image 68117 25 v1
Galéria(14)

Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko

Partneri sekcie:

Areál spoločnosti HERZ Slovensko je súčasťou vznikajúcej zóny  distribučných centier v obci Bernolákovo. Objekt je riešený za účelom vybudovania distribučného centra a sídla spoločnosti na Slovensku. Návrh architektonického a konštrukčného riešenia objektov skladovej haly a administratívnej budovy vychádza z konceptu udržateľnej výstavby, ktorý úzko súvisí s filozofiou firmy Herz zameriavajúcej sa na výrobu produktov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie energetickej náročnosti budov.

20131008 neudoerfler 5D 4819 Bearbeitet 2
20131008 neudoerfler 5D 4876
20131008 neudoerfler 5D 4915 16 17 18 19 20 21
20131008 neudoerfler 5D 5030 1 2 3 4 5 6
20131008 neudoerfler 5D 5093 4 5 6 7 8 9
20131008 neudoerfler 5D 5303 4 5 6 7 8 9
20131008 neudoerfler 5D 5322
DAB DSC7079 150dpi
Stavba roka 2014 partneri - Stairon_LOGO_cerveny-podklad
Dodávateľ systémových priečok Spoločnosť PRORECO s.r.o. realizovala bezdilatačnú drátkobetónovú konštrukcia podlahy s povrchovou úpravou metalickým vsypom na ploche 1600m2 Spoločnoť STAIRON Design, s.r.o., realizovala drevené interiérové schodisko a sklené zábradlia

Stavba pozostáva z dvoch častí, skladovej haly  a administratívnej budovy funkčne i hmotovo spojených do jedného objektu.  Skladová hala je navrhnutá ako energetiky úsporný objekt s vyžívaním odsávaného vzduchu z administratívnej budovy a doplnkového vykurovacieho systému. Administratívna budova je navrhnutá ako nízkoenergetický objekt zaradený do energetickej triedy „A“. Hlavným konštrukčným prvkom objektov sú drevené nosné konštrukcie.

Foto: Andreas Hafenscher

Skladovú halu charakterizujú drevené votknuté rámy s priehradovou priečkou so styčníkovými doskami a stĺpmi z lepeného lamelového dreva. Rámy sú pospájané do štvorice s modulom 5,5m. Strešný plášť je nesený väznicami z KVH. Administratívna budova je navrhnutá ako drevostavba z rámov z lepeného lamelového dreva opretých o  centrálne železobetónové jadro v module 3,6m. Plášť objektu je navrhnutý ako difúzne otvorená konštrukcia sendvičovej skladby s tepelnou izoláciou z fúkanej celulózy hr. 300 a 330mm, a drevovláknitých dosiek hr. 100mm. Nosnú konštrukciu plášťa tvoria drevené priehradové nosníky s oceľovými diagonálami Posistrut.
Foto: Andreas Hafenscher
Vzduchotesnosť objektu zabezpečuje rovina tvorená OSB doskou s prepáskovaním, na streche fólia s premenlivým SD faktorom. Skladová hala je opláštená izolačnými panelmi, administratívny objekt prevetrávanou fasádou z dosiek Eternit.

Foto: Andreas Hafenscher

Foto: Ing.arch. Daniel Barš

Foto: Ing.arch. Daniel Barš

Skladba steny:
U = 0,111 W/m2K (R = 8,93 m2K/W)
exteriér
– PREVETRÁVANÁ FASÁDA – DOSKA ETERNIT NATURA  hr.: 8mm kotvenie na drevený rošt, hr. vzduchovej medzery 140mm)
– DIFÚZNA FÓLIA, hr.:0,22mm
– HOFAFEST UD, hr.:100mm
– CLIMATIZÉR PLUS, hr.:300mm
– DOSKA OSB Eco, hr.:15mm – VZDUCHOTESNÁ ROVINA (prelepené páskou PRO CLIMA TESCON VANA)
– NEVETRANÁ VZD.MEDZ., hr.:32,5mm-SDK DOSKA, hr.:2×12,5mm
– MAĽBA
Interiér

TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOVY                        

Hlavný zdroj vykurovacej sústavy:
1. 2x tepelné čerpadlo HERZ Commotherm WW15 (Qia=18,7kW), Qi= 37,4kW  primárny zdroj studničná voda 10°/60°C z vlastnej studne                                          
2. 1x kotol na biomasu HERZ Firematic BioControl 30 (Qia=  30,0kW), Qi= 30,0kW

Doplnkový zdroj energie:
Demo kotle – prevádzkované počas školení a v predvádzacom režime
1. 1x kotol na biomasu HERZ Firematic BioControl 35 (Qia=  35,0kW), Qi= 35,0kW        
2. 1x kotol na biomasu HERZ Firematic BioControl 90 (Qia=  90,0kW), Qi= 90,0kW
3. 1x kotol na biomasu HERZ Biomatic 300 (Qia= 300,0kW, Qi=300,0kW Solárny sys.)                                                                                                  4. 15x solárny kolektor HERZ CS100F, 28,65m2 absorpčnej plochy  Qi= 26,7kW

