Partneri sekcie:
  • PRESBETON

Svätoplukovo námestie v Nitre

Svätoplukovo námestie v Nitre

Cieľom anonymnej verejnej urbanisticko-architektonickej súťaže bolo získanie návrhov na funkčné využitie, priestorové a architektonické stvárnenie územia na Svätoplukovom námestí v Nitre. Jedným z účastníkov súťaže bol aj architektonický ateliér Alexy&Alexy.

Riešenie námestia sa opiera o históriu s pohľadom do budúcnosti. Jeho nové rozčlenenie artikuluje priestorovú rôznorodosť a zážitkovú bohatosť. Obdĺžnikový tvar hľadá paralelu v tradičnom ponímaní priestoru. Rovnováha a vyváženosť je zosobnená v štvorcovom motíve rastrovania dlažby. Všetko so všetkým súvisí a všetko vzájomne nadväzuje: lavičky, svietidlá, dobové či moderné artefakty (morový stĺp, fontána). Je to živý multifunkčný mestský priestor schopný premeniť sa na tradičné trhovisko, miesto na rockový koncert či vážnu hudbu, alebo nedeľné vychádzky. Budúcnosť reprezentuje spoločensko-oddychové centrum, dynamické a živé. 

 

Námestie je komponované v pravouhlom rastri, vychádzajúc z historicky založeného konceptu jestvujúcich budov. Os námestia v smere východ – západ je rovnobežná s fasádou budovy pôvodne neorenesančnej stavby Ponitrianskeho múzea. Pretínajú ju uličné priehľady, na krížení ktorých sú významné kompozičné uzly akcentované morovým stĺpom (os Kupeckého ulice s hlavnou kompozičnou osou) a navrhovanou plastikou fontány (os Štefánikovej triedy s hlavnou kompozičnou osou). Stopa pôvodnej historickej zástavby sa pripomína vo forme prerušovaného lineárneho vodného toku prechádzajúceho po jej obvode. 


Architektúra navrhovaného centra predstavuje trojrozmerný priestor, ktorý sa len zľahka dotýka zeme. Jednoduchá, moderná, vzrušujúca, unikátna. Výškovo osadená tak, aby uzatvárala priestor námestia, ale nezakrývala panorámu historického mesta. Ide o architektúru či skôr skulptúru určenú ľuďom a pre ľudí otvorenú. Interiér a exteriér je v rovnováhe. Priestory so súkromím a verejné priestory. Architektúra, ktorá pozýva ľudí dnu. Architektúra s výhľadmi.


Situácia

Autori: Andrej Alexy, Miroslav Jošt, Štefan Rafanides / ALEXY & ALEXY, s. r. o.

Komentáre