Akreditované štúdium správy bytového fondu

Akreditované štúdium správy bytového fondu

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka aj v letnom semestri akademického roka 2017/2018 akreditované ďalšie vzdelávanie správa bytového fondu. Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.

Štúdium je určené pre správcov bytových domov. Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné na odborný výkon správy bytových domov v oblasti správy a údržby bytových domov a údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v bytovom dome nainštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.). Osvojí si praktické zručnosti z oblasti administratívy a zabezpečenia správy bytových domov a vedomosti z finančného manažmentu pri správe bytových domov.

Akreditované štúdium je v nadväznosti na vyhlášku č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov členené do nasledujúcich sekcií:
1. právo a legislatíva,
2. administratívne zabezpečenie správy,
3. odborné a technické zabezpečenie správy,
4. finančný manažment a hospodárenie,
5. facility management,
6. energetické aspekty správy budov,
7. poruchy, opravy a rekonštrukcie budov,
8. stavebné úpravy.

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania správy bytového fondu, ktoré je potrebné na získanie odbornej spôsobilosti na zapísanie správcu do zoznamu v zmysle zákona.

Pravdepodobný začiatok: október 2018
Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Miesto konania: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava

Informácie: viera.somorova@stuba.sk, mobil: 0904 639 12

Ilustračné foto: Dano Veselský

Komentáre