Opláštenie drevostavby cementovláknitými doskami

image 65942 25 v1

Jedným z materiálov, ktoré možno použiť na realizáciu nosného alebo výstužného opláštenia vonkajších nosných stien drevostavieb, sú cementovláknité sendvičové dosky vystužené sklenými vláknami.

Pri jednostrannom opláštení vonkajšej strany stenového panelu doska preberá statickú funkciu. Pokiaľ má stena prenášať väčšie zaťaženie, odporúča sa ju opláštiť z oboch strán, pričom na vnútornej strane možno použiť sadrovláknitú dosku (d ≥ 12,5 mm). V stavebnej fáze funguje neomietnutá doska ako dočasná ochrana pred poveternostnými vplyvmi až počas šiestich mesiacov. Vďaka minerálnemu zloženiu neobsahuje žiadne horľavé zložky. Stavebné cementovláknité dosky sú zaradené do triedy reakcie na oheň A1 podľa STN 13501 – 1. Môžu sa použiť priamo ako nosná doska pod omietku vo vonkajšom prostredí.

Prírezy dosiek sa môžu rezať bežnými nástrojmi na opracovanie dreva. Vo všeobecnosti sa odporúča použiť rezacie kotúče so zubami z tvrdokovu.

Vonkajšia omietka sa nanáša priamo na povrch dosky. Účinná ochrana proti poveternostným vplyvom podľa DIN 68800-2 sa však dosiahne, len ak sa použije osvedčená technika škárovania a vhodný omietkový systém na báze ľahkej minerálnej malty alebo minerálny omietkový systém, ktorý je preukázateľne vhodný na aplikáciu v nehorľavých kontaktných tepelnoizolačných systémoch vrátane dostatočnej schopnosti premostenia dilatačných škár v obvodových stenách. Pred nanesením omietky je potrebné styky dosiek správne vyškárovať:

  • zvislé styky dosiek umiestnené nad rebrami sa majú realizovať zrazením natupo (šírka škáry ≤ 1 mm);
  • vodorovné škáry medzi doskami, v oblasti styku dielcov, ktoré ležia nad alebo pod nosnými stenovými panelmi a nerealizujú sa ako dilatačné škáry, ako aj škáry v oblasti nenosných stenových panelov majú byť rovnako zrazené na tupo;
  • všetky styky dosiek na ploche a na vnútorných aj vonkajších rohoch je potrebné prelepiť samolepiacou armovacou páskou;
  • armovaciu pásku treba následne po celej šírke pretrieť armovacím lepidlom;
  • armovacím lepidlom je potrebné pretrieť aj všetky upevňovacie prostriedky, ktoré sa neprekryli pri škárovaní.

Omietkový systém možno na armovacie lepidlo nanášať po jeho vyschnutí (približne o 24 hodín). Odporúča sa naniesť omietku na báze ľahkej minerálnej malty v dvoch vrstvách, do ktorej sa celoplošne vtlačí armovacia sieťka. Po zahladení vrchnej vrstvy omietky plsteným hladidlom sa môže realizovať finálna povrchová úprava.

Info o materiáli:
» Cementovláknitá sendvičová doska vystužená sklenými vláknami, s ľahkou minerálnou prímesou vo forme keramzitového granulátu (v strednej vrstve) a recyklovanej sklenej trosky v oboch krycích vrstvách
» Doska s hrúbkou 15 mm, rozmery
1 000 × 1 250 mm, 2 600 × 1 250 mm
alebo 3 000 × 1 250 mm
» Objemová hmotnosť 1 000 kg/m3, plošná hmotnosť 15 kg/m2, trieda reakcie na oheň A1 podľa STN 13501 – 1

01 | Podkladová konštrukcia
Z vhodného dreva (najčastejšie ihličnatého s vlhkosťou ≤ 20 %) sa vyhotoví podkladová konštrukcia. V rámových drevostavbách je najbežnejší rozmer modulu 1 250 mm, prípadne polovičný rozmer, pričom vzdialenosť stĺpikov podkladovej konštrukcie je 625 mm.

02 | Skrátenie dosky
Cementovláknitá doska sa pred uložením na podkonštrukciu skráti z dĺžky 3 000 mm na 2 900 mm. Odporúča sa použiť kotúčovú elektrickú pílu s rezacím kotúčom so zubmi z tvrdokovu.

03 | Upevnenie dosiek
Cementovláknité dosky sa na stojiny upevňujú rýchloreznými skrutkami, sponkami alebo klincami tak, aby horná hlava upevňovacieho prvku bola zarovnaná s povrchom dosky.

04 | Prelepenie škár
Zvislé styky dosiek a vodorovné škáry sa majú realizovať zrazením na tupo (šírka škáry ≤ 1 mm). Všetky styky dosiek na ploche a na vnútorných aj vonkajších rohoch je potrebné prelepiť samolepiacou armovacou páskou.

05 | Armovacie lepidlo
Armovacie pásky a všetky upevňovacie prostriedky sa musia pretrieť minimálne jednou vrstvou armovacieho lepidla. Armovacie lepidlo možno naniesť pomocou valčeka.

06 | Soklový profil
Osadí sa soklový profil s dĺžkou 2 500 mm na vytvorenie odkvapových dosiek, ktorý sa pripevní rýchloreznými skrutkami. V mieste napojenia stropnej konštrukcie je potrebné aplikovať stropný profil, ktorým sa dosiahne požadovaná dilatácia.

07 | Ľahká malta
Omietkový systém možno na armovacie lepidlo nanášať po jeho vyschnutí (približne o 24 hodín pri teplote +20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %). Omietka na báze ľahkej minerálnej malty sa nanesie v dvoch vrstvách celoplošne v hrúbke približne 5 až 6 mm pomocou hladidla so zubom 10 mm.

08 | Vystuženie rohov
Pred celoplošnou aplikáciou armovacej sieťky je potrebné vystužiť rohy.

09 | Úprava rozmeru armovacej sieťky
Po vystužení rohov možno pristúpiť k celoplošnému vystuženiu armovacej omietky armovacou sieťkou s okami 4 × 4 mm a odolným alkalickým povrchom. Armovacia sieťka sa najskôr pomocou výsuvného ostrého rezadla skráti na požadovanú dĺžku.

10 | Aplikácia armovacej sieťky
Sieťka sa vtlačí do hornej tretiny vrstvy ľahkej malty. Pásy sieťky sa ukladajú so vzájomným presahom min. 100 mm. Sieťka sa zatrie vrstvou ľahkej armovacej malty antikorovým hladidlom, ktoré sa ťahá od stredu ku krajom, a povrch sa zahladí plsteným hladidlom. Nasledujúci deň sa brúsnym hladidlom prebrúsia nerovnosti.

11 | Povrchová úprava
Následne sa môže realizovať náter fasádnou farbou. Ak sa ako povrchová úprava použije fasádna omietka, je potrebné podklad napenetrovať. Tenkovrstvová omietka sa nanáša na zaschnutý podkladový náter antikorovým hladidlom v predpísanej hrúbke vrstvy alebo v hrúbke 1,5-násobku veľkosti zrna, prípadne presne vo veľkosti zrna.

Opláštenie drevostavby cementovláknitými doskami foto - ob

TEXT + FOTO: Fermacell

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre