image 68420 25 v1
Galéria(9)

EcoPoint Office Center

Partneri sekcie:

Ekologická a udržateľná budova so zdravým pracovným prostredím a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Takto možno stručne charakterizovať administratívnu budovu EcoPoint v Košiciach. Jej ďalšími výhodami sú určite ideálna poloha, dostupnosť a viditeľnosť. Použitými materiálmi, novými technológiami aj znížením nákladov na vykurovanie a chladenie o 70 %, sa v tejto budove zabezpečia takmer o 30 % nižšie prevádzkové náklady oproti klasickej modernej výstavbe.

EcoPoint 01
EcoPoint 02
EcoPoint 05
EcoPoint 06
EcoPoint 07
EcoPoint 08
EcoPoint 10
EcoPoint 11

predprojektová príprava a výber zeleného riešenia
vypracovanie projektu pre SP vykurovanie, chladenie, vzduchotechniku.
realizácia montáže – prepojenie primárnej strany

Objekt je možné charakterizovať ako administratívnu budovu s monofunkčným využitím a parkovacími kapacitami v podzemných podlažiach. Budova tvorí jeden urbanistický a v podstate aj architektonický celok (kompozíciu) s objektmi SO 002 a SO 003, ktoré sú funkciami, veľkosťou, hmotovým a architektonickým stvárnením takmer totožné (budú riešené v ďalšej etape). Zároveň však môže každý objekt fungovať samostatne a nezávisle. Riešený objekt má v nadzemných podlažiach základný dispozičný tvar písmena „L“ a „posadený“ je na mohutnej podstave, ktorú tvorí hromadná garáž v dvoch podzemných podlažiach. 

Budova je z dvoch strán „ohraničená“ prebiehajúcimi komunikáciami. Z južnej strany je to privádzač z diaľnice od Prešova a zo severnej je to prístupová, Magnezitárska ulica.

Objekt je osadený do mierne svahovitého pozemku a to v oboch smeroch. V pozdĺžnom smere stúpa terén vrátane ulice od západu k východu v sklone cca 2%, čo je premietnuté aj do pozdĺžneho sklonu podlahy podzemných podlaží. V priečnom smere je výškový rozdiel terénu cca 2,0m a preto je úroveň prízemia mierne zdvihnutá voči úrovni cesty. Výškový posun podlahy 1.NP umožnil riešenie súvislej a „kvalitnej“ intenzívnej zelenej strechy s hrubou vrstvou zeminy na výsadbu nízkych stromov na celej ploche nad garážami mimo časti nadzemného objektu.

Architektúra nadzemných podlaží je v maximálnej miere prispôsobená účelu (funkcii) a  požiadavkám konkrétnych budúcich nájomcov. Výsledkom je moderná a jednoduchá kompozícia dvoch kubusových hmôt (rozdielne vysokých), vsadených resp. pričlenených jedna k druhej pod uhlom 90°. Väčšia, dominantná časť má 6 nadzemných podlaží a mierne „uskočenú“ fasádu parteru. Pravidelný hranol je prekrytý plochou strechou s vybiehajúcimi atikami. Jej fasádu tvorí plný, obkladaný plášť s okennými otvormi v nepravidelnom výškovom rastri. Obklad je riešený ako prevetrávaný, na prízemí tvorený kamennými platňami a na ostatných nadzemných podlažiach je hliníkový obklad.

Menšia, užšia a nižšia hmota je umiestnená pozdĺž príjazdovej cesty. Tvorí ju 4-podlažná pravidelná hmota, pričlenená k hlavnej hmote do tvaru písmena „L“. Presklený kubus je v pôdorysnom, materiálovom a výrazovom kontraste voči zvyšku stavby. Fasádu tvorí kompaktná celozasklená hliníková fasáda, predsadená pred nosnú konštrukciu budovy. Hliníkový presklený plášť prebieha cez všetky podlažia. V úrovni prízemia je táto časť objektu voľná, s prebiehajúcimi stĺpmi pre suterén a zvyšné nadzemné podlažia. Na takto prekrytej ploche je pohotovostný parking.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Hlavnú nosnú konštrukciu tvorí monolitický železobetónový skelet s bezprievlakovými stropmi, betónovými obvodovými stenami a centrálnym komunikačným jadrom. Celý objekt je založený na vŕtaných železobetónových pilótach s hlavicami. Medzi hlavicami pilót sú rozmiestnené aj energovrty, slúžiace pre energetické zásobovanie budovy.

Strešný plášť je neodvetrávaný s posypom drveným štrkom resp. so záhradnou úpravou ako zelené strechy. Strechy sú odvodnené vnútornými zvodmi.

