Dá sa trvalá udržateľnosť budov u nás vôbec naštartovať?

98A2928 edited
Zdroj: ARCADIS

Trvalá udržateľnosť je jednou z hlavných tém súčasnej architektúry a stavebnej praxe a podľa renomovanej slovenskej architektky, žijúcej a tvoriacej v Prahe, Barbory Markechovej by trvalá udržateľnosť mala byť v súčasnosti povinný prívlastok všetkých architektonických diel. Tento pojem je však značne široký, má rôzne interpretácie a významy a zahŕňa množstvo premenných veličín, ktoré sa menia v závislosti od konkrétnej lokality.

Snažili sme sa vystopovať to podstatné z aktuálneho diania, ale aj oblastí, ktoré s týmto pojmom súvisia – ekologický cyklus stavieb, certifikačné systémy a ich prínos pre budovy, ale aj poradenstvo v oblasti environmentalistiky a súvisiacu legislatívu.

Žijeme v dobe klimatických zmien a trendu energetických certifikácií budov. Populácia ale rastie a prírodné zdroje ubúdajú. „Bude teda trvalá udržateľnosť trvalo udržateľná?“ pýta sa Barbora Markechová a zároveň odpovedá, „s vedomosťami o trvalej udržateľnosti a pomocou inovatívnych technológií je priestor na posun ďalej a zamyslenie sa nad regeneratívnou architektúrou ako novým štandardom. Nestačí znižovať spotrebu zdrojov, ale treba sa naučiť navrhovať objekty, ktoré budú zdroje obnovovať a vytvárať nové.“

Prečo na Slovensku nestíhame?

O princípoch takejto architektúry sa v našich podmienkach hovorí už dlho, ale zdá sa, že sa uplatňujú len veľmi pomaly až náročne. Prečo je to tak a čo by pomohlo väčšiemu rozšíreniu? „Myslím, že je to preto, že stavať takéto budovy na dobrej architektonickej úrovni je v súčasnosti pre investorov veľmi ekonomicky náročné,“ odpovedá Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD. „Nie je dostatok finančne dostupných materiálov a technológií na dosahovanie nízkoenergetických riešení. Cieľ je správny, plytvať energiou by sa nemalo, hlavne vtedy nie, keď má jej výroba negatívny dosah na životné prostredie. V tejto problematike treba postupovať v súlade so súčasnou efektívnosťou vynaložených finančných prostriedkov a vyvíjať nové dostupné materiály a technológie.“

Podľa architekta Hrozenského budú drobné štruktúry v budúcnosti na ústupe a budú prevládať mestské, funkčne integrované štruktúry vo veľkých komplexoch s tvorivým uplatňovaním inovatívnych technológií a environmentálnych princípov v urbanistickej a architektonickej tvorbe. Energetická samostatnosť bude výrazne efektívnejšia s väčším vplyvom na globálnu udržateľnosť života na Zemi. „Štandard výstavby je v súčasnosti založený na niekoľkých faktoroch,“ odpovedá na otázku o zdĺhavej aplikácii myšlienok do praxe Barbora Markechová. „Prvým sú legislatíva a technické normy predpisujúce povinné špecifikácie, ktoré majú budovy spĺňať. Niektoré sú zastarané, niektoré prehnané. Týchto predpisov sa investori držia, pretože akýkoľvek nadštandard zvyšuje stavebné náklady a za nadštandard si väčšinový koncový užívateľ stále nie je ochotný priplatiť. To je ďalší faktor ovplyvňujúci trend výstavby.“

Ďalším dôležitým faktorom je podľa architektky Markechovej aj uvedomelosť, či už developera, dizajnéra, alebo trhu. Inovatívne riešenie totiž nemusí zaručene navýšiť rozpočet. Trvalú udržateľnosť podporuje trvalé vzdelávanie, popularizácia a osvojovanie si jej princípov. Dnešná doba plná inovácií poskytne určite výbornú pôdu pre inteligentné prepojenie pasívnych stratégií a smart technológií.

