Spôsob montáže OSB dosiek
Galéria(5)

Spôsob montáže OSB dosiek

Partneri sekcie:

OSB dosky sú materiály vytvorené z veľkoplošných triesok, ktoré možno použiť v exteriéri aj interiéri. V stavebníctve sa väčšinou používajú pri suchej výstavbe rodinných domov, drevodomov, nízkoenergetických, pasívnych a ekologicky nezávadných budov. Vhodné sú takisto pre bytové nadstavby, hospodárske objekty a rekonštrukčné práce.  Vďaka svojím vlastnostiam i cenovej dostupnosti patria medzi často používané stavebné materiály. Aby však vynikli ich vlastnosti, odporúča sa pri ich úpravách a montáži dodržiavať určité zásady.

Príprava dosiek pred montážou

Drevo v OSB doskách tvorí 95 % objemu. Triesky sú uložené v troch alebo štyroch vrstvách, aby sa dosiahla ich vysoká pevnosť, a to najmä v ohybe. Opracovať ich možno bežnými postupmi vhodnými na opracovanie masívneho dreva. Pripevňujú sa klincami, skrutkami alebo sponami. Pri nosných konštrukciách sa odporúča použiť upevňovacie prostriedky (pozinkované alebo z nehrdzavejúcej ocele). Vyššiu pevnosť možno dosiahnuť pomocou klincov s plochou hlavou a prstencovou drážkou, závitovým koncom alebo s ryhovanými klincami. Klince s hladkým driekom sú na použitie menej vhodné.

Správne skladovanie dosiek pred montážou 

OSB dosky sa musia skladovať v uzavretej, suchej a dobre vetranej miestnosti, aby sa predišlo pôsobeniu nadmernej vlhkosti, ktorá, okrem rozmerových zmien, môže spôsobiť i ohýbanie alebo skrútenie dosiek. Dosky musia byť chránené proti priamemu pôsobeniu vody, a to jednak pri skladovaní, jednak pri stavebných prácach. Pri doskách typu OSB/3, ktoré sú dlhší čas namáhané zvýšenou vlhkosťou, môžu okraje mierne napučať, najmä na hranách. V tomto prípade treba hrany dosiek rovnomerne prebrúsiť, aby sa zaistili rovné plochy pred inštaláciou dokončovacích prvkov (napr. strešných asfaltových šindľov).

Obsah vlhkosti v doskách OSB sa po výrobe pohybuje v rozmedzí 4 až 7 %. Počas skladovania sa zvyšuje a postupne sa vyrovnáva s okolitým prostredím. To znamená, že dosky, ktoré sa dovezú pred montážou na stavbu hneď po výrobe, môžu mať nižšiu vlhkosť, aká je v okolitom prostredí či v konštrukcii. Rozdielna vlhkosť sa dá odstrániť klimatizáciou dosiek. Pred montážou sa odporúča dosky klimatizovať minimálne 48 hodín, aby sa vlhkosť vyrovnala miestu použitia. Možný spôsob klimatizácie je preložením latiek tak, aby medzi jednotlivými doskami mohol prúdiť vzduch spolu s prirodzenou vlhkosťou okolitého prostredia (tab. 1).

Tab. 1 Orientačné hodnoty vlhkosti dosiek

Montáž

Nosníky (nosné trámy stropov, stĺpiky stien alebo krokvy striech), nesúce dosky musia byť zarovnané v jednej rovine v rade za sebou. Drevené stropné nosníky, ktoré sú ošetrené ochranným prostriedkom riediteľným vodou alebo majú vysoký obsah vlhkosti, musia mať v čase ukladania strešného plášťa vlhkosť nižšiu ako 22 %, pretože voda z vlhkých nosníkov môže prechádzať do dosiek a spôsobovať ich lokálne napučanie. Stropné nosníky a výstuže musia zabezpečovať podopretie ich hrán v minimálnej vzdialenosti 18 mm. Nosné konštrukcie treba prispôsobiť základnému formátu 2 500 × 1 250 mm, aby sa obmedzil ich prierez.

Systém ukladania OSB dosiek

Optimálne vlastnosti striech vytvorených z panelov z OSB dosiek, ktoré sú položené na stropných nosníkoch, ovplyvňujú dva faktory:

 • spôsob podopretia panelov,
 • skladba panelov.

Maximálnu pevnosť a tuhosť možno dosiahnuť tak, že položený panel prekryje aspoň dva rozstupy medzi stropnými nosníkmi.

OSB dosky majú hlavnú os s prevažujúcou pevnosťou a tuhosťou 2 až 4-krát vyššiu ako v smere osi vedľajšej (priečnej). To znamená, že dobré konštrukčné vlastnosti možno dosiahnuť vtedy, ak sa panely uložia tak, že najpevnejšia hrana sa orientuje naprieč vzhľadom k podperám.

Dosky na pero a drážku musia mať kratšiu hranu opretú o nosník alebo inú podperu (obr. 2a) a pravouhlými hranami by mali byť podopreté pozdĺž všetkých hrán. Krátke hrany treba priraziť k nosníkom a dlhé podoprieť výstuhami (obr. 2b).

 
Obr. 2a: Debnenie z dosiek s rovnými hranami ukladanými na väzbu, položenými naprieč na strešné nosníky a podoprenými výstuhami.  Obr. 2b: Debnenie z dosiek na pero a drážku ukladané na väzbu, v pozdĺžnom smere kolmo k priebehu strešných nosníkov, pričom obe kratšie hrany sa opierajú o nosník.