Obvodový plášť je tvorený zavesenými konštrukciami na rošte kotvenom k nosným stenovým panelom. Zavesené konštrukcie tvoria hliníkové presklené konštrukcie, hliníkový a kamenný prevetrávaný obklad. Výplne otvorov v obvodovom plášti sú hliníkové a plastové. V interiéri budov budú umiestnené sadrokartónové deliace priečky, z ktorých časť je pevná (hygienické priestory), časť je variabilná (nájomné priestory) a časť s protipožiarnou odolnosťou (požiarne úseky). Steny sú opatrené maľovkami a v hygienických zariadeniach keramickými obkladmi. Vnútorné dvere sú drevené, osadené do drevených obložkových zárubní. Železobetónové konštrukcie sú omietnuté a opatrené maľovkou. Podlahy suterénu budú betónové s povrchom zo stierky odolnej soliam a ropným látkam. Podlahy nadzemných podlaží sú keramické protišmykové dlažby alt. PVC a koberce v kanceláriách vrátane chodieb na dutinovej podlahe.

Obvodový plášť (v mieste fasádneho obkladu), strešná konštrukcia a strop nad garážami 1.PP je zateplený tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. V priečkach sú vložené izolácie pre dosiahnutie požadovaného zvukového odporu a v požiarnych priečkach aj pre dosiahnutie požadovanej požiarnej odolnosti. Suterén budovy je chránený kryštalickými izoláciami proti podzemnej vode, v streche je zabudovaná fóliová hydroizolácia (Sika).

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
Hlavný vstup do budovy je zabezpečený centrálnym vstupom zo severnej – „uličnej“ fasády. Vedľa hlavného vstupu je umiestnený samostatný vstup do kantíny. Vjazd do podzemnej garáže je situovaný pozdĺž východnej fasády hlavného objektu a to obojsmernou rampou pre osobné autá.
Prízemie je rozdelené na dve základné časti. Prvou je bezbariérový centrálny vstup do budovy s recepciou a foyer, na ktorý nadväzuje prevádzka kantíny. Súčasťou vstupného foyer je aj WC pre telesne postihnutých. Druhou časťou sú administratívne prenajímateľné priestory, sústredené v južnej časti dispozície. Centrom každého podlažia je pevné komunikačné a sociálne jadro reprezentujúce flexibilitu dispozície. Schodisko a výťahová hala má prístup zo všetkých častí dispozície, pričom sociálne vybavenie je uložené – pričlenené k jadru z dvoch strán. Z centrálnej vstupnej haly je možný výstup do zeleného „átria“ – priestoru so zeleňou nad garážami.

Dispozície na 2. – 4.NP sú upravené podľa požiadaviek konkrétneho nájomcu, ktorým je pobočka skupiny Medirex Group, ktorá predstavuje komplex diagnostických laboratórií v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia a lekárska genetika. Na týchto podlažiach sú zriadené zdravotnícke laboratóriá s príjmom vzoriek, automatizovaná linka s robotizovaným systémom na analýzu vzoriek, kancelárie a sociálne zázemie pre zamestnancov.

Dispozície 5.NP a 6.NP predstavujú čisto administratívne prenajímateľné priestory, s dôrazom na možnosť flexibilne reagovať na požiadavky jednotlivých nájomcov. Prevádzka je jasne definovaná stredovým jadrom so schodiskom, výťahmi a sociálnym zázemím a voľnou flexibilnou plochou okolo. Dispozíciu je možné flexibilne upravovať a meniť s delením na 1 až 4 nezávislé firmy, každá so samostatným vstupom z výťahovej haly. Každý samostatný priestor bude mať k dispozícií komplexné sociálne vybavenie (wc-muži, wc-ženy, miestnosť upratovačky, malú kuchynku) a pripojenie na siete so samostatným meraním. Na 6. NP je doplnené WC pre telesne postihnutých a podlahová plocha je bez užšieho „L“ traktu, kde je riešená terasa s extenzívnou zelenou strechou.

EcoPoint Office Center
novostavba
Košice, Magnezitárska 2/C
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Andrea Klenovičová, Ing. arch. Roman Klenovič
Projektant architektonickej časti:  Proma  s. r. o.
Projektant vykurovacích a chladiacich zariadení: ABC KLÍMA KOŠICE  s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: SEMOS, spol. s r. o. Prešov
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Ondrejčák
Stavebník:  EcoPoint, s. r. o.
Developer: Bischoff et Compagnons      
Dozorná činnosť: ENTO, spol. s  r. o. Košice      
Celkové investičné náklady bez DPH: 9,0 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 07/2012 – 12/2013                            

Foto: Tomáš Manina