Vzdelávanie vo facility managemente na Slovensku a v zahraničí

Facility management sa vo svete aplikuje dlhšie obdobie, ako je vek dospelého človeka. Správne sa preto v motte konštatuje, že profesia facility manažér je už dospelom veku. Úmerne s „dospievaním“ profesie facility manažéra však rastú aj požiadavky na jeho kvalifikáciu a vedomosti. O profesii facility manažéra v dospelom veku určite môžeme hovoriť v krajinách Európskej únie, ale najmä v „kolíske“ facility managementu – v USA, kde sa facility management uplatňuje už viac rokov. V tzv. postkomunistických štátoch možno túto profesiu prirovnať ku školákovi. Požiadavka vzdelávania má nesporne prioritné postavenie u nášho „školáka“, kde jeho skúsenosti nie sú také rozsiahle, ako u „dospeláka“.


Aktuálnosť facility managementu
Facility management predstavuje modernú metódu riadenia podporných činností v organizácii, ktorých významnou zložkou je aj správa budov. V súčasnej dobe, keď pozornosť manažmentu je sústredená na maximálnu efektívnosť základnej činnosti (predmetu podnikania) s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti na vybratom segmente trhu, je uplatnenie facility managementu v organizácii nanajvýš aktuálne.

Cieľom organizácie, ktorá sa rozhodla zabezpečovať vybraté podporné činnosti (napr. správu budov) outsourcingom, je optimalizácia prevádzkových nákladov, ako aj skvalitnenie poskytovaných služieb. Podmieňujúcim faktorom na splnenie týchto očakávaní je kvalifikovanosť pracovníkov, ktorí tieto služby vykonávajú – facility manažérov.

Facility manažéri by mali byť technicky zameraní odborníci s vedomosťami z oblasti manažmentu a stavebnej ekonomiky. Dobrý facility manažér je ten, ktorý má predovšetkým bohaté skúsenosti z praxe, ale aj nadobúda viac informácií o facility managemente vzdelávaním. Alebo opačne?

Na viacerých odborných fórach, ale i pri osobných stretnutiach sa stretávam s požiadavkou poskytovateľov služieb facility managementu „dodávať“ do praxe facility manažérov, ktorí by mali také požadované vedomosti, aby po nástupe do praxe vedeli po získaní potrebnej praxe „fungovať“ ako kvalifikovaní facility manažéri. Vznikli a vznikajú organizácie, ktoré v rámci celoživotného vzdelávania v oblasti facility managementu ponúkajú rozličné kurzy pre verejnosť a individuálny rozvoj jednotlivcov.

Mala by to byť však úloha vzdelávania predovšetkým na stredných a vysokých školách. Platil by tu teda obrátený model, t. j. absolventi – facility manažéri s teoretickými vedomosťami  – by sa po získaní skúseností v praxi stali vysoko kvalifikovanými odborníkmi v oblasti facility managementu. Možno teda konštatovať, že úmerne tomu, ako facility management na Slovensku postupne preniká do povedomia najmä odbornej verejnosti, narastá aj dopyt po vzdelávaní v tejto oblasti.

Slovensko
Aká je situácia vo vzdelávaní v oblasti facility managementu na Slovensku? Odpoveď na otázku dáva nasledujúci stručný prehľad o vzdelávaní nielen u nás, ale aj v susedných štátoch, ako i v krajinách s dlhodobo fungujúcim facility managementom.

Prvou vysokou školou na Slovensku, kde bol v roku 2004 zaradený facility management ako voliteľný predmet do študijného programu, je Stavebná fakulta STU v Bratislave. Od tohto roku študenti pravidelne vypracovávali diplomové práce, v ktorých riešili aplikáciu facility managementu v stavebných objektoch. V rámci partnerských vzťahov s University of applied sciences v Kufsteine v Rakúsku na základe výmenného programu SOCRATES viacerí študenti tu absolvovali jednosemestrálne štúdium so zameraním na facility management. Mnohí z nich sa stali úspešnými facility manažérmi.

Na Stavebnej fakulte STU sa v rôznych študijných programoch inžinierskeho stupňa vyučujú predmety, úzko súvisiace s facility managementom (Energetický audit budov, Prevádzka a údržba budov atď.). Podľa prof. Dušana Petráša je pre vzdelávanie vo facility managemente potrebné integrovať tieto čiastkové disciplíny pod „jednu strechu“ študijného programu. Malo by sa to diať etapovite a zatiaľ ponúknuť program postgraduálneho štúdia pre absolventov  fakulty, ktorí túto činnosť už v praxi vykonávajú.

Ďalšou fakultou na Slovensku, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti facility managementu je Stavebná fakulta TU Košice. Fakulta v rámci programu Leonardo da Vinci v rokoch 2005 a 2006 uskutočnila odborné a výukové školenia pre pracovníkov, ktorí vykonávajú prevádzku a údržbu budov. Bol to program vzdelávania, ktorý bol realizovaný v spolupráci s partnerskými organizáciami z Holandska, Írska, Talianska, Maďarska. Absolventi získali osvedčenia ako Manažér prevádzky budov a Technik prevádzky, údržby a užívania budov.

