image 96834 25 v1
Galéria(8)

Petržalka City

Urbanisticko-architektonická štúdia má koncepčný charakter s architektonickým prehĺbením a bude slúžiť ako podklad pre prípravu investičnej činnosti v riešenom území. Návrh sa zameriava na overenie koncepčného poňatia štrukturálnej skladby obytného súboru a vyjadrenie urbanisticko-ekonomického potenciálu predpokladanej zástavby.

01
02
03
05
07
04
06 1

V základnom funkčnom a kapacitnom poňatí vychádza riešenie štúdie z regulatívov intenzity a funkčného charakteru rozvojových území postavených územným plánom Bratislavy. „Hlavnou kompozičnou osou a zároveň živým mestským priestorom by sa mal stať Petržalsky bulvár,“ hovorí spoluautor urbanisticko-architektonickej štúdie Ing. arch. Andrej Alexy.

Hlavnou kompozičnou osou a zároveň živým mestským priestorom by sa mal stať Petržalsky bulvár.

  Hlavnou kompozičnou osou a zároveň živým mestským priestorom by sa mal stať Petržalsky bulvár.

„V riešenom území je vymedzený osou električky a tvorený skupinou mestských domov, ktoré sú navrhnuté po oboch stranách priestoru. Tieto definujú základný šírkový parameter bulváru. V osi je električková trať osadená na zelenom koberci, obslužná komunikácia je vedená v severozápadnej časti, pričom po oboch stranách sú navrhnuté široké chodníky v dotyku s mestským parterom a stromoradie, ktoré opticky vymedzuje a dotvára priestor.

Rezopohľad – bulvár je vymedzený osou električky a tvorený skupinou mestských domov ktoré sú navrhnuté po oboch stranách priestoru.

  Rezopohľad – bulvár je vymedzený osou električky a tvorený skupinou mestských domov ktoré sú navrhnuté po oboch stranách priestoru.

Symbióza prírodného a urbánneho

Návrh ďalej ponúka jasne vymedzené poloverejné obytné priestory – urbanizované a naplnené funkciami nevyhnutnými pre plnohodnotné bývanie. Okrem parkovej zelene spevnených plôch sú to vodné plochy, športoviská, detské ihriská doplnené zážitkovými plochami pre oddych a rekreáciu s mestským mobilárom.

Vnútorné obytné priestory – urbanizované a naplnené funkciami pre plnohodnotné bývanie – parkové a vodné plochy, športoviská, detské ihriská

  Vnútorné obytné priestory – urbanizované a naplnené funkciami pre plnohodnotné bývanie – parkové a vodné plochy, športoviská, detské ihriská

Petržalka v tomto území disponuje prírodnými danosťami voda a zeleň. To sú fenomény, ktoré je nutné posilniť a zhodnotiť. Pripravovaný park ťahajúci sa po východnej strane Chorvátskeho ramena bude prirodzene prerastať do novonavrhovanej zástavby centra a vytvorí tak symbiózu postavenú na harmónii prírodného a urbánneho pólu.

Bývanie ponúka symbiózu prírodného a urbánneho pólu.

  Bývanie ponúka symbiózu prírodného a urbánneho pólu.

PETRŽALKA CITY

Investor: Petržalka City, a. s.
Spracovateľ: ALEXY & ALEXY s. r. o., architektonická kancelária
Autori: Ing. arch. Andrej Alexy, prof. Ing. arch. Tibor Alexy, DrSc.
Spolupráca: Ing. arch. Ing. Štefan Rafanides, Ing. arch. Viktor Kasala, Ing. arch. Filip Pipiška, Bc. Erik Jakeš, Bc. Peter Čurlej, Bc. Martin Červienka
Stupeň: architektonicko-urbanistická štúdia
Termín: júl 2017

Komplexný urbanistický návrh centra

  Komplexný urbanistický návrh centra

 

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY; VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA: ALEXY & ALEXY

Článok bol uverejnený v časopise ASB 11-12/2017.