Podopretie OSB dosiek na nosných podperách

Pri doskách so spojmi na pero a drážku a aj pri doskách s rovnými hranami by sa mala zachovávať minimálna vzdialenosť upevňovacích klincov od hrán b = 10 mm a minimálna šírka opornej plochy a = 20 mm.

Všetky obvodové a zarezávané hrany dosiek na pero a drážku sa spoja a pri dos­kách s pravouhlými hranami sa umiestnia tak, aby boli podopreté stropnými nosníkmi alebo vzperami.

Dosky s oboma typmi hrán sa odporúča ukladať na väzbu (so stupňovito usporiadanými hranovými spojmi), aby sa zabránilo usporiadaniu kratších hrán v jednej priamke (obr. 1).

Obr. 1: Odporúčaný postup montáže OSB dosiek
a) Stropné konštrukcie / Podlahové konštrukcie na nosný rošt

Obr. 1: Odporúčaný postup montáže OSB dosiek
b) Plávajúce podlahové konštrukcie

Zásady pripevňovania

Pri pripevňovaní OSB dosiek treba dodržať niekoľko dôležitých zásad:

 • dĺžka pripevňovacích prostriedkov musí byť minimálne 2,5-násobok hrúbky pripevňovacej dosky (nie menej ako 50 mm),
 • minimálny priemer drôtu spôn pri dĺžke 50 mm musí byť 1,5 mm,
 • vzdialenosť spojovacích prostriedkov od okraja dosky musí zodpovedať 7-násobku priemeru spojovacieho prostriedku (to znamená, pri použití klinca s priemerom 3 mm aspoň 20 mm),
 • medzi klincami treba dodržať rozstupy 150 mm (na okraji dosky) a 300 mm,
 • dosky s rovnými hranami by sa mali pripevňovať vždy na podpere (stropnom ráme alebo podhľadovom nosníku),
 • pri OSB doskách s menšou hrúbkou treba pri stenách a strmých strechách začať s pripevňovaním hore v strede, pokračovať rovnomerne smerom k stranám a dole, aby sa zamedzilo vzniku napúčania a priehybov.

Dilatačné škáry

Aby nedochádzalo k zvlneniu dosiek alebo iným nežiaducim deformáciám pri používaní OSB dosiek, najmä z dôvodu objemových zmien, odporúča sa vytvárať dilatačné škáry, ktoré umožňnia rozmerové zmeny dosiek. Takéto zmeny spôsobuje najmä stav, keď majú odlišnú vlhkosť oproti iným materiálom (betón, oceľ), pri ktorých sú rozhodujúce hlavne teplotné rozmerové zmeny.

Pri výpočte na stanovenie rozťažnosti možno pre OSB dosky uviesť súčiniteľa vlhkostnej rozťažnosti v závislosti na zmene relatívnej vlhkosti vzduchu.
α  = 0,003 [% / %]
(% dĺžkové predĺženie / % zmena relatívnej vlhkosti okolitého vzduchu).

Pri ukladaní dosiek sa rozlišujú dva základné prípady:

 • dosky s rovnými hranami, kde sa pri styku dosiek natupo vynechávajú medzi jednotlivými doskami škáry široké minimálne 3 mm,
 • dosky s vyfrézovanými hranami (pero a drážka) vytvárajú dilatačnú škáru automaticky, väčšinou veľkosti 1 mm. 

Dilatačné škáry – 3 mm treba dodržať i pri styku dosiek s okolitými konštrukciami, napríklad rámom okna, dverí a pod. Ak sa OSB dosky montujú v rade dlhšom ako 10 m, je dôležité vytvoriť každých 10 m dilatačnú škáru širokú aspoň 25 mm.

Ochrana konštrukcií počas montáže

Počas a po montáži treba OSB dosky chrániť proti špine a vlhkosti. Zmena vlhkosti môže byť spôsobená zmenou relatívnej vlhkosti vzduchu, pri daždi, náhodným zmáčaním vodou, ale i nedostatočnou klimatizáciou pred montážou. Po ukotvení dosiek k podkladu preto treba ich povrch chrániť pred poškodením v dôsledku zmeny vlhkosti, a to PE fóliou, zaťaženou kamienkami alebo úlomkami zo stavebných materiálov, poprípade inými pomocnými stavebnými materiálmi (asfaltovanou lepenkou). 

Aby sa zabránilo poškodeniu stavebných dielcov z OSB dosiek, je takisto potrebné vylúčiť nadmerné zvýšenie potenciálu vlhkosti, ktorý je spôsobený:

 • zabudovaním príliš vlhkých alebo mokrých materiálov, 
 • inštaláciou na nevysušených stavbách na báze mokrých procesov,
 • chybami v izoláciách (zatekanie do stavby, zlá inštalácia parozábran),
 • nedostatočnou ochranou proti atmosférickým podmienkam (vonkajšiu stenu a strechu treba chrániť správnou izoláciou hneď po ich inštalácii).

Záver

Najväčšie nebezpečenstvo pre tento druh materiálov predstavuje vlhkosť, ktorá ho môže poškodiť, a to v rôznych fázach práce s ním. Pokiaľ sa dodrží presný pracovný postup, správne ukladanie dosiek i zásady ich skladovania, možno tieto nepriaznivé vplyvy eliminovať alebo úplne vylúčiť.

Jan Kníže
Foto: Kronospan OSB
Recenzovala Ing. Eva Přemyslovská, PhD.

Autor je technický konzultant OSB v spoločnosti Kronospan OSB, s. r. o.