Havarijný stav potrubných rozvodov – čo ďalej?

image 92314 25 v1

Pred výmenou potrubí bytového domu by ste mali nechať vypracovať posudok aktuálneho stavu. Vlastnosti a realizáciu jednotlivých typov potrubí upravujú platné právne a technické predpisy. Zároveň netreba zabudnúť aj na ich izolovanie.

Na základe požiadavky spoločenstva vlastníkov bytov sa vykonalo posúdenie vnútorných potrubných rozvodov studenej a teplej vody, cirkulácie teplej vody, kanalizácie a plynovodného potrubia ako plynového odberného zariadenia.

Charakteristika stavby

Bytový dom: 12. sekcií
Počet nadzemných podlaží: 8
Počet bytových jednotiek:    267
Kolaudácia: v roku 1967

Súčasný stav potrubných rozvodov

Potrubné rozvody sú pôvodné z roku 1967, výnimkou sú rozvody vody, ktoré sa v bytovom dome obnovili v roku 1989.

Materiál a izolácie rozvodov sú takéto:

 • studená voda (SV) – oceľové pozinkované, tepelná izolácia z minerálnej vlny;
 • teplá voda (TV) a cirkulácia TV – oceľové pozinkované, tepelná izolácia z minerálnej vlny;
 • zvislé odpadové kanalizačné potrubia (K) – azbestocementové;
 • vnútorný plynovod (P – zvislé časti) – oceľ čierna, žltý náter.

Ležatý rozvod vnútorných potrubí je sústredený v spoločnej časti domu – v suteréne približne 1 m pod stropnou konštrukciou. Zároveň s ležatým rozvodom vnútorných potrubí je vedený aj ležatý rozvod ústredného vykurovania (ÚK). Ležatý rozvod kanalizácie, teda zvodové potrubie, je umiestnený v základovej konštrukcii.

Stav vodovodného ležatého potrubia:

 • potrubia studenej a teplej vody sú značne skorodované;
 • tepelná izolácia z minerálnej vlny je nevyhovujúca z hľadiska svojej hrúbky a vyhotovenia, na niektorých miestach úplne chýba;
 • armatúry na potrubiach sú skorodované, a tým sa výrazne znižuje ich funkčnosť;
 • vnútorný prierez potrubí je inkrustovaný (obr. 1), tým dochádza k zníženiu prietoku vody a ku kontaminácii mechanickými a chemickými nečistotami s možným ohrozením vzniku baktérií;
 • nesprávne zapojené vodomery – chýba spätná klapka, filter pred vodomerom je osadený v opačnej polohe;
 • nevyhovujúce uloženie potrubia.

Obr. 1 Inkrustácia vodovodného potrubia

Obr. 1 Inkrustácia vodovodného potrubia

Stav vodovodného stúpacieho potrubia:

 • priestup zvislých potrubí nevyhovuje z požiarneho hľadiska;
 • korózia, inkrustácia a nevyhovujúca tepelná izolácia potrubí;
 • nesprávne zapojenie bytových vodomerov v šachtách;
 • poškodenie uzatváracích armatúr pred vodomermi.

Stav kanalizačného potrubia:

 • zvislé odpadové potrubia sú z absolútne nevyhovujúceho, v súčasnosti zakázaného materiálu;
 • po havarijných stavoch je vykonaná čiastočná výmena úsekov potrubia, čo ešte zvyšuje riziko ďalšej havárie, najmä pri zásahu do azbestocementového materiálu, ktorý má za roky používania tendenciu drobiť sa, teda ubúda z hrúbky steny potrubia, vysoké riziko presakovania splaškovej vody (časť potrubí je zatečená);
 • priestup zvislých potrubí nevyhovuje z požiarneho hľadiska (obr. 2);
 • na niektorých odpadových potrubiach sú dokonca tri druhy materiálu (PE, liatina, azbestocement), čo má za následok presakovanie splaškov cez netesnosti spojov (obr. 3);
 • nevyhovujúce svetlosti nového potrubia pri havarijnej výmene.

Obr. 2 Nevyhovujúci priestup kanalizačného potrubia stropnou konštrukciou
Obr. 2 Nevyhovujúci priestup kanalizačného potrubia stropnou konštrukciou

Obr. 3 Použitie rôznych druhov materiálu na odpadovom potrubí
Obr. 3 Použitie rôznych druhov materiálu na odpadovom potrubí

Stav plynovodného potrubia:

 • korózia potrubia – nedostatočná protikorózna ochrana, chýbajú dve vrstvy emailového náteru;
 • priestupy cez stavebné konštrukcie nie sú v zmysle technických pravidiel platných pre plyn;
 • nedostatočná dimenzia oceľových chráničiek pri priestupoch;
 • priestup zvislých potrubí nevyhovuje z požiarneho hľadiska a aj z hľadiska umiestnenia chráničky;
 • osadenie plynomerov bez rozperky;
 • uzatváracia armatúra má byť pred aj za plynomerom.

