slnecnice 1. etapa
Galéria(1)

SLNEČNICE, 1. Etapa

Slnečnice sú pilotný projekt Južného mesta, ktoré sa rozlohou a urbanistickými ambíciami  radí medzi najväčšie mestské rozvojové projekty v  Bratislave. V Slnečniciach je postavených 71 radových rodinných domov a 200 bytov. Základnou koncepciou bolo priniesť do Petržalky chýbajúce formy bývania a verejného priestoru. Formálne sa voči Petržalke vymedziť, ale zároveň na ňu nadviazať cez kontrast a potreby jej obyvateľov.

slnecnice 1 etapa 7154 big image
   
  Hlavný zhotoviteľ stavby 

novostavba
Bratislava, m. č. Bratislava – Petržalka, Žltá ul.
Autor architektonického riešenia:  Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. Peter Cibulka, Ing. arch. Juraj Česelský, Ing. arch. Ján Droždiak, Ing. arch. Miroslava Gašparová
Projektant architektonickej časti: Compass Architekti
Projektanti stavebnej časti: Ing. Peter Cibulka, Ing. Martin Komorník
Hlavný zhotoviteľ: CHEMKOSTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Bedaj
Stavebník: CRESCO GROUP, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Henrich Kollár, Ing. Erik Treuer, Ing. Karol Puhovič    
Celkové investičné náklady bez DPH: 25,44 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 19,24 mil. €
Lehota výstavby: 07/2011 – 05/2013

ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Slnečnice sú pilotný projekt Južného mesta, ktoré sa rozlohou a urbanistickými ambíciami  radí medzi najväčšie mestské rozvojové projekty v  Bratislave. V Slnečniciach je postavených 71 radových rodinných domov a 200 bytov. Základnou koncepciou bolo priniesť do Petržalky chýbajúce formy bývania a verejného priestoru. Formálne sa voči Petržalke vymedziť, ale zároveň na ňu nadviazať cez kontrast a potreby jej obyvateľov.

B y t o v é     d o m y
Ich základný obejmový koncept je jednoduchý. Tvorí ho západný doskový dom a dva páry mestských víl na spoločnej podnoži.  Doskový dom tvorí bariéru od rušnej Rusoveckej cesty a sú v ňom prevažne menšie byty. Mestské vily majú centrálnu dispozíciu s presvetleným schodiskom a strednú kategóriu bytov. Najkvalitnejšie byty sú na ustúpených strešných podlažiach. Na prízemí sú átriové byty orientované do lesa, ktoré majú vlastný vstup z terénu, vnútorné átrium a veľké predzáhradky s bráničkou priamo do lesa. Tieto byty predstavujú typologický experiment, ale napriek obavám bol o ne veľký záujem.

Spoločným menovateľom všetkých bytov v bytových domoch  je priebežný balkón alebo terasa. Balkóny majú pridanú hodnotu v podobe pohyblivých paravánov. Je to jednak tieniaci prvok a navyše vzhľadom na relatívne malé odstupy medzi objektmi, vytvárajú aj intímnejšie zóny na otvorených balkónoch. 

R o d i n n é   d o m y 
Územie Slnečníc sa skladá z dvoch častí – bytovej a radovej zástavby s rodinnými domami.  200 bytov v troch bytových domoch a 71 rodinných domov je prepojených centrálnym parkom s detským a športovým ihriskom.
Na zástavbu rodinnými domami v mestskom prostredí sú, z plošného i prevádzkového hľadiska, kladené odlišné požiadavky, ako na vidiecku zástavbu. Základnou urbanistickou ideou bolo vytvoriť, na pozemkoch rodinných domov dostatočne intímne a od rušivých faktorov chránené prostredie. 71 rodinných domov je postavených do blokov po 2, 4 až 6-tich domoch. Zoskupenia domov sú komponované tak, aby vytvárali uzavreté súbory so spoločným vnútorným nástupným priestorom. Riešené územie je preto zoskupením troch ucelených kondomínií (skupín domov) a dvoch izolujúcich línií, vytvorených radovými rodinnými domami.  Vnútro bloky každého kondomínia sú navzájom prepojené svojimi zadnými- záhradnými stranami. Radové rodinné domy spája peší chodník, ktorý sa v mieste pri bytovej zástavbe a parku spontánne napája na sieť peších chodníkov, prislúchajúcich k bytovým domom.  Centrálny park s hlavnou pešou komunikáciou, prirodzene predeľuje bytovú zástavbu v západnej časti Slnečníc so zónou rodinných domov. Je vnútorným oddychovým areálom s detským a športovým ihriskom, a jazierkom s dažďovou vodou. Park bude zároveň na severe prepájať budúcu zástavbu s existujúcim lesíkom a na juhu s lužným lesom.
Rodinné domy s výmerami od 160 do 220 m2 disponujú pozemkami od 240 až do 600 m2. Samotné radové rodinné domy sú riešené v štyroch základných variantoch – podľa svojej polohy a sekundárnej funkcie, ktorú na seba v rámci súboru preberajú.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
B y t o v é    d o m y
Založenie na vibrolisovaných pilótach, v časti je založenie na vŕtaných ŽB pilótach, železobetónový skelet v podzemných častiach budovy a na prízemí, železobetónový roznášací rošt nad 1.NP, tehlový stenový nosný systém od druhého podlažia vyššie, železobetónové stropné konštrukcie a atiky
R o d i n n é    d o m y
Založenie na ŽB doske, Prefabrikované tehlové stenové konštrukcie rodinných domov – Redblok, ŽB monolitické stropy, drevená trámová konštrukcia strechy.