Environmentalistika potrebuje komplexné poradenstvo 

Firma ADONIS CONSULT pôsobí celkovo na slovenskom trhu už viac ako 10 rokov a zaoberá sa komplexným poradenstvom pre klienta v oblasti environmentalistiky. Ako prebieha? „V úvode ide o preverenie a kvantifikovanie rizík na pozemku formou due dilligence environmentálneho auditu. Ak už klient má spracovaný projekt alebo predstavu, čo by chcel na danom pozemku riešiť (obytnú stavbu, priemyselnú halu, obchodný priestor), nasleduje spracovanie projektu EIA vrátane odborných štúdií a jeho schválenie na príslušnom úrade. Máme však klientov, pre ktorých zastrešujeme aj odborné poradenstvo počas prevádzky alebo vybavenie integrovaných stavebných povolení IPKZ,“ hovorí konateľ spoločnosti RNDr. Vladimír Kočvara.

„Ide o priemyselných klientov z oblasti výroby, väčšinou pre automobilový priemysel. Týmto klientom pomáhame s doručovaním odborných podkladov (týkajúcich sa ovzdušia, vôd, odpadov) pre úrady štátnej správy.“ Aj v tejto oblasti sa v uplynulom období zaznamenal metodický posun. Kladie sa väčší dôraz na exaktnosť údajov, predtým sa viaceré zámery spracovali len odborným odhadom, dnes sa vyžaduje, aby projekty boli podporené odbornými štúdiami a autorizovanými osobami. „Táto situácia nám však vyhovuje,“ zdôrazňuje Vladimír Kočvara, „aj pred tým sme totiž prizývali na naše projekty autorizovaných expertov z oblasti akustiky, hodnotenia kvality ovzdušia, dopravy či skúmania vplyvov na ľudské zdravie. Preto máme veľmi dobrú priechodnosť projektov.“

Na ADONIS CONSULT sa dokonca obracajú aj klienti, ktorým zámer EIA spracoval niekto iný, ale „zasekli“ sa pri povoľovaní na úradoch z dôvodu nedostatočne spracovaných podkladov a potrebujú projekt reštartovať. Vtedy sa projekt podrobuje analýze, uskutočňujú sa konzultácie s dotknutými stranami a verejnosťou. Zámer sa prepracuje a zapracujú sa opatrenia, čím sa často dosiahne významné zvýšenie priechodnosti projektu v povoľovacom konaní.

V spolupráci s odbornou verejnosťou 

Legislatíva sa aj v tejto oblasti sprísňuje, do stavebných konaní sa čoraz viac a častejšie zapája verejnosť, nielen tá lokálna, ale aj tzv. profesionálni pripomienkovači projektov – nejde len o typických aktivistov, ale aj o ľudí, ktorí z rôznych dôvodov úmyselne naťahujú stavebné konania. Keďže niektoré pripomienky od aktivistov sa opakujú, veľmi často pripravuje spoločnosť ADONIS CONSULT projekty tak, aby vopred odpovedali na ich otázky, ktoré sú už známe z iných podobných projektov. „Samozrejme, projekt konzultujeme pred jeho podaním na úrady s miestnou samosprávou a vždy sa snažíme ošetriť najviac citlivé a rizikové miesta, pričom zapájame odborníkov na jednotlivé oblasti,“ približuje mechanizmus práce Vladimír Kočvara.

„Na pripomienky aktivistov odpovedáme počas konania alebo sa s nimi snažíme osobne stretnúť, vydiskutovať si ich námietky a nájsť riešenia. Novinkou je aj spolupráca s advokátskou kanceláriou, s ktorou konzultujeme problematické témy. Keďže proces EIA sa dostal do správneho konania, schvaľovanie zámerov je zložitejšie a pribúda aj chýb v konaní vinou úradníkov. Obyvatelia žijúci v blízkosti pripravovaných väčších stavebných projektov sú už dnes dosť citliví na zmenu svojho prostredia a často sa pri podaní svojich pripomienok nechajú zastupovať advokátmi.“