Stav potrubia ústredného vykurovania

 • potrubia prívodnej a vratnej vykurovacej vody sú oceľové;
 • izolácia potrubí je nevyhovujúca a nesúvislá, preto dochádza k tepelným stratám (obr. 4);
 • uzatváracie armatúry sú zastarané, môže byť ovplyvnená ich funkčnosť;
 • potrubie je skorodované.

Obr. 4 Poškodená tepelná izolácia potrubia ústredného kúrenia

Obr. 4 Poškodená tepelná izolácia potrubia ústredného kúrenia

Odporúčanie

V rámci obnovy, resp. výmeny potrubí je potrebné dodržať všetky v súčasnosti platné právne predpisy. Doteraz použité materiály by sa mali nahradiť progresívnymi.

Obnova potrubných rozvodov vody

Pri výbere materiálu je dôležité zvážiť jeho kvalitu a životnosť. Podľa STN EN 806-2 je požadovaná životnosť rozvodov zdravotnotechnických inštalácií 50 rokov.
Odporúča sa použiť nasledujúce druhy materiálov:

 • nehrdzavejúca oceľ,
 • viacvrstvové PE-X (polyetylén), PB (polybutén – je potrebné vyjadrenie špecialistu požiarnej ochrany pri prechodoch potrubí cez požiarne úseky);
 • medené (nie na rozvody teplej vody);
 • pozinkovaná oceľ (nie na rozvody teplej vody, pretože v nej nefunguje katodická ochrana zinku, čo spôsobuje bodovú koróziu).

Pozinkovaná oceľ sa odporúča iba na rozvody vody na hasenie.
Pri výbere potrubných materiálov na rozvod vody podľa STN EN 806-2 sa musí brať do úvahy:

 • vplyv kvality vody na potrubie a naopak;
 • vibrácie, namáhanie a vplyv sadania potrubia;
 • vnútorný tlak vody;
 • vnútorná a vonkajšia teplota;
 • vnútorná a vonkajšia korózia;
 • kompatibilita rozdielnych materiálov;
 • starnutie, únava materiálu, životnosť (predpísaná normou – 50 rokov);
 • vodotesnosť počas životnosti.

Potrebné je vykonať tieto opatrenia, aby sa zaručila požadovaná 50-ročná životnosť rozvodu vody, najmä teplej vody:

 • overiť kvalitu používanej vody a na základe rozboru vzoriek navrhnúť vhodnú pasiváciu potrubia (vytvorenie ochranného povlaku na zinkovej vrstve);
 • na prívode studenej vody do budovy navrhnúť jemný filter;
 • vykonať presný návrh dimenzií (autorizovaným projektantom) s vylúčením úsekov so stagnujúcou teplou vodou;
 • navrhnúť optimálny objem zásobníka na ohrev vody s odstredivým separátorom splodín železa pri zásobníku;
 • navrhnúť zariadenie proti legionelám.

Z toho vyplýva, že použitie oceľových pozinkovaných rúr je investične aj prevádzkovo náročnejšie ako použitie kvalitnejších, progresívnych materiálov.
Ochranou pitnej vody pred znečistením sa zaoberá norma STN EN 1717. Pri návrhu novej potrubnej siete je potrebné požiadavky tejto normy zohľadniť zároveň s požiadavkami STN 73 6655: 2008.

Izolácie potrubí rozvodov vody

Technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody ustanovuje vyhláška MH SR č. 282/2012 Z. z. Vyhláška ustanovuje minimálnu hrúbku tepelnej izolácie rozvodov teplej vody v budovách pre tepelneizolačný materiál so súčiniteľom  tepelnej vodivosti 0,035 W/(m . K) pri teplote 0 °C a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Vyhláška nepredpisuje hrúbku tepelnej izolácie zamedzujúcej vzniku kondenzácie vodnej pary, predovšetkým pre rozvody studenej vody, ktoré je tiež potrebné ochrániť tepelnoizolačnou vrstvou.

Vnútorná kanalizácia

Návrh potrubnej kanalizácie v budovách upravuje STN 73 6760: 2009.
Progresívnym materiálom pri výmene kanalizačného potrubia sú plasty. Plastové rozvody majú lepšie hydraulické vlastnosti, nepodliehajú korózii a inkrustácii. Ich životnosť garantuje konkrétny výrobca.