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
B y t o v é    d o m y
železobetónové schodiskové ramená, ťažké plávajúce podlahy – cementové a anhydridové, pochôdzne DUO strechy, nepochôdzne strechy s klasickým poradím vrstiev, povlakové hydroizolácie na báze PVC, deliace konštrukcie z akustických keramických tvárnic, keramické priečky, vnútorné sadrokartónové podhľady, vnútorné omietky – sadrové gletované, vonkajšie omietky – silikónové so samočistiacim efektom, suchý fasádny systém – Cetris na 5.NP, plastové a hliníkové okná a zasklené steny, lakované klampiarske konštrukcie, poplastované závetrené lišty, tepelné izolácie na báze EPS, XPS a minerálnej vlny – podľa požiarnej odolnosti a spôsobu použitia,
R o d i n n é    d o m y
Charakteristické sú pre ne:  železobetónové schodiskové ramená, ťažké plávajúce podlahy – cementové a anhydridové, nepochôdzne strechy s klasickým poradím vrstiev, povlakové hydroizolácie na báze PVC, keramické priečky, vnútorné sadrokartónové podhľady, vnútorné omietky – sadrové gletované, vonkajšie omietky – silikónové so samočistiacim efektom, plastové okná, lakované klampiarske konštrukcie, poplastované závetrené lišty, tepelné izolácie na báze EPS, XPS a minerálnej vlny – podľa požiarnej odolnosti a spôsobu použitia,

ROZHODUJÚCE TECHNOLÓGIE VÝSTAVBY
B y t o v é    d o m y
Biela vaňa, monolitické železobetónové konštrukcie, termicky delené konštrukcie, prefabrikované balkónové konštrukcie, presné keramické tvárnice ukladané na lepidlo, kontaktný zatepľovací systém, suchý fasádny systém – Cetris, ploché Duo strechy, žiarovozinkované oceľové konštrukcie lakované dvojzložkovým náterom
R o d i n n é    d o m y
Prefabrikované tehlové stenové konštrukcie rodinných domov – Redblok

POUŽITÉ PATENTY
B y t o v é    d o m y
Prefabrikované železobetónové dno výťahovej šachty z vodostavebného betónu, ukladané pod hladinu podzemnej vody.
Posuvné tieniace lamelové systémy – Geze + Aliplast,
Termicky oddelené balkónové konštrukcie.
Omietka so samočistiacim efektom – Baumit Nanopor a Silikontop.
Suchý fasádny systém – Cetris, fólia Tyvek UV Facade.
R o d i n n é    d o m y
Prefabrikované tehlové stenové konštrukcie rodinných domov – Redblok.

MATERIÁLOVÉ VARIANTY
Omietka, pohľadový betón, hliníkové tieniace prvky, oceľové lakované zábradlie a konštrukčné prvky, drevené výplne pergol, plastové a hliníkové okná a zasklené steny,
Stavebné  výrobky, resp. ďalšie pre kvalitu prezentácie stavby dôležité údaje
Vykurovanie – centrálna plynová kotolňa s rozvodom tepla do statných objektov horúcovodom,
radiátorové telesá – kompaktné a rebríkové,
centrálna príprava TÚV v každom objekte so solárnym ohrevom,
príprava pre klimatizáciu – split systém,
stupeň energetickej hospodárnosti B.
Pri rodinných domoch je vykurovanie a príprava TÚV zabezpečená v každom dome kondenzačným plynovým kotlom so zásobníkom.

Časopis ASB – Architektúra, Stavebníctvo, Biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2013

Foto: Pavel Meluš, Katarína Bako

–>–>