Referencie a pridaná hodnota 

V uplynulých rokoch riešila spoločnosť ADONIS CONSULT, s. r. o., rozšírenie výrobných závodov ZKW v Topoľčanoch, Brose v Prievidzi či zlievarne SKC foundry v Štúrove. Ide o klientov z oblasti automobilového priemyslu, pre ktorých je dôležité včasné schválenie ich projektov, pretože ide o naviazanú výrobu produktov. Spoločnosť bola aj súčasťou tímu pri environmentálnom „due dillgence“ pri predaji nákupného centra Laugaricio v Trenčíne, administratívnej budovy v projekte Twin City či Lakeside Parku v Bratislave. Riešili aj viacero bytových domov či retailových centier v rôznych regiónoch Slovenska. „Naši klienti poznajú naše silné stránky pri odhaľovaní rizík projektov a individuálny prístup, ponúkame komplexné služby zastrešenia zámeru v oblasti environmentalistiky,“ zdôrazňuje Vladimír Kočvara.

„Pri hodnotení vychádzame z toho, že každý projekt je špecifický a vyžaduje si znalosť miestnych pomerov, ako aj naštudovanie si projektu. Napríklad pri projekte rozšírenia zlievarne v Štúrove sme na základe našich predchádzajúcich skúsenosti nechali vyhotoviť štúdiu vplyvov na zdravie obyvateľov už vopred v konaní EIA, aby sme získali relevantný podklad a nedali priestor na pochybnosti pri schvaľovaní zámeru.“ Podľa Vladimíra Kočvaru sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zlepšila úroveň pripravenosti projektov. Ak totiž projekt vstupuje napr. do konania EIA, mal by byť už pripravený takmer na úrovni dokumentácie pre územné konanie. Potom sa klient vyhne opätovnému schvaľovaniu drobných zmien v projekte.

Aké zmeny čakajú stavebníkov pri EIA? 

Na tvorbe legislatívy sa zástupcovia spoločnosti ADONIS CONSULT priamo nezúčastňujú, stretávajú sa však s kolegami z branže a diskutujú o problémoch v legislatíve. Zúčastňujú sa odborných konferencií a svoje pripomienky vychádzajúce z praxe tlmočia zástupcom štátnej správy a ministerstiev priamo zodpovedným za tvorbu legislatívy. „Myslím si, že je možné očakávať ďalšie sprísňovanie legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia, prameniace z nášho členstva v EÚ a zo zvyšujúcej dôležitosti vnímania životného prostredia (zmeny klímy, ochrany ovzdušia, vôd a redukcie odpadov),“ dodáva na záver Vladimír Kočvara. „To si bude vyžadovať častejšie zapájanie ďalších expertov do projektov. Z toho dôvodu je dôležité, aby environmentálnym partnerom pri výbere lokality, ako aj schvaľovaní projektov či počas ich prevádzky bola skúsená spoločnosť s viacročnými skúsenosťami, ktorá dokáže takýto tím odborníkov vyskladať a manažovať.“

Ekologický cyklus stavieb 

Spoločnosť Arcadis Czech republic s.r.o., organizačná zložka Slovensko, patrí medzi stredoeurópskych lídrov v poskytovaní služieb projektového a cenového manažmentu projektov, silného technického poradenstva, pomáha investorom pri technickom a ekonomickom zhodnocovaní projektov a je najsilnejšou spoločnosťou v strednej Európe v poradenstve súvisiacom s udržateľnosťou a ekológiou stavieb a v oblasti zelených certifikácií. Arcadis sa podieľa svojimi službami aj na najväčších investíciách na Slovensku a pomáha zlepšovať kvalitu projektov, pričom administratívna budova Digital Park I v Bratislave získala ako vôbec prvá budova svojej kategórie v strednej a východnej Európe certifikát najvyššej úrovne LEED EB:OM Platinum.