Do kategórie plastov vhodných na kanalizačné potrubia patrí:

 • PVC (polyvinylchlorid) – vhodný iba na vnútornú kanalizáciu, hrúbka steny závisí od tlakových pomerov systémov, spája sa lepením alebo hrdlovým spojom;
 • PVC-C (chlórovaný PVC) – má lepšiu tepelnú odolnosť a mechanické vlastnosti, použitie do teploty 90 °C, spájanie lepením alebo mechanickými spojkami, nevýhodou je problematická likvidácia;
 • PE (polyetylén) – vyrába sa z etylénu pôsobením vysokého tlaku, do výroby sa odporúča PE-HD (High Density – vysoká hutnosť), spájanie zváraním alebo mechanickými spojkami;
 • PB (polybutén) – dobré mechanické vlastnosti, nízka rozťažnosť, spájanie zváraním alebo mechanicky spojkami;
 • ABS (akrylonitrilbutadiénstyrén) – použitie výlučne na potrubia kanalizácie, spájanie lepením, hrdlovými alebo závitovými spojmi.

Plynovodné potrubie

Pri montáži plynovodných potrubí do tlaku 5 bar vedených v budovách sa aplikujú ustanovenia STN EN 1775, ktorá umožňuje aj použitie viacvrstvových rúr na vnútorný rozvod v bytových domoch. Podrobnejšie požiadavky určuje TPP 704 01 (technické pravidlo plynu).

Potrubie vnútorného plynovodu sa môže zhotoviť z nasledujúcich materiálov:

 • oceľové rúrky – potrebná ochrana proti korózii náterom a zabezpečenie priestupov chráničkami z ocele (TPP 704 01);
 • medené rúrky – oproti oceľovému potrubie majú menší priemer a tým aj porovnateľnú cenu, výhodou je ľahká montáž, spájanie lisovaním (TPP 700 01);
 • viacvrstvové rúrky PEX-AL-PEX (sieťovaný polyetylén s vrstvami hliníka) – progresívny materiál, nepotrebuje protikoróznu ochranu, minimálny počet spojov, jednoduchá montáž, povinné zabezpečenie proti úniku plynu pri požiaroch;
 • systém Cats z nehrdzavejúcej ocele – potrubie z kvalitnej vlnovcovej ušľachtilej ocele, spájanie spájkovanými a privarovanými koncovkami má výhodu tesných a nerozoberateľných spojov (TPP 704 04).

Protipožiarne zabezpečenie inštalácií

Neoddeliteľnou súčasťou realizácie výmeny potrubných rozvodov je riešenie protipožiarnych opatrení pri priestupoch v stavebných konštrukciách. Základné legislatívne požiadavky vyplývajú z vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., podľa ktorej musia byť všetky priestupy utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými rozvody prechádzajú. Pri výmene rozvodov v budovách postavených do roku 1977 a kolaudovaných do roku 1981 platia požiadavky STN 73 0834: 2010: Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb.

Zhrnutie opatrení

Na základe podkladov a uvedených skutočností sa v danom bytovom dome jednoznačne odporúča výmena ležatých aj zvislých potrubí studenej vody, teplej vody a cirkulácie TV, plynu a kanalizácie. Taktiež je veľmi dôležitá výmena tepelnej izolácie potrubí studenej vody, teplej vody a cirkulácie teplej vody s dodržaním potrebnej hrúbky a kvality materiálu.

V prípade potrubí vykurovania je potrebné minimálne vymeniť existujúcu tepelnú izoláciu za tepelnú izoláciu z progresívnych materiálov a taktiež nahradiť uzatváracie armatúry.
Existujúce materiály všetkých potrubných rozvodov sú technicky aj morálne po životnosti. Súčasný stav je na hranici havarijného stavu.

Literatúra:
1. STN EN 806-2: 2005: Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 2: Navrhovanie.
2. STN EN 1717: 2002: Ochrana pitnej vody pred znečistením vo vnútornom vodovode a všeobecné požiadavky na zabezpečovacie zariadenia na zamedzenie znečistenia pri spätnom prúdení.
3. STN EN 73 6655: 2008: Výpočet vodovodov v budovách.
4. STN 73 6760: 2009: Kanalizácia v budovách.
5. TPP 700 01 – Nové technické pravidlo plyn.
6. STN 73 0834: 2010: Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb.
7. Projektová prax autorky

TEXT: Ing. Kamila Víchová, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava, Katedra technických zariadení budov
FOTO: archív autorky

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 2/2017.