŠFRB žiadateľovi účet v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, z ktorého sú financované faktúry za vykonané práce priamo na účet zhotoviteľa; každá faktúra je kontrolovaná stavebným dozorom, pracovníkom príslušného mestského úradu a odborom správy a riadenia úverov ŠFRB;
 • všetky vykonané práce musia byť v súlade s rozpočtom stavby, ktorý sa predložil k žiadosti; v prípade zmien, ku ktorým dochádza počas realizácie stavby, je potrebné písomne požiadať ŠFRB o odsúhlasenie každej zmeny prostredníctvom pracovníka mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.

V roku 2016 ukončil ŠFRB čerpanie štrukturálnych fondov v rámci projektu Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), ktorého cieľom bolo zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov. Vyčerpali sa všetky prostriedky v rámci operačných programov Bratislavský kraj (OPBK), regionálny operačný program pre regióny z mimobratislavských krajov (ROP), ako aj prostriedky operačného programu

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR).
V roku 2016 podporil ŠFRB obnovu 34 845 bytových jednotiek, celkovo počas svojej existencie podporil obnovu 230 430 bytov.
Všetky tlačivá, zoznamy a vzory príloh na podanie žiadosti v roku 2017 sú zverejnené na stránke www.sfrb.sk.

Prečo obnovovať?

Prečo by ste sa mali do obnovy pustiť? Dôvody sú takéto:

 • technicky a užívateľsky nevyhovujúci stav bytového fondu;
 • zanedbaná údržba, havarijné stavy;
 • ukončenie životnosti technických zariadení budov (výťahy, rozvody);
 • systémové poruchy;
 • vysoká spotreba energie;
 • znečisťovanie ovzdušia, skleníkové plyny.

Potenciál úspor, prínosy obnovy

Tieto úspory a prínosy môžete po obnove očakávať:

 • zníženie potreby energie na vykurovanie o 30 % až 70 %;
 • zníženie nákladov na bývanie;
 • predĺženie životnosti stavby o 25 až 30 rokov;
 • bezpečnosť a zvýšenie komfortu bývania;
 • nové architektonické stvárnenie budovy;
 • zvýšenie trhovej ceny nehnuteľnosti;
 • zníženie emisií CO2.

Výhody financovania obnovy zo ŠFRB

Toto sú výhody financovania obnovy z finančných prostriedkov poskytnutých ŠFRB:

 • výška úrokovej sadzby od 0 %;
 • garancia úroku počas celého splácania;
 • poplatok za zriadenie účtu: 0,00 €;
 • mesačný poplatok za vedenie účtu: 0,00 €;
 • kontrola realizácie, dodržiavanie technických noriem a postupov.

TEXT: Ing. Zuzana Petrášová, Štátny fond rozvoja bývania

Ilustračné foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 1/2017.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Global Finance
Mysleli ste si, že dostanete legitímneho poskytovateľa úverov, kde sa vám páči Reinvestovať dividendy po veľa? Chyť tento životný čas finančné Ponúknuť a dať svojmu podnikaniu, vzdelaniu, bývaniu a výstavbe výťahu.   $ 1.000 až $ 200.0000.000 s maximálne 30 rokov na úrovni 2%. Záujem. Vážení žiadatelia, Ak máte záujem nás prosím kontaktujte na: globalfiinancecompany@gmail.com Pani Kristella Kalnina (MD). Pôžičky / Finančné Poskytovatelia. © 2017.
Odpovedať | 17.05.2017, 10:57

Ďalšie z JAGA GROUP