Popis vykurovacieho systému:
• Potreba tepla je zabezpečená z vlastného zdroja tepla-teplovodnej kotolne situovanej na 1.np. Navrhnuté sú dva nezávislé rozdeľovače vykurovacej vody:
1.nízkoteplotný s pracovnou teplotou 45°/35°C,
2.vysokoteplotný s pracovnou teplotou 80°/60°C
• Na jednotlivé rozdeľovače sú napojené vykurovacie okruhy v závislosti od výpočtovej teploty vykurovacej vody:
• nízkoteplotný rozdeľovač
1.okruh-ekvitermicky regulovaný (podlahové vykurovanie) s teplotným spádom 45°/35°,
2.okruh-ekvitermicky regulovaný (stropné vykurovanie) s teplotným spádom 30°/25°,
• vysokoteplotný rozdeľovač
1.okruh-neregulovaná ostrá voda (odvod zbytkového tepla pri demo prevádzke) s teplotným spádom 80°/60°,
2.okruh-neregulovaná ostrá voda (ohrev TÚV v mieste spotreby) s teplotným spádom 80°/60°,
3.okruh-regulovaný (VZT Jednotka) s teplotným spádom 70°/50°,
4.okruh-ekvitermicky regulovaný (teplovzdušné jednotky) s teplotným spádom 70°/50°,
5.okruh-ekvitermicky regulovaný (podlahové konvektory) s teplotným spádom 55°/45°,
• Kancelárske priestory budú vykurované teplovodným podlahovým vykurovacím systémom + stropné sálavé panely,
• Prívod vetracieho vzduchu bude distribuovaný  cez podlahové konvektory inštalované pri obvodovom plášti pod oknami s možnosťou doregulovania výstupnej teploty vzduchu podľa požiadavky priestoru. Systém teplovodného vykurovania bude regulovaný ekvitermicky na teplotu +20°C
• Výrobno-skladová hala bude temperovaná teplovzdušne-vzduchotechnicky na teplotu +10°C, lokálne-pracoviská na teplotu +18°C.
• Miestnosti sociálneho zázemia budú vykurované teplovodným podlahovým vykurovacím systémom, systém teplovodného vykurovania bude regulovaný ekvitermicky na teplotu +20°C.

Spôsob ohrevu TUV:
• Na podporu ohrev TÚV a podporu vykurovania sú navrhnuté solárne kolektory 15xHERZ CS100F o celkovej absorpčnej ploche 28,65m2. Teplonosným médiom primárneho okruhu suchého chladiča je 35%Propylénglykol.
• Príprava TÚV bude zabezpečená zásobníkovým systémom
1x kotol na biomasu HERZ Biomatic 300 (Qia= 300,0kW, Qi=300,0kW Solárny sys.)                                                                                                 
15x solárny kolektor HERZ CS100F, 28,65m2 absorpčnej plochy  Qi= 26,7kW

Spôsob vetrania a výmeny vzduchu:
• Vetranie kancelárskych priestorov:
Vetranie priestoru administratívneho objektu zabezpečuje zostavná klimatizačná jednotka-vnútorné prevedenie s doskovým rekuperátorom (umiestnená  v strojovni VZT na 2.np), ktorá zaisťuje hygienickú výmenu vzduchu.  Distribúcia štvorhranným a kruhovým potrubím s koncovými elementami-podlahové konvektory, tanierové ventily, štvorhranné výustky.   
Vp=4.575m3/h;Vo=3.695m3/h.                                                                                                                           

• Vetranie skladovej  haly
Vetranie prostoru je zabezpečené odpadným vetracím vzduchom z administratívneho objektu
Vp=3.570m3/h; Vo=3.570m3/h      
• Vetranie sociálnych priestorov-skladová hala:
Podtlakové vetranie  zabezpečuje odvod vzduchu zo sociálnych zariadení potrubným kruhovým ventilátorom a výfukom nad strechu
Vo =230m3/h
• Vetranie sociálnych priestorov-administratíva:
Podtlakové vetranie  zabezpečuje odvod vzduchu zo sociálnych zariadení potrubným kruhovým ventilátorom a výfukom nad strechu
Vo =530m3/h
• Vetranie kuchynky:
Podtlakové vetranie  zabezpečuje odvod vzduchu z kuchynky potrubným kruhovým ventilátorom a výfukom nad strechu
Vo =480m3/h
• Vetranie kuchynky na 2.np:
Podtlakové vetranie  zabezpečuje odvod vzduchu z kuchynky potrubným kruhovým ventilátorom a výfukom nad strechu                                                                                    
Vo =150m3/h

Riešenie letného prehrievania:
• Kancelárie budú chladené vodným systémom s núteným obehom stropnými sálavými panelmi HERZ, podvesenými-suchá montáž, výpočtové parametre chladiaceho média 16°/18°C, systém chladenia bude regulovaný na priestorovú teplotu  +26°C. Zdroj chladu bude slúžiť studničná voda-natural cooling (do systému bude zabudovaný oddeľovací doskový výmenník).
• Chladič vzduchotechnickej jednotky bude chladený studničnou vodou-natural cooling, parametre chladiaceho média 14°/18°C, (do sytému zabudovaný oddeľovací doskový výmenník).                                                                                           
• Zdroj chladiacej vody je použitý systém natural cooling-je využívaný zdroj nízkopotenciálnej energie (v zimnom období pre tepelné čerpadlá Commotherm WW15), v letnom období ako zdroj chladu pre stropné sálavé panely a chladič VZT jednotky.

Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko
novostavba
Bernolákovo, Priemyselná ul. 3131
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš  
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš, Ing. Dušan Bukovan,  PROMA, s. r. o.   
Hlavný inžinier projektu:  Ing. Dušan Bukovan   
Projektant technologického vybavenia – Vykurovanie, Chladenie, Vzduchotechnika : Ing. Jaroslav Polák – B.J.A. Nature Energy s. r. o.     
Hlavný zhotoviteľ: CONCO  s. r. o.  
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Svatopluk Dolák
Stavebník: HERZ, spol. s  r. o.   
Dozorná činnosť: Gleeds ČR s. r. o.,  o. z. Gleeds Slovensko          
Celkové investičné náklady bez DPH: 2,75 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 2,5 mil. €
Lehota výstavby:  08/2012 – 06/2013                           
                          

Foto: Ing.arch. Daniel Bartoš, Andreas Hafenscher