V súčasnosti fakulta pripravila akreditáciu študijného programu, do ktorého zaradila predmet manažment prevádzky budov, ktorý v podstate predstavuje časť facility managementu.

Česká republika
V susednej Českej republike je tento rok pre facility management jubilejný. Pred 10 rokmi vznikla profesijná organizácia IFMA CZ ako oficiálna inštitúcia facility manažérov. V aplikácii facility managementu je Česká republika v porovnaní so Slovenskou republikou minimálne o 4 až 5 rokov vpredu.

Prvou lastovičkou z vysokých škôl, ktorá v roku 2007 začala s výukou facility managementu na stupni bakalárskeho štúdia, bola Fakulta stavebná VŠB v Ostrave. Facility management je zaradený do študijného programu stavebné inžinierstvo ako odbor pod názvom správa majetku a prevádzka budov. Prví absolventi zložili štátnu záverečnú skúšku v roku 2007.

Ďalšou vysokou školou v Čechách, ktorá v uplynulom roku naštartovala nový študijný odbor, kde facility management tvorí jeden z predmetov, je Fakulta stavebná ČVUT v Prahe. V rámci študijného programu stavebné inžinierstvo bol akreditovaný študijný odbor príprava, realizácia a prevádzka stavieb. Ide o 4-ročný bakalársky a 1,5-ročný magisterský (u nás inžiniersky) študijný odbor, ktorý bol otvorený v uplynulom roku.

Cieľom odboru je okrem iného zoznámiť študentov s odborom riadenia prevádzky budov, resp. riadenia podporných procesov v spoločnostiach s dôrazom na prevádzku objektu. Zaujímavosťou navrhovaného odboru je spolupráca so stavebnou praxou.

Európa a USA
Dobrou správou pre spoluprácu v oblasti vzdelávania facility managementu je, že pojem facility management nie je neznámy ani vo východnej časti Európy. V Litve sú dve univerzity technického zamerania, ktoré majú vo svojich učebných osnovách facility management. Facility mangement sa vyučuje na Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Lithuanian vo Viľňuse. Ďalšou univerzitou, ktorá má v študijnom programe výuku facility managementu, je Kauno technologijos Unversitetas Lithuanian v Kaunase. Tu na fakulte stavebnej a architektúry je akreditovaný magisterský študijný program facility management. Štúdium je štvorsemestrálne.

V Európe je Veľká Británia jedným z prvých európskych štátov, kde bol facility management aplikovaný. Už v roku 1993 bol založený Britský inštitút pre facility management. Poskytuje informácie, vzdelávanie, školenia a systémové služby pre viac ako 12 tisíc členov, tak pre individuálnych profesionálov, ako aj pre organizácie. Takmer vo všetkých európskych štátoch, kde sa facility management aplikuje už viac ako dve desaťročia, sú organizácie (či už inštitúty alebo univerzity), ktoré poskytujú možnosť štúdia v tomto odbore.

Iste bude zaujímavé pozrieť sa, ako  to vyzerá v samotnej „kolíske“ facility managementu – v USA. Najvýznamnejším inštitútom vo vzdelávaní facility managementu je Inštitút technológie v Atlante, v štáte Georgia. Na fakulte architektúry v rámci programu integrovaný facility management je odbor výstavba budov a integrovaný facility management. Pre záujemcov ponúka komplexné pracovné kurzy a semináre. Súčasťou výučby sú oblasti: manažment majetku, projektový manažment, energetický manažment, priestorový manažment, manažment údržby ako aj development a profesionálne trendy vo FM. Na výučbe sa podieľajú profesionáli – facility manažéri. Magisterský program má akreditáciu od IFMA.

Aké ponaučenie vyplýva pre nás, ktorí pracujeme v oblasti facility managementu, či už ako facility manažérii alebo učitelia? Určite by problematike vzdelávania na Slovensku v oblasti facility managementu mal napomôcť komplexný program vzdelávania. Jeden nemenovaný „guru“ facility managementu z Českej republiky povedal múdru vetu, s ktorou sa plne stotožňujem: „Chytrých lidí je málo, ale chytrých facility managerů je obrovský nedostatek, proto nás v oblasti vzdělávání čeká ještě obrovský kus práce…“

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Autorka je viceprezidentkou Spoločnosti pre facility­ management – IFMA SK.

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej výskumnej úlohy KEGA  3/6150/08 Nová rola vysokoškolského učiteľa – kouča/mentora v príprave absolventov a doktorandov technických vysokých škôl ako dôsledok trendu individualizácie a jedinečnosti pracovnej sily na trhu práce.

Článok bol uverejnený v magazíne Správa budov.

KategórieFacility management