Bratislava, Petržalka

Prvý balík zmien územného plánu Bratislavy umožní výstavbu tisícok bytov

Mesto urobilo významný krok v napĺňaní svojej bytovej politiky a v príprave podmienok aj na výstavbu nájomného bývania, ktoré nutne potrebuje. Mestskí poslanci schválili 29. júna pilotný balík zmien v územnom pláne, ktoré umožnia výstavbu aj nájomného bývania v mestských častiach Petržalka, Dúbravka, Rača a Ružinov.

Tento krok ostal v tieni rokovania o vysporiadaní finančných záväzkov medzi mestom a spoločnosťou WOAL, ktoré sa týkalo existencie objektu Planetária v lokalite bývalého Parku kultúry a oddychu na dunajskom nábreží.

Ide o zmeny funkčného využitia a priestorového usporiadania plôch, ktoré sú vhodné na umiestnenie bývania. Podkladom na zmeny a doplnky územného plánu č. 8 bola Urbanistická štúdia nájomného bývania na území Bratislavy, ktorá prešla riadnym prerokovaním. Tieto zmeny predložilo mesto do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v druhej polovici apríla 2022 a proces sa skončil začiatkom apríla 2024.

Plánovaná výstavba nájomného bývania na Muchovom námestí v Bratislave.
Plánovaná výstavba nájomného bývania na Muchovom námestí v Bratislave. | Zdroj: mesto Bratislava

Podpísali zmluvy s developermi

Mesto pristúpilo k zásadným zmenám v prospech bývania po 12 rokoch. „Vytvoril sa predpoklad na výstavbu takmer 3 000 nových bytov pre potreby mesta a pre komerčný trh,“ povedala pre ASB bratislavská viceprimátorka Lenka Antalová Plavuchová s tým, že zmeny v prospech bývania budú platiť pre sedem mestských pozemkov a šesť pozemkov vo vlastníctve developerských spoločností.

Zmluvy podpísal magistrát s piatimi podnikateľskými subjektmi. Plavuchová dodala, že „vďaka tomuto schválenému balíku máme aj dôveru súkromného sektora a nastavili sme pravidlá spolupráce s developermi. Verím, že budeme takto pokračovať aj v ďalšej výzve“.

Mestský architekt Juraj Šujan v rozprave k návrhu zmien a doplnkov v súvislosti s pozemkami developerov povedal, že mesto získa do svojho vlastníctva podiel z navýšenej podlažnej bytovej plochy vo forme nájomných bytov do svojho vlastníctva. Všetky pozemky, ktoré boli zaradené do balíka zmien, mali rozvojové kódy, nešlo teda o plochy zelene alebo športu.

Podľa Jána Mazúra, riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý spolupracoval na urbanistickej štúdii, by mesto zmluvnou spoluprácou s developermi malo získať 140 až 150 nájomných bytov.

Mestské nájomné byty na Žitavskej ulici v Bratislave
Mestské nájomné byty na Žitavskej ulici v Bratislave | Zdroj: Superatelier

Revitalizácia objektov na Bazovej ulici

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa územný plán Bratislavy, vstúpi do platnosti v novembri tohto roka. Po tomto dátume mesto oznámi, v ktorých lokalitách pripravuje výstavby nájomného bývania v najbližšom čase.

„Aktuálne zvažujeme v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy revitalizáciu objektov na Bazovej ulici na mestskom pozemku s približne stovkou bytov,“ spresnila viceprimátorka. Mesto vedie diskusiu aj s jedným z vlastníkov pozemku v lokalite Zlaté piesky o možnosti spolupráce a spôsobe, aký prístup zvoliť v situácii, keď je pozemok určený na šport a rekreáciu.

 

Bývanie bude možné aj na nevyužitých územných rezervách pre dopravu

Poslanci schválili tiež ďalšie návrhy materiálov, ktoré sa týkali nájomného bývania. Aktualizovali metodiku zmien územného plánu v prospech bývania na základe skúseností z prvej výzvy vyhlásenej od januára do apríla 2022.

Vhodným územím pre obytnú funkciu budú aj nevyužívané plochy rezerv dopravy s kódom funkcie č. 701, 702 a 703 (701 – plochy zariadení mestskej hromadnej dopravy a autobusovej hromadnej dopravy; 702 – plochy zariadení železničnej dopravy; 703 – plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy).

„Do minuloročnej výzvy bolo prihlásených niekoľko naozaj dobrých lokalít pre rozvoj bývania, ktoré boli, žiaľ, zaradené v rezervách dopravy. V predchádzajúcej metodike boli tieto rezervy vylúčené. Bol to jeden z podnetov od vylúčených žiadateľov, aby sme to takto upravili,“ priblížila prvú príčinu zmien viceprimátorka Plavuchová. Druhou príčinou je, že v meste je veľa plôch pre dopravnú rezervu, ktoré už nie sú potrebné vzhľadom na moderné technológie.

Funkčné plochy s kódom 704 – rezerva zariadení dopravy a 705 – zariadenia diaľničnej siete ostávajú vylúčenými lokalitami, pre ktoré nie je vhodné overovať zmenu funkčného využitia vzhľadom na ich špecifický režim a požiadavky, ktoré vyplývajú z osobitných právnych predpisov.

Po schválení metodiky vzalo mestské zastupiteľstvo na vedomie informáciu o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu práve na nevyužívané plochy rezerv dopravy v prospech zvýšenia dostupnosti bývania.