„V Prahe máme vyše 20 ľudí, ktorí sa zaoberajú prevažne certifikáciami zelených budov, ich udržateľnosťou a všetkým, čo súvisí s ekologickým cyklom stavieb,“ hovorí Lenka Matějíčková, Head of Sustainability vo firme Arcadis. „Robíme certifikáciu LEED, BREEAM, ale aj WELL, ktorá začína byť v poslednom období čoraz používanejšia. Naprieč celou Európou najviac certifikujeme kancelárske, ale aj priemyselné budovy – či už na výrobu, alebo na skladovanie materiálu. Samozrejme, počtom je oveľa viac certifikácií priemyselných budov, pretože ich projektovanie a realizácia trvajú nepomerne kratšie. Máme zopár certifikácií aj rezidenčných projektov, ale pri nich to nie je až také obvyklé, lebo pre budúceho užívateľa je dôležitejší pomer medzi cenou a štvorcovými metrami a poloha daného projektu. Certifikácia pri rezidenciách je teda už trochu nadstavba.“

Kancelária Arcadis získala tohto roku certifikáciu LEED CI Platinum.

Kancelária Arcadis získala tohto roku certifikáciu LEED CI Platinum. 

Certifikačné systémy a ich špecifikácie 

BREEAM a LEED sú systémy, ktoré hodnotia budovy z hľadiska ich komplexnej udržateľnosti v niekoľkých kategóriách – napríklad, akú má budova energetickú účinnosť, ako sa podieľa na emisiách skleníkových plynov, do akej miery je budova zárukou zdravia a pohody, kde je umiestnená či a do akej miery sa podieľa na znečistení, alebo ako nakladá s odpadmi. Americký certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) bol založený v roku 2000 a patrí k najrozšírenejším certifikačným systémom na svete. Rozšírený je aj britský BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), ktorý bol založený v roku 1990. Hodnotiaci systém WELL je najnovší, vznikol v Spojených štátoch a je založený na implementácii niekoľkých základných faktorov s významným vplyvom na životnú pohodu samotného užívateľa, ktoré po dlhé obdobie skúmali odborníci v USA pod záštitou International WELL Building Institute ™ (IWBI™).

WELL certifikácia by mala garantovať príjemné pracovné prostredie okrem iného aj preto, že zisk tohto certifikátu musí byť podložený meraním kľúčových parametrov prostredia nezávislou treťou stranou. „Certifikácia BREEAM a LEED vám napríklad zaistí, aby ste šetrili vodou, ale WELL už kontroluje kvalitu vody – že v nej nie sú nechcené chemické látky, baktérie a sú tam minerály, ktoré by vo vode mali byť,“ vysvetľuje Lenka Matějíčková. „BREEAM a LEED napríklad kontrolujú množstvo privádzaného vzduchu do priestorov, ale WELL už kontroluje aj kvalitu toho vzduchu, či tam nie sú prekročené limity škodlivín, prachových častíc a pod. Nie je to o tom, že šetríte prírodu ako takú, ale ľudí, ktorí pracujú v kanceláriách, a zároveň tým kontrolujete kvalitu prostredia.“

Sprísňovanie kritérií 

„Obidva najväčšie certifikačné systémy sprísňujú svoje kritériá v pravidelných intervaloch – približne po 3-4 rokoch vyjde nová príručka o nových kritériách, ktoré sú prísnejšie ako tie predchádzajúce,“ zdôrazňuje Lenka Matějíčková. „Certifikácia budovy má dva dôvody – aby budova iba nespĺňala legislatívne požiadavky, ale aby certifikácia bola čerešnička na torte a daná budova bola lepšia ako okolité budovy. Takže náročnosť certifikovanej budovy sa po 3-4 rokoch opäť posúva.“

Tým, že certifikáciou prechádza množstvo budov, výrobcovia materiálu, developeri a generálni dodávatelia začnú zavádzať ďalšie požiadavky a ku koncu platnosti príručky už kritériá začínajú byť štandardom. Občas sa v novej príručke objavia požiadavky, ktoré sa dajú zo začiatku len ťažko dosiahnuť, čo je však úmyselné, zámerom je posunúť trh udržateľným smerom. Hoci nie vždy sa podarí implementovať niektoré veci do konca platnosti príručky, v drvivej väčšine sa to podarí – výrobcovia a dodávatelia sa tomuto trendu prispôsobujú a čoraz viac zohľadňujú certifikácie.

Prínos certifikácie pre budovu 

Vráťme sa ešte k budove Digital Park I, ktorá získala ako vôbec prvá budova svojej kategórie v strednej a východnej Európe certifikát najvyššej úrovne LEED EB:OM Platinum. Môže slúžiť ako vzorový príklad. Čo sa týka optimalizácie prevádzky budovy a zníženia spotreby energií, „Zelený tím“ spoločnosti Arcadis vykonal detailný energetický audit, ktorý viedol k viacerým úsporám. Napríklad zariaďovacie predmety boli upravené tak, že sa spotreba pitnej vody znížila o 38 % (perlátory, zníženie objemu vody potrebnej na splachovanie a pod.). Budova je tiež vybavená podrobnými sekundárnymi meračmi, ktoré umožňujú maximálnu kontrolu prevádzky a presné stanovenie reálnej spotreby energie v nájomných jednotkách. Pomáhajú tiež psychologicky – nájomcov motivujú k úspornosti. Audit sa netýkal iba energetických úspor, ale aj vylepšenia pracovného prostredia v budove a jeho optimalizácie s ohľadom na komfort užívateľov, čo vedie k väčšej spokojnosti nájomcov a lepšej výkonnosti či menšej chorobnosti.

Tieto faktory sú dôležitou súčasťou kvalitných zelených budov, keďže ich dosah na prevádzkové náklady nájomcov je omnoho výraznejší než úspora energií,“ hovorí Lenka Matějíčková, ktorá celý proces zastrešovala. Jedným z konkrétnych opatrení, ktoré podstatne zvyšujú komfort užívateľov, bola zmena polohy nasávania cirkulácie FCU (fan coil units). Ide o presun nasávania FCU z umiestnenia pri podlahe (kde je vzduch znečistený prachom a pachmi z kobercov) do výšky parapetu. V budovách, kde sa táto úprava realizovala, dramaticky klesol počet sťažností na diskomfort. Okrem iného je budova kompletne nefajčiarska. Keďže samotný užívateľ a jeho správanie sú tiež dôležité pri posúdení udržateľnosti stavby, boli do procesu aktívne zapojení aj nájomcovia.

Prieskumom sa napríklad zistilo, že viac než 60 % z nich dáva prednosť cestovaniu do práce iným spôsobom než jazdou v aute. Takisto ich tím Arcadis podnietil, aby zmenili druh nakupovaných kancelárskych potrieb a uprednostnili „zelené“, recyklované alebo regionálne produkty. Pokiaľ ide o exteriér, pre prevádzku budovy boli vypracované detailné plány starostlivosti o zeleň, vonkajšie spevnené plochy a fasády. Dôraz je na používaní ekologických prípravkov a prístrojov, samozrejmosťou je aj minimalizácia využívania pitnej vody na zalievanie zelene.

Prečo certifikovať? 

Podľa slov Lenky Matějíčkovej je BREEAM aj LEED súhrn parametrov a odporúčaní, ktoré by mal investor do danej budovy zakomponovať – tzv. „best practice“ a certifikácie tomu dávajú istý rámec a pravidlá. „Certifikácia teda nie je niečo supernové, ale ponúka návody, ako reálne implementovať jednotlivé prvky udržateľného rozvoja,“ dodáva Lenka Matějíčková. „Optimalizuje sa prietok vody, energie a denné osvetlenie budovy, robia sa energetické simulácie, na základe ktorých sa dá optimalizovať prevádzka budovy. To všetko je určitým návodom pre developerov, ktorý im radí, aké opatrenia implementovať. Výsledný certifikát potom slúži ako hodnotenie treťou nezávislou stranou, umožňujúce porovnanie úspornosti budov naprieč celým svetom a zvyšujúce hodnotu budovy.

 

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: ARCADIS 

Komentáre